Gå til sidens hovedinnhold

Skarpt søkelys på trafikksituasjonen

Simensbråten og Ekeberg Arbeidersamfunn (SEA) inviterte sist torsdag til åpent møte for å sette søkelyset på trafikksituasjonen rundt Ekeberg Skole.

Ekeberg: Nordstrands Blad har flere ganger tidligere pekt på trafikksituasjonen i dette området - ikke minst p.g.a. et meget aktivt engasjement fra FAUs side. De har sammen med skolen avholdt en rekke aksjoner med sikte på å skape en tryggere skolevei. Men det handler ikke bare om trygghet for barna, men også for alle myke trafikanter som ferdes i området - ikke minst gamle og bevegelseshemmete. De faktorene som skaper situasjonen, er en kombinasjon av skolevei, bussendeholdeplass, biltrafikk som skapes av foreldre som kjører barna til skolen, gjennomfartstrafikken i Stamhusveien og Vårveien og en viss trafikkøkning som følge av åpningen av den nye barnehagen i samme området. Dette kom frem på møtet sist torsdag.

Møte

SEA hadde invitert FAU, Ekeberg skole, Manglerud politistasjon, Oslo Sporveier, bydels administrasjonen og Samferdselsetaten til å være med i et panel. Oslo Sporveier, bydelsadministrasjonen og Samferdselsetaten meldte forfall noe som ble sterkt beklaget på møtet. Disse er hovedaktørene i framtidige løsninger av den håpløse og farlige trafikksituasjonen som foreligger i området.

FAU-leder John Søland avga en sterk illustrasjon, bl.a. ved bilder, på den foreliggende situasjonen i området rundt snuplass når store busser og skolebarn møtes ved krysninger av fortau og veier. Han fikk full støtte i sin beskrivelse av assisterende rektor ved skolen Anette Reme.

Politibetjent Gunnar Aasgård gjorde seg til talsmann for at man nå burde forsøke å få et overblikk over helheten og hva man kunne iverksette av tiltak på kort og lang sikt. Han foreslo en befaring med alle de involverte parter - et forslag som fikk oppslutning i salen. Det ble fremmet en rekke synspunkter på hva man burde gjøre, bl.a. innføring av 30 km fartsgrense i hele Stamhusveien til Ryenkrysset, benytte gelendre og sementblokkeringer for å få et mer bastant fysisk skille mellom snuplassen og gangtrafikken. Den overdrevne bruk av biler for å skysse skolebarna til og fra skolen ble også kritisert. Flere pekte på at snuplassen må bort til det ble det bemerket at man ikke måtte stille seg slik at kollektivtilbudet som bussen representerer, forsvinner. Flere pekt på at hele situasjonen også krever en holdningsendring hos alle dem som er involvert i trafikkbildet; de myke trafikantene, biltrafikkantene, busskjøringen, foreldrene og myndighetene. Det bl etterlyst mer samordning av dem som er engasjert i denne saken.

SEAs nestleder Thor Granlund, som ledet møtet, opplyste at de vil følge opp denne saken på det politiske planet og samarbeidet gjerne med de andre engasjerte krefter om det.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis