Gå til sidens hovedinnhold

Rommen skole vekker internasjonal oppsikt

Rommen skole har etter sammenslåingen måttet takle store utfordringer. Nå studeres skolens løsninger av lærere fra andre land.

ROMMEN: Stadig større krav til barns læringsutbytte gjør at organiseringen av undervisning stadig er i endring. Se dette i sammenheng med stadig større effektiviseringskrav av skoledrift som helhet, og du har store utfordringer.

Ved Rommen skole høster de nå fruktene av målrettet arbeid på begge fronter, med resultater som fanger interesse også utenfor landets grenser.

Ny metode

– PISA-undersøkelser viste at norske unger ikke var tilstrekkelig gode i lesing, og man gikk derfor inn og analyserte hvordan man best kunne løse problemene, forklarer rektor Trond Karlsen ved Rommen skole.

I kjølvannet av dette ble TIEY-organisering (se faktaboks) tatt i bruk ved flere osloskoler. Rommen skole var én av disse, og resultatene har vært positive.

Sist torsdag var en stor delegasjon lærere og avdelingsledere fra fem danske skoler på besøk å studere metodene Rommen skole benytter seg av.

Sammenslås

– Vi ser nå at elevene får et stadig bedre resultat når det gjelder statlige prøver, sier Karlsen.

Skolesammenslåingen fra tre skoler til én, med elever fra første til tiende trinn nå samlet på Rommen skole, er også noe delegasjonen fra Danmark har ønsket å studere. De må snart forholde seg til en tilsvarende hverdag, når fem skoler i Helsingør skal bli til én, med 2800 elever fra første til tiende.

– Vi har mange skolebesøk i forbindelse med denne modellen. De vil se hvordan vi jobber, og hvordan de bedre kan lære opp ungene, sier Karlsen.

Like utfordringer

Av­de­lings­le­der An­ders Pil­gaard le­det det danske rei­se­føl­get. Han forteller at delegasjonen var im­po­nert over re­sul­ta­te­ne Rom­men sko­le har opp­nådd.

– De gjør noen ting her som fun­ge­rer rik­tig godt, sier Pil­gaard en­tu­si­as­tisk. Han me­ner sko­le­sy­ste­met vir­ker mer sy­ste­ma­tisk og vel­or­ga­ni­sert ved Rom­men enn det gjør i Dan­mark.

– Vi har mye de sam­me ut­ford­rin­ge­ne i Dan­mark som de har her, med bud­sjet­ter som snev­res inn, sam­ti­dig som kra­vet til læ­ring for ele­ve­ne blir høy­ere. Det er en stor ut­ford­ring, sier han.

Tilpasset undervisning

Rommen skole har i dag en elevbase der 53 ulike nasjonaliteter er representert.

– Utfordringen er at vi har en del barn som har vært kort tid i Norge, som krever ekstra faglig innsats for at de skal bli gode. Samtidig har vi elever som er kjempeflinke og får 5 og 6 i alle fag, sier Karlsen.

Løsningen har vært å bruke mer tid på fagstoffet enn andre skoler, og gi tilpasset undervisning.

– Vi gleder oss veldig til de statlige og nasjonale prøvene. Danskene har de samme utfordringene som oss, som er å lære elevene mest mulig, sier Karlsen.

FLERE NYHETER FRA GRORUDDALEN PÅ NETT:

Hellerud-elever streiket mot låste dører

Isbane kan bli barnehage

Polititopp tar oppgjør med ukultur i politiet

Er Groruddalen tryggest i Oslo?

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk