Gå til sidens hovedinnhold

Ser­ge øns­ker salg av vin i sin butikk

In­ne­ha­ver av Den lil­le fran­ske os­te­bu­tik­ken ved Bir­ke­lun­den, Ser­ge McGlade-Gran­do, hå­per å kun­ne sel­ge vin til kun­de­ne et­ter valget.

GRÜNERLØKKA: – Her sel­ger vi ikke bare fran­ske spe­si­al­va­rer, men en hel­het­lig opp­le­vel­se, sier Ser­ge.

Nett­opp der­for sy­nes han det er synd at han ikke har til­la­tel­se til å sel­ge vin som pas­ser til ost og/el­ler de and­re spe­si­al­va­re­ne han har i sin lil­le delikatesseforretning.

Mang­fold og kva­li­tet

Det er Venst­re som foreslår at salg av vin i for­ret­nin­ger som Den lil­le fran­ske tillates, og de øns­ker med det­te mer mang­fold og bed­re kva­li­tet.

– Det er bra både for næ­rings­li­vet og for oss for­bru­ke­re. Vi kan få råd om hvil­ken vin som pas­ser til ak­ku­rat hvil­ken ost, sier stortingskandidat for Venst­re i Oslo, Guri Mel­by.

LES OGSÅ: Si din mening om skjenkepolitikken

Det er Ser­ge helt enig i.

– Vin og mat pas­ser sam­men, og vi øns­ker å opp­ly­se kun­de­ne om at al­ko­ho­len ikke står i sen­trum, den er faktisk bare en li­ten fak­tor i vin, sier Ser­ge.

Med det­te me­ner han at drikkekulturen i Nor­ge har be­hov for en hold­nings­end­ring.

– Her job­ber vi med kul­tur, og det hand­ler først og fremst om vin som smak. In­ter­es­sen for vin i Oslo er nem­lig stor, det bare mang­ler litt på kunn­ska­pen, sier han.

Ser­ge me­ner at der­som al­ko­hol­lo­ve­ne had­de vært litt roms­li­ge­re, vil­le drik­ke­kul­tu­ren i Norge vært an­ner­le­des.

Mo­der­ne al­ko­hol­po­li­tikk

Venst­re undertstreker at de med dette forslaget ikke øns­ker en av­vik­ling av Vinmonopolet.

– Jeg tror man­ge spe­si­al­bu­tik­ker vil set­te pris på den­ne mu­lig­he­ten. En ita­li­ensk mat­bu­tikk vil sik­kert øns­ke å sel­ge vin fra sam­me om­rå­de som de sel­ger mat. En mat­bu­tikk fra uli­ke re­gio­ner i Nor­ge vil kan­skje hel­ler sel­ge sterk­øl i sin bu­tikk, som vi også vil åpne for, sier Mel­by og leg­ger til:

– Vi må ta skrit­tet over i en mer mo­der­ne al­ko­hol­po­li­tikk, avlutter hun.

LES OGSÅ:

Utelivsverstingene skal tas

Mangfold i Oslos alkoholpolitikk

Vil vekk fra KrFs alkoholpolitikk

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai