-Trygdesystemet vårt er basert på tillit. Samtidig er det viktig å ha gode kontrollsystemer for å bekjempe trygdemisbruk. Misbruk av trygdeordningene er like alvorlig som annen økonomisk kriminalitet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Arbeidsdepartementet vil blant annet skjerpe legitimasjonsplikten ved legebesøk og hos NAV.

Statsråden viser til at en undersøkelse tidligere i år anslo at rundt 6 prosent av utgiftene til sykepenger kan skyldes misbruk.

Departementet vil om kort tid sette i gang en gang en tilsvarende undersøkelse for å anslå omfanget av misbruk når det gjelder fem andre trygdeordninger. Det dreier seg om uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig forsørger og foreldrepenger. Målet er å få en mer effektiv kontroll av trygdeutbetalingene.

I høringsnotatet foreslår regjeringen endrede regler på fire områder:

  • Personer som krever eller mottar ytelser skal legitimere seg for NAV og ved besøk hos lege eller andre som gir uttalelser av betydning for retten til ytelser. Eksempelvis vil forslaget redusere mulighetene for at en person oppnår rett til ytelser ved å la en annen framstille seg for lege.
  • Adgang for NAV til å pålegge utlendingsmyndighetene å rapportere om vedtak som har direkte betydning for trygdemedlemskap og retten til ytelser. Eksempelvis kan det gjelde vedtak om at en asylsøker ikke får bli i Norge. Dette medfører bortfall av medlemskap og bortfall av løpende ytelser. Hensikten er at arbeids- og velferdsetaten umiddelbart skal få kjennskap til vedtaket og straks kunne følge det opp trygdemessig.
  • Lovbestemmelse om registersamkjøring og betingelsene for dette. Det presiseres at samkjøring kan omfatte andre enn stønadstaker dersom det er relevant for retten til ytelser. Eksempelvis vil registersamkjøring innebære at en liste over stønadstakere samkjøres med et annet register for å få ut en liste over personer som ut fra gitte kriterier bør kontrolleres nærmere. Lovendringen skal legge til rette for utvidet bruk av denne typen kontroll og en mer effektiv bruk av data i offentlige registre. Det er ikke aktuelt med samkjøring mot registre over helseopplysninger.
  • Adgang til å kreve opplysninger direkte fra revisor/forretningsfører i saker om inntektsavhengige ytelser til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil gi etaten tilsvarende kontrollmuligheter overfor næringsdrivende som man har for arbeidstakere (der kontrollpunktet er arbeidsgiver). Eksempelvis vil bestemmelsen komme til anvendelse ved krav om sykepenger når sykepengegrunnlaget må fastsettes ved skjønn, og det er behov for å verifisere den næringsdrivendes egne opplysninger.