Tirsdag la Statens vegvesen, sammen med Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, fram den første rapporten som skal danne grunnlaget for neste Nasjonal Transportplan (NTP) for 2013-2024. NTP skal i utgangspunktet bygge videre på dagens utgave, men en skal ta høyde for nye trender.

På pressekonferansen var vegdirektør Terje Moe Gustavsen klar på at vi står overfor store utfordringer fremover.

Les hele rapporten her. (PDF)

- Sterk transportvekst
- Den store trenden vi ser er at hvis ingen store tiltak gjennomføres, så vil vi få en sterk transport- og trafikkvekst, sa han.

Ifølge anslag arbeidsgruppene har gjort, vil en i Oslo kunne oppleve en vekst på 1,5 millioner reiser hver eneste dag - en økning på rundt 35 prosent - og i Stavanger frykter han en vekst på over 40 prosent.

- Veksten i byene må en primært ta via kollektivtrafikk, men også sykkel og gange. Det vil være vanskelig, eller umulig, å ta det som biltrafikk. Det vil også medføre for mange ulemper, sa Moe Gustavsen.

- Restriksjoner
For å få til dette ser Vegdirektøren for seg at det vil legges inn sterkere restriksjoner for at biltrafikken ikke skal øke.

- Det vil neppe være mulig å nå klimamålene med teknologi alene. Kollektivt må stå i sentrum, men trolig vil det være behov for ytterligere virkemidler, særlig restriksjoner på biltrafikken, sier han.

Han konkretiserer ikke hva slags restriksjoner en ser for seg, da dette er en overordnet rapport.

Varetransport bort fra veiene
En annen utfordring arbeidsgruppen nå ser for seg, er at en i løpet av de neste 30 årene også vil oppleve en kraftig økning av varetransport - både som følge av befolkningsvekst og økt kjøpekraft. Dette vil en ikke ha på veiene.

- Vi må ha varetransport over på sjø og bane, men det skjer ikke av seg selv. Vi må gjøre noe med avgiftsnivået på forskjellige transportformer, og det vil danne grunnlaget for hvor transporten vil gå.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa understreket i sitt innlegg at nettopp satsing på jernbane vil være viktig fremover.

- I den kommende Nasjonal Transportplan må vi foreta enda tøffere prioriteringer. Vi må løfte jernbanen og løfte kollektivinnsatsen - og vi må engasjere oss for å få mer gods over fra vei til bane og sjø, sa Kleppa - og påpekte at en fremover vil ha fokus på blant annet «inter city»-tog