Arbeids- og velferdsetaten (Nav) er velferdsstatens viktigste hjelpemiddel for de over 600.000 norske menneskene som er uføre eller lever på trygd.

Samtidig er Nav skattebetalernes garantist for at 300 milliarder kroner hvert år brukes fornuftig og under kontroll.

Dessverre stryker Nav på begge disse punktene etter Riksrevisjonens gjennomgåelse, og det er lite betryggende at etaten holdes i ørene av en settestatsråd i vakuumet mellom den avgåtte ministeren Dag Terje Andersen og den påtroppende Hanne Bjurstrøm.

Les den kritiske rapporten:Riksrevisjonen om Nav

Opposisjonen på Stortinget har grepet Nav-problemene begjærlig, men utfordringene er større enn at de bør ende som partipolitisk krangel. Hver tredje krone over statsbudsjettet brukes gjennom Nav. Samtidig viser revisjonen at Nav-reformen er ute av kontroll, og at etaten konsekvent bryter lover og pålegg:

- Reglene sier at alle sykmeldte skal følges opp for å komme tilbake på jobb, men syv av ti får ingen slik oppfølging eller kontroll fra Nav.

- Køen av ubehandlede saker (restanser) har økt fra 123.000 til 193.000 saker på ett år.

«Restansene har særlig økt for ytelsene uførepensjon, barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger. Økningen i saksbehandlingstid og restanser medfører at brukere i perioder kan bli stående uten den ytelsen de har rett til», skriver Riksrevisjonen.

De som har rett på penger, rammes av sommel og rot. Til gjengjeld stryker Nav også på sine kontrollrutiner og betaler ut penger til folk som ikke skal ha dem:

«Revisjonen viser at svakhetene i etterlevelsen av internkontrollen får konsekvenser i form av feil i utbetalinger. Det er påvist nærmere 500 konkrete saker hvor det er feil i utbetalte sykepenger eller overgangsstønad. Feilene har ført til at brukere har fått utbetalt vesentlig mer enn hva som følger av regelverket. Det er for eksempel påvist 61 saker der brukeren har fått utbetalt sykepenger selv om retten til ytelsen ikke forelå på grunn av manglende arbeidsinntekt. Disse brukerne har fått utbetalt ca. 9,8 mill. kroner i sykepenger som de ikke hadde rett til.»

Ti millioner er selvsagt en dråpe i havet og resultat av stikkprøver. Riksrevisjonens gjennomgåelse viser typisk at det er feil i 60-70 prosent av sakene.

Så stor feilprosent er ikke en kritikk, det er påvisning av en skandale.

- Å få ned saksbehandlingstidene har hatt høyest prioritet og har gått på bekostning av en del interne kontroller i NAV som Riksrevisjonen etterlyser, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie .

Saglie har det formelle ansvaret for at Nav-reformen - å samordne offentlige ordninger slik at klientene slipper å gå fra kontor til kontor - ikke er vellykket gjennomført. Etaten har ikke klart å opprette 147 nye kontorer og gjennomføre reformen man fikk nesten 700 millioner kroner for å iverksette - samtidig som trygdestrømmen har økt.

Å få kontroll på trygdeutbetalingene er den tøffeste utfordringen for Stoltenberg III.

Nav-reformens «far» Bjarne Håkon Hanssen og reformens arvtaker Dag Terje Andersen har ikke maktet å få kontroll.

Så nå hviler det en tung bør på den nyutnevnte ministeren Hanne Bjurstrøm, som først skal få orden på klimaforhandlingene i København før hun tiltrer.

I mellomtiden holder en annen nyutnevnt minister, Rigmor Aasrud, kontroll med Nav.

De to ferskeste statsrådene har altså fått Regjeringens vanskeligste jobb. Det er bare å ønske lykke til!