Reglene: Derfor nekter SAS å betale kompensasjon til flypassasjerer som Forbrukerrådet mener de må betale

Transportklagenemda slo nylig fast at SAS ikke kan droppe å betale EU-bestemt kompensasjon til passasjerer på grunn av en streik. Det nekter selskapet å føye seg etter.

Transportklagenemda slo nylig fast at SAS ikke kan droppe å betale EU-bestemt kompensasjon til passasjerer på grunn av en streik. Det nekter selskapet å føye seg etter.

Er det utenfor SAS' kontroll at de ikke ble enige med sine egne ansatte i lønnsforhandlinger?

30.04.19 17:22

SAS-piloter er i streik, og alle SAS' egne flyvninger er for tiden innstilt. De få SAS-flyene som fortsatt går driftes av datterselskapet SAIL som ikke er i konflikt.

I forbindelse med streiken har det oppstått en uenighet mellom SAS og Forbrukerrådet om SAS må utbetale det som kalles standardkompensasjon til reisende som rammes av innstilte eller forsinkede flyvninger (denied boarding compensation). Dette er en rettighet man har gjennom EU-regelverket.

Ifølge Forbrukerrådet er satsene som følger:

  • 250 euro for alle flyvninger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flyvninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle øvrige flyvninger

SAS nekter å utbetale kompensasjon

Passasjerer som rammes av streiken får blankt avslag på kravet om denne standardkompensasjonen fra SAS.

- Passasjerer er ikke berettiget til kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik, da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sa SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen til flysmart24.no i helga.

Dette er noe Forbrukerrådet er helt uenige i:

- Hvis den reisende kommer frem kraftig forsinket eller ikke kan reise i det hele tatt, kan det gi rett til erstatning. Hver enkelt streik vurderes for seg, men dette er en konflikt som – ut fra tidligere vedtak i klagenemnda – kan gi flyselskapet plikt til utbetalinger, sa juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Ekstraordinært og utenfor SAS' kontroll at de ikke ble enige med egne ansatte om lønn?

Uenigheten handler om hvorvidt en streik er å anse som en «ekstraordinær hendelse» som er utenfor selskapets kontroll. Hvis det er det, faller rettigheten til denne kompensasjonen bort.

Eksempler på dette kan for eksempel være naturkatastrofer - eller for eksempel en streik blant flygeledere som gjør at flyselskapet ikke kan gjennomføre en flyvning.

I EU-regelverket står nettopp streik som et eksempel på hva som kan utgjøre en ekstraordinær hendelse, men den slår ikke fast at alle streiker er ekstraordinære.

- Det er unntak i bestemmelsen som går på ekstraordinære omstendigheter. Hva gjelder streik så har det vært karakterisert som ekstraordinært. Det har vært innspill og en nemndsbeslutning på at «streik blant en gruppe ansatte som berører deler av virksomheten» ligger teoretisk innenfor selskapets kontrollsfære. Denne streiken i SAS, hvor samtlige av selskapets piloter er ute i streik, lammet hele selskapets virksomhet i Skandinavia. Dette er uten tvil å karakterisere som ekstraordinært, hvilket gjør at kontantutbetaling av «denied boarding compensation» over skranke ikke er relevant, skriver SAS' informasjonssjef Knut-Morten Johansen i en e-post til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det springende punktet er derimot om en streik som følge av normale lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er å anse som en ekstraordinær hendelse som er utenfor selskapets kontroll. Streiken er en konsekvens av at SAS ikke har etterkommet de ansattes krav i en rutinemessig forhandling.

- Det blir alt for enkelt å avvise samtlige krav om standardkompensasjon slik SAS gjør det. Det finnes både rettspraksis i EU og nemndspraksis i den norske transportklagenemnda som åpner for at de reisende kan få standardkompensasjon selv om det er streik i selskapet de reiser med, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet Foto: Halvor Pritzlaff Njerve (Forbrukerrådet)

- Der streiken skjer hos flyplassfunksjoner som sikkerhetspersonell eller flygeledere - og det skaper forsinkelser eller kanselleringer - så vil det være hendelser utenfor selskapets kontroll, noe som er ekstraordinære omstendigheter. Vi kan ikke forvente at flyselskapene med rimelige tiltak skal få av gårde flyene når for eksempel flygelederne streiker. Vanlige streiker i eget selskap, som kan skje i lønnsforhandlingene, ligger mye nærmere selskapets vanlige drift, sier han.

Helt fersk avgjørelse i Transportklagenemda

I Transportklagenemda falt det i midten av februar en dom som vil være helt sentral i vurderingen om passasjerene har rett på kompensasjon eller ikke.

I saken var SAS klaget inn for å ikke betale kompensasjon på en innstilt flyvning som var innstilt som følge av en streik blant SAS' flygere.

Flyselskapet tapte saken i en uttalelse som er prinsipielt utformet - men som samtidig er avsagt under dissens. De viser til en dom i EU-domstolen fra april 2018, som førende:

«Domstolen bemerket at forordningen fastsetter to kumulative betingelser for at en begivenhet kan betegnes som »ekstraordinære omstendigheter«:

1) Den må ikke på grunn av sin karakter eller opprinnelse være en del av flyselskapets sedvanlige aktivitetsutøvelse, og

2) den skal ligge utenfor selskapets faktiske kontroll»

De konkluderer videre:

«Etter dette vil streik blant ansatte i eget selskap, lovlig eller ulovlig, ikke anses som en "ekstraordinær omstendighet" i forordningens forstand dersom den på grunn av sin karakter eller opprinnelse må anses for å være en del av flyselskapets vanlige aktivitetsutøvelse og må anses å ligge innenfor selskapets faktiske kontroll.

I vår sak legger nemndas flertall til grunn at det dreide seg om en streik som bare gjaldt piloter ansatt i SAS. Videre at det var en konflikt som gjaldt arbeidsavtalen mellom pilotene og selskapet, der selskapet ikke ville imøtekomme pilotenes krav, men ønsket fleksibilitet. Pilotene svarte med streik. Det dreide seg følgelig om uenighet og konflikt med deler av selskapets personale i forbindelse med selskapets aktivitetsutøvelse. På bakgrunn av det som uttales i EU-dommen gjengitt ovenfor, må dette anses å ligge innenfor flyselskapets vanlige virksomhet og innenfor dets faktiske kontroll.»

Mindretallet i nemda mener derimot at streik er gyldig grunn:

«Mindretallet mener at en lovlig streik må anses som en ekstraordinær omstendighet og at det ikke er grunnlag for å imøtekomme klagers krav om EU kompensasjon i dette tilfellet.»

SAS har gjort det klart at de ikke akter å følge nemndas avgjørelse i denne saken.

SAS: - Skal ikke kunne misbrukes av den ene parten

Knut-Morten Johansen i SAS mener på sin side at man under utformingen av EU-regelverket var oppmerksom på at rettigheten - som vil kunne påføre flyselskapene betydelige kostander - ikke skulle kunne brukes i en arbeidskonflikt.

- Jeg var med i implementeringen av EU regelverket i 2004. Da var det diskusjoner rundt om streik kunne være ekstraordinær omstendighet utenfor selskapets kontrollansvar. Hva gjaldt streik internt i eget selskap, så ble det sagt av flere jurister at denne kompensasjonen som er en god forbrukervennlig rettighet, skal ikke kunne misbrukes av den ene parten som et ekstra maktmiddel i en intern arbeidskonflikt, sier han til Nettavisen.

Forbrukerrådet har ikke bestemt seg for om de vil kjøre sak mot SAS

Thomas Iversen sier til Nettavisen at de så langt ikke har tatt stilling til om de skal kjøre en prinsippsak mot SAS.

- Det er for tidlig å si noe om Forbrukerrådet kommer til å starte gruppesøksmål eller teste ut en pilotsak for domstolen, sier Iversen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.