OSLO (Nettavisen): Tirsdag mottok kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) rapporten om tidsbruk i skolen og hva som kan gjøres for å gjøre undervisningen i norsk skole mer effektiv.

Vil satse mer på ledelse
God ledelse er den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen, konkluderer utvalget. Kunnskapsministeren sier seg enig:

- Dette har lenge stått høyt på dagsorden. Derfor har vi blant annet satt i gang en ny, nasjonal rektorutdanning, sier Halvorsen. Hun har videre merket seg at mange lærere klager over møtevirksomheten i norsk skole.

- Veldig mye møter
- Veldig mange skoler har veldig mye møter, og lærerne sliter hverandre ut med møter. Som en dreven møtegjenger og kanskje møteplager har jeg dette rådet: La oss se om vi kan skrelle unna litt, sa kunnskapsministeren på pressekonferansen.

Hun råder skoleledere og lærere ved alle skoler til å sette seg ned og foreta en kritisk gjennomgang av alle møtene som avholdes.

- Hvilke møter er nødvendige og hvilke kan begrenses eller avvikles? Her kan det helt sikkert spares mye tid som kan brukes på en bedre måte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Bruker tid på praktisk planlegging
Tidsbrukutvalget, under ledelse av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, har gjennomgått hva lærerne bruker tid på i sin skolehverdag. På bakgrunn av undersøkelser slår de fast at oppsiktsvekkende mye av lærernes tid forsvinner i møtevirksomhet som handler om praktisk planlegging av skoledagen og ikke om pedagogiske utfordringer. 51 prosent av lærerne mener det blir for mye møtevirskomhet og planlegging. På samme måte går mye av rektorenes tid til ren administrasjon og lite til pedagogisk ledelse. Skolelederne oppgir selv at bare 19 prosent av deres tid brukes til pedagogisk ledelse.

Utvalget foreslår 90 ulike tiltak for at lærerne skal kunne konsentrere seg om sin viktigste oppgave; undervisning.

- Utvalget tar for eksempel opp at tidsmessige konsekvenser for lærerne må utredes før reformer vedtas. Det synes jeg er et godt forslag. Jeg skal selv sørge for å «tidsteste» nye forslag og tiltak som kommer fra departementet, lover kunnskapsministeren.

De ti viktigste tiltakene
Her er utvalgets egen oppsummering av de ti viktigste områdene der det må settes inn tiltak.

1) God ledelse

«God ledelse framstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen. Det gjelder både skoleledelse og klasseledelse».

2) Tid til kjerneoppgaver

«Skoleleder må sørge for at arbeidsplanfestet tid blir brukt målrettet og effektivt til skolens kjerneoppgaver. Skoleleder må utvikle god og effektiv møtestruktur og møtekultur i samarbeid med lærerkollegiet».

3) Reformtretthet

«Tiden er kommet for konsolidering av læreplanverket. Antall nasjonale handlingsplaner og strategier må reduseres. Den tidsmessige konsekvensen for lærerne må utredes før reformer eller strategier/handlingsplaner blir vedtatt».

4) Tydeligere regelverk

«Lover og forskrifter må gjøres tydeligere og lettere tilgjengelig. Det må utarbeides veiledninger til læreplaner som angir kompetansemål på alle trinn og i alle fag».

5) Mindre dokumentasjon

«Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon. Skoleeier bør være tilbakeholden med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover forskriftene i opplæringsloven».

6) Andre yrkesgrupper

«Skoleeier og skoleleder må legge til rette for at relevant kompetanse fra andre yrkesgrupper blir benyttet i skolen».

7) Ansvarlig skoleeier

«Skoleeier må sørge for nødvendig skolefaglig kompetanse på kommunenivå. Delegering av oppgaver og myndighet til den enkelte skoleleder må følges opp med ressurser og veiledning».

8) Tidlig innsats

«Skoleeier må sørge for at tiltak for elever med spesielle behov blir satt inn tidlig».

9) Hjem og skole

«Det må etableres gode rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole».

10) Lærerutdanning og kompetanseutvikling

«Lærerutdanningen må fange opp utfordringene i praksisfeltet. Nyutdannede lærere må få relevant og systematisk veiledning og oppfølging. Det må utvikles gode systemer for kontinuerlig kompetanseutvikling».

Last ned hele Tidsbrukutvalgets rapport her (PDF-fil, 77 sider)

Les mer om Tidsbrukutvalgets konklusjoner her (regjeringen.no)