RIKSADVOKATENS KONTOR (Nettavisen): Riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt tirsdag ettermiddag en pressekonferanse på sitt kontor om Treholt-saken.

Les også: - Et klokt trekk

- Hvis det er noen som har lurt oss med pengebeviset, hvordan tror du jeg ser på det? Det er klart at det ikke er noe jeg vil sette stor pris på, for å si det forsiktig, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch bestemt på pressekonferansen.

- Saken dit den hører hjemme
Busch fortalte at han nå ber Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, om å se på Treholt-bevisene på nytt.

Kommisjonen vurderte og avviste Arne Treholts begjæring om gjenopptakelse i 2008. Riksadvokaten ønsker at kommisjonen skal videreføre arbeidet fra 2008, nå når nye påstander om pengebeviset har kommet fram.

- Vi har gjort noe i dag som vi mener er riktig. Jeg har tilskrevet gjenopptakelseskommisjonen, som har hatt Treholt-saken til behandling tidligere. Vi har anmodet og begjært at kommisjonen starter undersøkelser for å få kartlagt faktum, og ikke minst vurdere pengebeviset. De bør nå vurdere om det er noen mangler ved pengebeviset som tilsier at Treholt bør få en ny sak, sa Busch.

- Vi får saken dit den hører hjemme. Vi får andre til å undersøke det, sa Riksadvokaten.

Han påpekte at de nå må få alle fakta på bordet - «i full bredde».

Les: Boken som gjenopplivet Treholt-saken

- Ryddig fremgangsmåte
Mandag ble det kjent at Arne Treholt vil be justisminister Knut Storberget finne en setteriksadvokat til erstatning for Tor-Aksel Busch.

Påstandene om bevisforfalskning og ulovlige etterforskningsmetoder i Treholt-saken gjør at justisminister Knut Storberget (Ap) nå må vurdere riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads habilitet. Begge aktorerte i sin tid Treholt-saken.

Busch utdypet hvorfor de nå ber gjenopptakelseskommisjonen se på bevisene:

- Vi mener at dette vil gi en ryddig fremgangsmåte, som vil være i domfeltes interesse. Og det vil også kunne skape den nødvendige tillitt i opinionen at man får undersøkelser i uhildet regi, at det ikke er noen som har hatt befatning med selve pengebeviset tidligere, sa Busch.

- En vanskelig sak
Riksadvokaten kommenterte også spørsmålet om hans og Qvigstads habilitet i saken. Men han mener dette er et mindre spørsmål, og at det viktige nå er påstandene om at bevis er forfalsket.

- Jeg tillegger at det selvfølgelig oppstår et spørsmål om Qvigstad og jeg er habile til å behandle saken videre. Men slik som denne begjæringen i dag er mottatt, slik det er argumentert der, er det naturlig med bakgrunn av brevet til kommisjonen å høre om Stabell vil fastholde sitt krav, sa Busch.

- Det er altså på ingen måte slik at man blir innhabil ved at man har behandlet en sak tidligere, tvert imot er det normalt at det er de samme som ofte behandler saken, påpekte Riksadvokaten.

Han innrømmet at saken er vanskelig:

- Jeg legger ikke skjul på at vi har oppfattet situasjonen som vanskelig.

- De beskyldnnger som har kommet knyttet til pengebeviset, ble tatt med stort alvor av oss. Det ligger i sakens natur, sa Busch.

Han sa også at pengebeviset ikke har vært avgjørende for hans behandling av Treholt-saken.

- Jeg ville innstilt på tiltale i Treholt-saken uten pengebeviset. Det var ikke et avgjørende bevis, sa Busch.

- Har hjulpet Treholt
Busch sa at det er en grunn til at saken ikke har kommet til gjenopptagelseskommisjonen tidligere:

- Grunnen til at saken ikke har kommet dit før, er jo fordi ingen har begjært det. Men i den situasjonen vi er i, har vi begjært at de skal starte arbeidet med å undersøke saken, som de også har hatt til behandling tidligere, sa Busch.

Han påpekte at Treholt selv kunne begjært saken gjenopptatt.

- Treholt kunne gjort det, men når han ikke har gjort det så har vi hjulpet han på vei, sa Riksadvokaten.

- Hva vil du si til Arne Treholt i dag?

- Jeg har ikke noe annet å si enn at vi nå gjør det vi kan for å få saken behandlet der den hører hjemme, svarte Busch på spørsmål fra Nettavisen.

- Er det noe du ville ha gjort annerledes i Treholt-saken?

- Det er veldig mye, vi var jo unge. Det får jeg ta i memoarene, sa han muntert.

Kopi til Storberget
Den formelle habilitetsinnsigelsen ble tirsdag levert riksadvokaten av advokatfirmaet Stabell & Co på vegne av spiondømte Arne Treholt. Storberget har fått en kopi.

Les hele brevet her (PDF-vedlegg)

I brevet pekes det særlig på at det nå er reist godt underbygde påstander om ett sentralt bevis, pengebeviset. Dette beviset, som kom fra daværende Politiets overvåkingstjeneste (POT) og som nettopp Busch og Qvigstad la fram for retten, er ifølge påstander i en fersk bok av journalistene Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil B. Mæland konstruert.

«Burde ha stilt spørsmål»
- Det kan derfor, i ettertid, reises spørsmål om ikke påtalemyndigheten den gang, før og under hovedforhandling, selv burde ha stilt spørsmål ved bevisets ekthet og foretatt undersøkelser for å avdekke dette, heter det i brevet advokat Bendik Falch-Koslung har sendt fra Stabell & Co på vegne av Treholt.

- Det er «tvilsomt om offentligheten kan ha tillit til at Busch og Qvigstad vil kunne vurdere de samme påstandene om deres nye grunnlag objektivt, uten overhodet å skjele til konsekvensene for sin egen og påtalemyndighetens anseelse», heter det videre i brevet.

«Må anses som inhabil»
- Når Riksadvokat Busch må anses som inhabil, innebærer det at ingen andre i påtalemyndigheten er habile, da han er alle andre påtalejuristers overordnede, heter det i innsigelsesbrevet.

Krever uavhengig jurist
Ifølge Stabell er det etter Treholts syn slik at Justis- og politidepartementet må utnevne en setteriksadvokat som kan opptre som påtalemyndighet.

- Det må være en uavhengig jurist, som eventuelt selv velger ytterligere uavhengige jurister til å bistå seg, heter det i brevet.