RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Slik har en mann bodd i 32 år - nå må han flytte

UVERDIG OG FARLIG: Her bor en mann i 50-åre­ne, midt i Dram­men sent­rum. – Det­te er uver­dig og far­lig. Vi har prøvd det vi kan for å ryd­de og sør­ge for ver­dige for­hold. Vi har ikke klart det. Nå hå­per vi han får hjelp til å bo nor­malt, sier man­nens ku­si­ne.
UVERDIG OG FARLIG: Her bor en mann i 50-åre­ne, midt i Dram­men sent­rum. – Det­te er uver­dig og far­lig. Vi har prøvd det vi kan for å ryd­de og sør­ge for ver­dige for­hold. Vi har ikke klart det. Nå hå­per vi han får hjelp til å bo nor­malt, sier man­nens ku­si­ne. Foto: Rune Folkedal (Drammens Tidende)
Sist oppdatert:
I den­ne lei­lig­he­ten midt i Dram­men sent­rum har en mann levd i 32 år.

Nå har brann­ve­se­net kon­klu­dert med at lei­lig­he­ten er så brann­far­lig at den må ryd­des og pus­ses opp. Der­for må man­nen flyt­te ut, skriver Drammens Tidende.

Dø­ren åpnes. Vi øns­kes vel­kom­men inn av dram­men­se­ren i 50-åre­ne. Vi må gå si­de­lengs for ikke å vel­te stab­le­ne med ting som pre­ger hele lei­lig­he­ten.

Det er midt på da­gen, men ly­set slip­per ikke inn gjen­nom vin­du­ene. For­an dem står det enorme meng­der med ting, gam­le elek­triske ar­tik­ler, mel­ke­kar­ton­ger, stab­ler av gam­le avi­ser, le­ker, spill, vi­deo­fil­mer og po­ser i ho­pe­tall. Un­der alt det­te be­fin­ner det seg iføl­ge be­bo­e­ren ver­di­fulle, an­tikke møb­ler. De er ikke syn­lige.

Har ryd­det
Han for­tel­ler oss at han har ryd­det fram «sti­en» vi går på. Re­pre­sen­tan­ter fra kom­mu­nen og brann­ve­se­net var på be­fa­ring i for­ri­ge uke. Nok en gang skal kom­mu­nen for­sø­ke å rette opp noen av fei­le­ne og mang­le­ne i bo­li­gen.

– Det­te er en helt for­tvilt si­tua­sjon. Vi som fa­mi­lie har i man­ge år vært vit­ne til hvor­dan han le­ver i hjem­met sitt. Ba­det har ikke vært i bruk på ti år. Tre gan­ger tid­ligere, før­s­te gang i 2004, ble det gjort for­søk på å pus­se opp ba­det. Veg­ge­ne på ba­det er pre­get av fukt og mugg. Oppus­sin­gen mis­lyktes for­di ryd­de­job­ben mis­lyktes, sier man­nens ku­si­ne.

Hun for­står at det­te er en van­ske­lig sak å hånd­te­re for kom­mu­nen, men sier at det også er svært van­ske­lig for fa­mi­li­en.

– Han har enorme meng­der med ting. For ham er dis­se tin­ge­ne av stor ver­di, og det å gå inn som fa­mi­lie­med­lem og be ham kas­te ting, det lar seg ikke gjø­re, sier hun.

I en­den av «sti­en» kom­mer vi fram til en ned­slitt sofa. Det er den enes­te plas­sen i lei­lig­he­ten han har rom nok til å få lagt seg ned. Der so­ver han. Tal­ler­ke­ne­ne som står stab­let ved so­fa­en, ty­der på at det også er her han spi­ser ma­ten sin.

Det enes­te som gir lys i lei­lig­he­ten, er en li­ten lam­pe på veg­gen.

– Det elek­triske her er i så dår­lig stand at det er det enes­te jeg tør å bru­ke, sier man­nen stil­le.

Ku­si­nen er opp­gitt over lov­ver­ket.

– Det må være rom for at ikke alle har de sam­me pre­fe­ran­se­ne til det å bo. Det bur­de vært mye en­klere for sam­fun­net å gri­pe inn og gi hjelp når noen åpen­bart tren­ger det, sier hun.

