- Olje- og energidepartementet har informert selskapet NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om mellomlandsforbindelsen for kraft. Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, skriver departementet i en pressemelding.

Les også: Hvorfor krangler alle om Northconnect? Her er fordelene og ulempene

Svært omstridt

Northconnect er en svært omstridt utenlandskabel som er planlagt bygget mellom Norge og Skottland, men er den første utenlandskabelen som har vært planlagt bygget av andre enn Statnett.

Kabelen vil føre til høyere strømpriser, som vil gi strømselskapene høyere inntekter, mens forbrukerne i Norge vil få høyere kostnader. Påstanden er derimot at den vil gi betydelige CO2-kutt og at det er en del av det grønne skiftet.

Les også: Northconnect koster 17 milliarder, gir dyrere strøm og lavere CO2-utslipp - eierne vil gjerne slippe å eie den

Vil vente på erfaringer

Det bygges for tiden to nye strømkabler til henholdsvis England og Tyskland, og Stortinget har tidligere sagt at man vil se på hvilke konsekvenser disse kablene får, før eventuelt nye kabler skal bygges. Dette følger når Regjeringen.

- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en samlet vurdering av søknadene fra NorthConnect om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland. NVEs vurdering har vært på høring sammen med en rapport om rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Hvordan den omsøkte kraftkabelen vil påvirke det norske kraftsystemet har vært et sentralt tema både i NVEs vurdering og i høringsinnspillene.

Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Blant annet skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

- Har ikke nok kunnskap

- Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt. Men med endringene vi ser i kraftsystemet idag og som vil komme de nærmeste årene har vi ikke nok kunnskap nå til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt. Med andre ord er dette verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Moxnes: Krever at Stortinget setter foten helt ned

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært en av de fremste motstanderne mot Northconnect-prosjektet, og mener at Regjeringen nå ikke går langt nok:

- Det er helt useriøst av regjeringen å bare utsette behandlinga av Northconnect. Dette skaper stor usikkerhet for industrien, folk og kraftselskapene. Spesielt i den situasjonen vi står i nå, trenger vi tydelige signaler på hva som skjer framover. Vi ber derfor opposisjonen samle seg og si tydelig og klart nei til Northconnect når disse forslagene snart kommer til behandling, sier Moxnes.