Fra cellen i Kongsvinger fengsel har Eirik Jensen sittet siden 19. juni. Allerede dagen etter fortalte han pressen at han hadde fått en PC og var i gang med å jobbe for å renvaske seg.

Det var 19. juni at den tidligere betrodde polititoppen Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling i en årrekke sammen med hasjbaronen Gjermund Cappelen. Sistnevnte ble dømt til 13 års fengsel for de samme forholdene.

I pausen av domsopplesningen ble Jensen pågrepet av Spesialenheten med bistand fra sivilkledde mannskaper fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I over én uke i fengsel har Jensen hamret ned sine synspunkter på etterforskningen av saken, rettsprosessen og bevis som er lagt frem i retten.

- Opprørte og forbannet

«Vi hadde alle sett en domfellelse som et mulig utfall. Men jeg og mine advokater mente også at vi hadde gjort en god jobb opp mot det vi antok retten ville legge vekt på i en objektiv og forventet ryddig rettsprosess. Da dommen kom, og sjokket la seg, var vi alle spent på å høre premissene dommer [Halvard] Leirvik hadde lagt til grunn. Jeg må si vi ble opprørte og forbannet!», skriver Jensen i brevet som Nettavisen har fått tilgang til.

Det var Dagbladet som først omtalte brevet.

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Blant bevisene Spesialenheten har lagt frem mot Jensen i retten er:

  • Cappelens forklaring.
  • Andre vitneforklaringer, herunder politifolk.
  • Tidslinjer med en kronologisk oversikt over blant annet kommunikasjonshendelser mellom Jensen og Cappelen, geografiske plasseringer, hasjinnførsler, møter de hadde, bompasseringer og bankinnskudd.
  • Et stort antall SMS-er.
  • Oppussing av bad til 200.000 kroner.
  • Det Spesialenheten mener er en falsk kvittering for oppussing av badet.


Her kan du lese mer om bevisene mot Jensen.

Jensen mener at summen av bevisene som er lagt frem i retten ikke kan holde til domfellelse. Han trekker også frem at samboeren Ragna Lise Vikre skal ha funnet feil på tidslinjen til Spesialenheten, som ble utformet av etterforskere i Kripos.

Se video med stort intervju med Jensens samboer, Ragna Lise Vikre her:

I dommen kommer det frem at utvalget i tidslinjen som ble lagt frem i retten er gjort av Spesialenheten. Det kommer også frem i dommen at Jensens forsvarere dokumenterte SMS-er og mailer som Spesialenheten ikke hadde tatt med i tidslinjen.

Samtidig går det frem i dommen at innholdet i kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen ikke er bestridt. Det er heller ikke bestridt at innholdet i korrespondansen er skrevet at Cappelen og Jensen, men i dommen går det frem at Jensen mener at Spesialenheten har tolket innholdet feil.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

- Vesentlige mangler

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og ment at SMS-ene mellom ham og Cappelen dreier seg om politifaglig virksomhet. Cappelen, Spesialenheten og domstolen har forklart og konkludert med at korrespondansen handler om omfattende hasjsmugling.

«Denne dommen har vesentlige mangler. På sentrale punkt overprøver og utelater dommeren vitnemål og annen informasjon omtalt og belyst i egen rett! Hvem tør nå å overprøve mine påstander på en objektiv, og ikke minst, kritisk måte??»

«Er det noen der ute som faktisk kan leve med at det er den minste mulighet for at det jeg påstår stemmer, og at det er noe feil i dommen??»

Les også: John Christian Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Ved flere anledninger kommer Jensen med stikk mot lagdommer Halvard Leirvik, og omtaler dommen som «Leirviks dom». Lagmannsretten bestod av to juristutdannede fagdommere, hvorav Leirvik var én av dem, i tillegg til fem meddommere, som er vanlige folk som har dette som verv.

Direktør i Borgarting lagmannsrett, Mari Fjærtoft Trondsen, skriver følgende i en mail til Nettavisen om kritikken fra Jensen:

«Lagmannsretten ønsker å presisere at dommen er avsagt av et kollegium på syv dommere, som er enstemmige i sitt syn på skyldspørsmålet. Omtalen av dommen som «Leirviks dom», er derfor misvisende. Lagmannsretten har som praksis å ikke kommentere dommer avsagt ved domstolen og har derfor ingen ytterligere kommentarer.»

Spesialenhetens aktor og fungerende leder, Guro Glærum Kleppe, blir også nevnt spesifikt. Jensen antyder at Cappelens påstander i avhør ikke i tilstrekkelig grad er gjennomgått.

Det var Cappelen som tystet på Jensen og fortalte om både den grove korrupsjonen og bistanden med hasjsmuglingen. Både tingretten og lagmannsretten har felt knusende dommer mot Jensen og valgt å tro på Cappelen og Spesialenhetens sak.

«(...) hva ville Riksadvokaten ha sagt hvis han ble gjort kjent med at det i en sak med to sprikende forklaringer er gjort et valg: «denne forklaringen er sann, vi etterprøver den ikke». Den andre forklaringen er sikkert løgn den skal vi teste. For å kunne bevise at han lyver må vi foreta egentolkninger.»

Les også: Eirik Jensen samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Ros til Spesialenheten

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Riksadvokatembetet, som er landets øverste påtalemyndighet. Men Nettavisen er kjent med at Glærum Kleppe har fått mye ros for sin håndtering av rettssakene mot Jensen.

I et internmøte hos Riksadvokaten like før Norge stengte i mars, på grunn av koronaviruset, ble Spesialenheten, og Glærum Kleppe, spesifikk trukket frem på en positiv måte.

Glærum Kleppe ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet til Jensen og skriver følgende i en mail til Nettavisen:

«Spesialenheten har ikke mottatt noe brev fra Jensen (...). Jensen anket Borgarting lagmannsretts dom på stedet, og Spesialenheten vil gi sitt tilsvar til domstolen når vi har mottatt en begrunnet anke. Spesialenheten har ingen kommentar til det som fremkommer i e-posten din.»

Etter at dommen var et faktum uttalte Jensen-forsvarer John Christian Elden at den tidligere polititoppen ikke visste hva han var dømt for, og at dommen var utydelig. I tordentalen fra Jensen skriver han følgende:

«Ved en fellende dom skal de om leser den, og ikke minst den tiltalte, kunne forsikre seg om at det ikke er tvil om at tiltalen stemmer med dommerens begrunnelse for domfellelse. En kjent floskel er jo hvis det finnes tvil skal den tiltalte frifinnes.»

«(...). Videre forventet jeg at jeg skulle kunne finne igjen mine «påståtte» kriminelle «handlinger» knyttet til konkrete innførsler, med dag, dato og klokkeslett», tordner Jensen.

SMS-er felte Jensen

Dommen på 83 sider tar for seg systematisk Jensens forklaring, Cappelens forklaring, ulike vitners forklaringer og korrespondanse mellom Jensen og Cappelen. Dommen forklarer flere ganger hvordan de har tenkt og begrunner hvorfor de mener at Jensens forklaring ikke stemmer.

I dommen går det også frem hvordan retten har vurdert, hva de har vektlagt og hvorfor, ved de ulike hasjinnførslene. Ett av flere eksempler fra dommen er at Jensen skriver en SMS til Cappelen 11. februar 2011:

«EN MANN I GRØFTA,.SKALse p skadene P BILEN,». Dette forklarer retten med at er en kodet melding for at en narkotikalast ble stoppet på grensen 8. februar. Lasten inneholdt 333 kilo hasj og 60 kilo marihuana.

Et par timer senere skrev Jensen følgende SMS til Cappelen:

«Bil m 300 hk…gikk p både bensin og diesel..ikke noe jeg vil tro vi skal fikse opp..».

Lagmannsretten mener «300 hk» angir mengde hasj, og at «bensin og diesel» betyr at det er både hasj og marihuana som er beslaglagt. Videre mener retten at når Jensen skriver at det ikke er noe de skal fikse opp i er det fordi han forstår at det ikke er Cappelens narkolast fordi den også inneholder marihuana.

I dommen går det også frem at lagmannsretten mener Jensen har styrket Cappelens forsett med hasjsmugling ved å undersøke bemanningssituasjonen i politiet, om det var grensekontroller og ved å sende beroligende kodede SMS-er når det var klart for smugling av store partier narkotika til Norge.

Les også: Nervøs Jensen-samboer før dommen: - Vi er forberedt på alt, absolutt alt

Eksempler på dette i dommen er fra 20. april 2011 da Jensen skrev følgende SMS til Cappelen:

«Nå ser det fint ut..stille og sol.,»

Den 22. april 2011 skrev han:

«Hei.! Lite å gjöre i påsken..kun å sole seg..og d er tryggt m rett solfaktor. Til b p jobb mandag-».

Jensen mener enkeltstående SMS-er, og tolkningen av disse, ikke beviser noe, og at dommen burde hatt klare henvisninger og forståelige knytninger til sentrale deler av påstandene i tiltalen.

Jensen spør også hva som er bevist utover enhver rimelig tvil. I brevet hevder han også at avgjørende bevis er utelatt i dommen og sår tvil om objektiviteten til retten. I brevet skriver han videre:

«Ved å utelate sentrale bevis, og ikke minst vitnemål som underbygger motstridende opp mot tiltalen, fjerner man også en reell diskusjon om tvil. Det å eliminere tvilsaspektet i en rettsprosess er å undergrave en objektiv troverdig prosess i domstolen», skriver han fra fengselscellen.

Erkjenner feil

Når det gjelder korrupsjonsdelen av saken innrømmet Jensen blant annet å ha mottatt en eksklusiv klokke av Cappelen. I dommen heter det blant annet:

«Etter at Jensen var pågripen i februar 2014, blei det gjennomført ransaking av bustaden hans. Det blei då funne ein kontantfaktura datert 16. mars 2009 på kjøp av ei klokke av merket Tag Heuer for 17 000 kroner hos Urmaker Bjerke AS i Oslo. Fakturaen stod i namnet til Jensen, og den ble funnen i ein skrivebordsskuff i bustaden til Jensen.

Cappelen forklarte på si side at han kjøpte klokka i 2009 i namnet til Jensen fordi det var ei gåve. Jensen fekk klokka, og ifølge Cappelen fekk han aldri klokka tilbake.

Lagmannsretten legg vekt på at Jensen i avhøyr 8. mai 2014 gav ei anna forklaring om klokka. Han forklarte då at han ikkje hadde nokon som helst kjennskap til klokka eller til kontantfakturaen. Endringa i forklaringa svekkjer truverdet til Jensen.»

I det 36 sider lange brevet tordner Jensen videre mot dommen. Han spør hva beviset er for at han har mottatt klokken og at den ikke er tilbakelevert til Cappelen, slik han hevdet i retten at han hadde gjort.

«Den kvitteringen som sto i mitt navn indikerer jo at klokken var tenkt gitt som en gave. Er det på noe tidspunkt dokumentert noen form for «gjenytelse» for gaven?? Jeg mener at Cappelen også presiserte at klokken skulle være en gave, og ikke hadde noe med korrupsjon å gjøre. Hvordan kan da en dommer som skal se etter mulige alternative forklaringer innestå for en slik konklusjon. Hvor er bevisene??»

Jensen trekker senere i brevet igjen frem klokkebeviset og mener det heller ikke er bevist at han mottok oppussing av det mye omtalte badet av Cappelen, en oppussing Spesialenheten og retten mener har en verdig på 200.000 kroner.

Mot slutten av brevet kommenterer Jensen en erkjennelse av at relasjonen mellom han som politimann og informantbehandler, og hasjsmugleren Cappelen ble for tett. Dette forklarte han seg også om i retten.

«Vi har viet mye tid på å belyse at saken omhandler informantvirksomhet, etterretningsarbeid og sosialt velferdsarbeid opp mot Cappelen. Denne miksen av forskjellige utfordringer førte oss nok for tett sammen. Jeg strakk meg nok for langt. Dette gjorde sitt til at personlige forhold også ble delt mellom oss. På sikt ga dette Cappelen god innsikt i min private sfære, noe jeg har fått betale for i ettertid.»

Jensen har ikke ønsket å utdype innholdet i brevet overfor Nettavisen, men opplyser om at han holder på å skrive flere brev, deriblant til politidirektør Benedicte Bjørnland.