Kontrollkommisjonen er den instansen som skal sørge for at pasientens rettssikkerhet ivaretas under innleggelse i, eller oppfølging av, en psykiatrisk institusjon.

En kontrollkommisjon er uavhengig av institusjonen den er satt til å kontrollere, og den ser både til at pasienten gis den behandlingen vedkommende har krav på, og til at pasienten ikke utsettes for uriktige tvangstiltak.

Les også: Fred Heggen vrangtenker om ny tvangslov

Hvorfor denne endringen?

Tvangsreduseringsutvalget er altså ikke fornøyd med dagens ordning, og vil i stedet opprette såkalte tvangsreduseringsnemder. I tillegg skal Fylkesmannen motta alt av vedtak, meldinger, forhåndssamtykker med mer, og holde oversikt over disse dokumentene.

Ja, hvorfor er det egentlig så viktig for utvalget å fjerne dagens kontrollkommisjoner? Hvorfor tenker man seg at pasientenes rettssikkerhet blir bedre ivaretatt dersom man i stedet oppretter såkalte tvangsbegrensningsnemder, samtidig som fylkeslegenes oppgaver blir kraftig utvidet?

Skyldes lovforslaget at utvalget mener behandlingen i psykiatrien i dag drives uforsvarlig, og at den er i strid med såvel menneskerettighetsspørsmål som ordinært rettsvern?

Foregår det, slik utvalget ser det, en malpraksis i psykiatrien, som utløser behovet for å bygge opp et svulmende helsebyråkrati som kan fange opp de angivelige lovbruddene?

Her kan du lese flere innlegg av Fred Heggen.

Utvalgets syn på dagens kontrollkommisjoner

Ja, det kan virke slik. I kapittel 30: Merknader til de enkelte bestemmelser i utvalgets lovutkast, levnes ikke dagens kontrollkommisjoner mye ære.

Fra side 746 hithentes: «Svakhetene ved dagens kontrollkommisjoner som forvaltningsorgan har stått sentralt for utvalget. Fylkesmennene med sin administrative styrke er tenkt som løsningen på dette problemet for de nye tvangsbegrensningsnemdene, blant annet gjennom etablering og drifting av saksbehandlings- og arkivsystem.(...)»

Dagens ordning fungerer bra

Dagens ordning med kontrollkommisjoner er velkjent, og er utprøvd over tid. Personlig mener jeg kontrollkommisjonen som organ fungerer tilfredsstillende i dag, med veldefinerte oppgaver, etablert organisering, og forutsigbarhet.

Ved å overføre kontrollkommisjonens oppgaver til de påtenkte nemndene, samtidig som man planlegger å utvide Fylkesmannens rolle i betydelig grad, snakker vi om en helt ny og eksperimentell organisering av kontrolloppgavene.

Risikerer man ikke da å fungere som fødselshjelper til kaos?

Kontroll, kontroll, kontroll

Ingenting av det som utvalget foreslår vil bidra til mer ressurser i den delen av psykiatrien som bedriver pasientbehandling. I stedet tar man sikte på å bygge opp et omfattende kontrollsystem i regi av tvangsbegrensningsnemndene og fylkeslegene.

Fylkeslegene behandler i dag klager på tvangsmedisineringsvedtak, og har mer enn nok med det. For meg blir det derfor meningsløst å skulle pålegge fylkeslegene en rekke nye og meget omfattende oppgaver, som vil kreve flere ansatte, mer tidsbruk, og mer byråkrati.

Les også: Hvem er det egentlig som forstår seg på psykose?

Formålet med lovendringen

§10-1 - Formålet med fylkesmannens og tvangsbegrensningsnemndenes virksomhet: I annet punkt heter det at ett av formålene er å «påse at lovbestemte krav til vedtak og gjennomføring er oppfylt, og avdekke ulovlig eller uhjemlet bruk av tvang(..)»

Dette kan ikke bety annet enn at utvalget er av den oppfatning at det i dag foregår ulovlig og uhjemlet bruk av tvang. I så fall kunne det vært interessant å få vite om utvalget mener disse ulovlighetene er satt i system.

For hvis så er tilfelle, må man jo bare konkludere med at psykiatrien er full av lovbrytere, og at kontrollkommisjonene er gjennomsyret av korrupsjon.

Og slike påstander vil vel utvalget holde seg for god til å fremme?

Fylkeslegenes oppgaver

Det er ramset opp til sammen syv ansvarsområder som utvalget mener fylkesmennene heretter skal pålegges (§10-2). Jeg ramser ikke opp disse i dette innlegget.

I mine øyne er dette forslaget totalt meningsløst, da det forutsetter en økning i antall fylkesleger, samt en bred stab av medarbeidere, for å kunne håndtere en slik arbeidsmengde.

Utvalget mangler utvilsomt bakkekontakt på dette området, og mangler belegg for at dette forslaget kan la seg gjennomføre i praksis.

Les også: Aftenposten: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor

Tvangsbegrensningsnemdene

Når det gjelder tvangsbegrensningsnemndenes uavhengighet og sammensetning (§10-4), reagerer jeg på at det kun skal sitte tre medlemmer i ên nemnd.

Nemnden skal bestå av en jurist, en lege og en person som tidligere har blitt utsatt for tvangstiltak i psykiatrien, eventuelt en nærstående til person som har blitt utsatt for tvang. Hvorfor bare tre medlemmer? Hvorfor ikke to lekmenn som i dag?

Nemnden oppnevnes for fire år. Ingen skal kunne gjenoppnevnes som medlem i samme eller annen nemnd uten en mellomliggende periode på fire år, mener tvangsbegrensningsutvalget.

Hvorfor i huleste skal medlemmene pålegges et opphold på fire år? Hva er begrunnelsen for et slikt forslag? Betyr det ingenting for utvalget at kontinuitet vil være en fordel i denne typen arbeid?

Nei, dette argumentet blir helt underordnet for utvalget, som faktisk frykter at faste ansettelser i nemdene kan føre til «tvangsblindhet»/ normalitetsforskyvning. (Kap.30, s. 747).

Nok et nyord fra utvalget ser altså dagens lys: Tvangsblindhet.

Det er vel bare til å vende seg til det først som sist, for noen og enhver kommer sikkert til å få karakteristikken (eller diagnosen?), tvangsblindhet, i løpet av sin yrkeskarriere.

Han ble rådet til en lengre velferdspermisjon grunnet alvorlige symptomer på tvangsblindhet.

Les også: Høies nei til ny migrene-medisin ga Hanne (40) bakoversveis: – Det er som å få et slag i trynet

Uoversiktelighet blir resultatet

Fylkeslegene gis altså en rolle som administrasjon og overordnet kontrollorgan, mens tvangsbegrensningsnemdene behandler klagesaker og tar seg av obligatoriske kontroller.

Dette er en helt ny organisering av kontrollfunksjonene, og må følgelig betegnes som et eksperiment. Tvangsbegrensningsutvalget mener dette eksperimentet må gjennomføres, av to grunner: 1. Utvalget nærer en dyp mistro til dagens ordning med kontrollkommisjoner. 2. Utvalget nærer en dyp mistro til de vedtaksansvarliges faglige integritet.

Men så glemmer man i farten at man aldri bør eksperimentere med pasientenes rettssikkerhet.