Gå til sidens hovedinnhold

SFT modererte pressemelding

Etter press fra NIVA nyanserte SFT pressemeldingen om dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Malmøykalven: Like før jul kunne Statens forurensningstilsyn (SFT) melde at en ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viste at det ikke var spredning av forurensete masser fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

I forrige uke måtte SFT presisere og nyansere pressemeldingen etter at NIVA reagerte på måten resultatet av undersøkelsen ble presentert på.

Vannutskifting

Vi kjente oss ikke igjen i overskriften som SFT brukte. Vi kan godt ta selvkritikk på dette fordi sammendraget i rapporten er kort og lite presist. Likevel bør SFT lese hele rapporten, som bare er på 17 sider, når de skal skrive pressemeldingen, sier Jens Skei, spesialrådgiver i NIVA.

I den opprinnelige pressemeldingen fra SFT kunne det oppfattes som om dypvannsdeponiet var årsaken til at bunnforholdene var bedret i områdene rundt dypvannsdeponiet. Ifølge NIVA er årsaken bedrede oksygenforhold som skyldes stor vannutskiftning i løpet av vinteren i fjor.

I samsvar med tillatelse

NIVA reagerte også på formuleringen av punktet om at det ikke er spredning av miljøgifter fra deponiet til områdene rundt.

Undersøkelsen viser at det ikke er avsetning av sedimenter på havbunnen rundt deponiet, men sier ingenting om spredningen av miljøgifter, sier Jens Skei.

Ifølge den korrigerte pressemeldingen fra SFT går det fram at deponeringen av sedimenter i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven gjennomføres i samsvar med tillatelsen.

Resultater fra overvåkingen så langt har vist at det ikke er høyere nivåer av miljøgifter i blåskjell (juni og oktober), at det, som forventet, er høyt partikkelinnhold i vannet fra 50 meter under vannflaten og ned mot bunnen i deponiet. NIVAs undersøkelse viste også at det ikke er registrerbare avsetninger av slam fra deponeringen i randsonen til deponiet.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album