Brann­far­lig sam­ling
At man har lov til å bo som man vil, åp­ner for at man­ge også bor uver­dig, me­ner ku­si­nen.

– Jeg skul­le øns­ke lo­ven ga rom for at kom­mu­nen kun­ne bru­ke fle­re verk­tøy i sa­ker som den­ne, sier hun.

  • INNGANGSPARTI: Sånn ser det ut når yt­ter­dø­ren åpnes.
  • TRANGT: Det er ikke mye plass til overs.
  • OVERFYLT: Lei­lig­he­ten er full av ting, over ­alt.
  • RYDDES: Lei­lig­he­ten skal nå ryd­des og opp­gra­de­res.

ANNONSE


Un­der be­fa­rin­gen sist uke, kon­klu­der­te brann­ve­se­net og kom­mu­nen med at lei­lig­he­ten ut­gjør en stor brann­fa­re.

– De var også be­kym­ret for om gul­vet tål­te be­last­nin­gen av alle tin­ge­ne her. Og det bor folk i en lei­lig­het un­der, sier ku­si­nen.

Nå flyt­tes dram­men­se­ren til en mid­ler­ti­dig bo­lig, og fa­mi­li­en star­ter ryd­de­ar­bei­det i lei­lig­he­ten. Så star­ter ar­bei­det med å pus­se den opp.

Kommunen tilbyr hjelp
Drammen kommune har kjent til problematikken i boligen over lengre tid. Det bekrefter boligsjefen John Dutton.

Han sier at de enorme mengdene med eiendeler er årsaken til at store prosjekter, som oppussing av bad, ikke har latt seg gjennomføre tidligere. Denne gangen håper han at de lykkes i å gjøre de nødvendige arbeidene i boligen.

– Badet skulle etter planen pusses opp i slutten av 2011. Den gangen lot det seg ikke gjøre på grunn av mengden med ting i leiligheten, sier Dutton til Drammens Tidende.

Nylig hadde kommunen et oppfølgingsmøte med beboeren og hans kusine.

– Vårt anliggende er å bidra til at mannen skal kunne leve under bedre forhold enn han gjør i dag. Det håper vi å kunne få til denne gangen, sier Dutton.

Befaring
Forrige uke var flere ansatte fra kommunen på befaring i den overfylte leiligheten. Gruppens vurdering av forholdene førte til beslutningen om at leiligheten skal ryddes og pusses opp.

Beboeren mottok brev fra kommunen for en ukes tid siden. Brevet oppfattet både han og familien som krenkende og unødvendig kyniske. Brevet er senere beklaget og tonen snudd.

– Vi føler at dialogen med familien er god nå. Vi håper å fortsette en god dialog med beboeren slik at vi kan få gjort det vi kan for å hjelpe til så han får bo under bedre forhold i fremtiden. Også mannens kusine sier at hun opplever at dialogen har vært god siden møtet mandag

Samarbeid
– Vi vil samarbeide med familien for å få boligen ryddet. Familien sørger for at ting som er verdifulle for mannen, blir tatt vare på, sier Dutton.

Kommunen har sørget for konteinere slik at mannens familie selv får sortere tingene i leiligheten.

– Beboeren har flyttet inn i en erstatningsbolig hvor han vil få bo fram til leiligheten han nå bor i, er ryddet, reparert og innflyttingsklar, sier Dutton.

Beboeren er tilbudt hjelp slik at han skal kunne bo under bedre forhold i fremtiden.

– Vi har sagt at vi går denne veien sammen med ham og familien, og så er det opp til dem å bestemme hva de ønsker å motta av den hjelpen vi kan tilby, blant annet via Boligtjenesten, sier boligsjefen.

Dutton sier at saker som denne er vanskelige å håndtere.

– Det skal veldig mye til før man kan iverksette tvangstiltak. Folk får i stor grad bestemme hvordan de selv ønsker å bo, sier han.

Han legger til at det i denne saken også handler om hensynet til eiendommen som forfaller og naboenes sikkerhet.

Les flere saker i Drammens Tidende


Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere