Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune

Stortinget behandler denne uken et forslag fra finansminister Siv Jensen (Frp) om å flytte ansvaret for skatteoppkreving (kemneren) fra kommunene til staten.

Statsapparat i vekst

Reformen omfatter 800 milliarder kroner og over 1300 ansatte, og vil sikre at den voldsomme veksten vi har sett i statsapparatet under den borgerlige regjeringen får fortsette. Totalt 56 nye statlige kontorer opprettes.

Les også: Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform

At Frp i sitt eget program skriver de vil «gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver til kommunene», betyr tilsynelatende ingenting. Heller ikke at regjeringen gjennomfører en kommunereform med mål om « større og sterkere kommuner» betyr noe.

For i realiteten skjer det motsatte: Staten styrker seg på bekostning av kommunene.

Men én ting er at staten på eget initiativ tilsynelatende vokser fritt med Siv Jensen som finansminister. Enda verre er det at oppgaver som kommunene har løst i lang tid flyttes vekk fra lokalsamfunnene og over til finansministerens kontor.

Sentralisering

Regjeringen begrunner statliggjøring av kemneren med at det vil gi «skjerpet kamp mot arbeidslivskriminalitet». Men der arbeidslivskriminalitet er størst, i Oslo, forsvinner 172 medarbeidere fra det lokale kemnerkontoret.

Les også: Jonas Gahr Støre fikk gebyr fra Oslo kommune da han felte et tre. Da reagerte Ap-lederen

På landsbasis blir det langt færre enn i dag som skal arbeide med arbeidslivskriminalitet - bare 168 medarbeidere. Dermed vil statliggjøringen i realiteten svekke kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Siv Jensen synes å tro at staten er bedre enn kommunene til å kreve inn penger. Men de kommunale kemnerne har vist seg å være mer effektive enn den statlige Skatteetaten, som nå skal overta oppgaven.

Milliardtap

Legger man det man kaller løsningsgraden til grunn, det vil si hvor mange saker med innfordring av for eksempel arbeidsgiveravgift og merverdiavgift som løses, gjør de kommunale kemnerne det bedre enn den statlige Skatteetaten.

Dermed står vi i fare for å tape milliarder av kroner om staten overtar. Statliggjøring er med andre ord å gamble med skattebetalernes penger.

I Danmark, som gjennomførte en tilsvarende reform for 14 år siden, ble resultatet store økonomiske tap for fellesskapet.

Les også: OECD advarer Norge: Slutt på dyre velferdsreformer

Stort betyr ikke nødvendigvis best

Oslo har et av landets beste kemnerkontor, og har oppnådd svært gode resultater. Men man er ikke avhengig av å ha et stort kemnerkontor for å få gode resultater.

Generelt gjør kemnerkontorene det bra, også de aller minste. De har lokalkunnskap som er viktig når man driver arbeidsgiverkontroll og innfordring. Nærhet mellom innbygger og skatteoppkrever styrker dessuten rettssikkerheten til de som betaler skatt og tilliten til skattesystemet vårt.

Har forsøkt det før

Det er ikke første gang finansministeren kommer til Stortinget med forslaget om statliggjøring av kemneren. Sist gang var i 2015, og da ble forslaget enstemmig nedstemt. Regjeringspartiene med støttepartier viste selv til at saken ikke var utredet godt nok og ba om at regjeringen belyste saken på nytt. Siden den gang har ikke saken blitt ordentlig utredet på nytt. Spørsmålene som da ble stilt er fortsatt ikke besvart.

Med statliggjøring av kemneren gir Siv Jensen seg selv et enda større statsapparat til jul.

Men reformen løser ingen problemer, den skaper i stedet tre nye:

  • Risiko for økt arbeidslivskriminalitet
  • Tap av lokalkunnskap
  • Risiko for mindre inntekter til fellesskapet.

Jeg oppfordrer de borgerlige partiene til å stoppe reformen.

Ikke gi Siv Jensen et enda større statsapparat til jul.

Les også: Derfor vil Oslos klimagravemaskin bli en flopp