Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk hvor det skal bygges nye veier

Samferdsel blir ingen budsjettvinner.

Budsjettforslaget for 2012 er på rundt 16,3 milliarder kroner for veiformål. Til sammenligning var bevilgningene for 2011 15,1 milliarder kroner - før enkelte ekstrabevilgninger i revidert budsjett.

Det er en økning på rundt åtte prosent, noe som ser ut til å være omtrent en prisindeksjustering. Ifølge SSB har prisøkningen på byggekostnader fra 2010 til 2011 vært på mellom 5 og 10,7 prosent. Dermed blir ikke samferdsel den store budsjettvinneren i år.

– Eit historisk høgt samferdselsbudsjett gir rom for sterk vekst i vegløyvingane. Dette vil gi oss betre vegstandard. Åtte større prosjekt blir ferdige neste år. Ti større, nye prosjekt får startløyving til prosjektering og førebuande arbeid, og fleire av desse får òg anleggsstart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Pengene skal brukes slik:

 • 7,6 milliardar koner til drift og vedlikehald av riksvegar og trafikant- og køyretøytilsyn – ein auke på 5,8 prosent
 • 7 milliardar kroner til investeringar på riksvegnettet, medrekna midlar til rassikring – ein auke på 9,7 prosent
 • 538 millionar kroner som statleg tilskott til rassikring på fylkesvegnettet
 • 11,2 millionar kroner til det nye Vegtilsynet – statleg tilsyn med veginfrastrukturen for offentleg veg
 • 492 millionar kroner til statleg kjøp av riksvegferjetenester – ein auke på vel 10 prosent
 • 434 millionar kroner til ”Vederlag for OPS-prosjekt” (årleg godtgjersle for tre gjennomførte utbyggingar etter modellen ”offentleg-privat-samarbeid”)
 • 175 millionar kroner til ”Rentekompensasjon for transporttiltak i fylka”

Dette er de nye veiprosjektene:

 • - E18 Sydhavna, Oslo
 • - Riksveg 3 Åsta bru med tilstøytande veg, Hedmark
 • - E134 Gvammen – Århus, Telemark
 • - Riksveg 9 Krokå – Langeid, Aust-Agder
 • - E134 Skjold – Solheim, Rogaland
 • - E39 Svegatjørn – Rådal, Hordaland
 • - E39 i Sogn og Fjordane (delstrekningar)
 • - Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 • - E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag
 • - E6 Vindalsliene – Korporals bru, Sør-Trøndelag

Det vil vurderes bompengeprosjekter på disse strekningen:

 • - E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark
 • - E6 Ringebu – Otta, delstrekninga Frya – Sjoa, Oppland
 • - E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo, delstrekninga Fønhus – Bagn, Oppland
 • - E39 Eiganestunnelen, Rogaland
 • - Riksveg 13 Ryfast, Rogaland
 • - E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
 • - E6 Vegpakke Helgeland, første etappe, Nordland
 • - E6 Hålogalandsbrua, Nordland

I tillegg foreslås det en milliard kroner ekstra til jernbaneformål, slik at det brukes totalt 12,5 milliarder.

Dette skal gi rom for å sette i gang Eidangertunnelen på Vestfoldbanen og planlegge nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski med sikte på byggeoppstart i 2014.

Se den fylkesvise oversikten over vei- og jernbaneformål her.

Mer midtdelere
Det er satt av 746,6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. I fjor var dette tallet 545 millioner kroner.

I all hovedsak er dette penger som vil brukes til forsterket midtoppmerking eller midtdelere på riksveiene.

- Veinettet vil bare bli dårligere
Samferdselsbudsjettet blir ikke ventet heller lunket mottatt av opposisjonen.

- Dette betyr bare at veinettet vil fortsette å være dårlig og forfalle videre. Det er veldig trist, for de sier jo at de skal øke og være veldig offensive, sier nestleder i samferdselskommiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, til Nettavisen.

- Jeg tror det er mange som vil være skuffet, men det er jo varslet, sier han.

Han mener at en med dette samferdselsbudsjettet fortsatt vil ligge bak det Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til.

- Om en ser på prisstigningen så skulle økningen i budsjettet vært omtrent dobbelt så stor, påpeker Hoksrud.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken