OSLO (Nettavisen): Åtte år etter terrorangrepet i 2011, starter endelig terrorsikringen av Slottsparken midt i Oslo sentrum.

Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og opp til Slottet.

«Sikringstiltakene vil som hovedprinsipp følge Slottsparkens yttergrense, og bestå av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder», opplyser kongehuset på sine nettsider.

De påpekes at det naturlige terrenget vil bli utnyttet i størst mulig grad.

Se flere bilder av arbeidet som skal gjøres i saken.

- Medfører noe støy

Arbeidene vil kunne medføre endringer i gangmønster og kjøremønster i og omkring parken i perioder. Dette vil bli skiltet spesielt på stedet.

Arbeidene vil også medføre noe støy, men det vil ikke bli arbeidet om natten. Det opplyses at arbeidene ikke skal starte tidligere enn 07, og være avsluttet innen klokken 21.

«Tiltakene vil ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister, og heller ikke hindre innsyn i parken. Publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere», skriver kongehuset.

Terrortiltakene skal stå ferdig senest høsten 2021, og sikringstiltakene på de kongelige eiendommene har en totalramme på 592 millioner kroner over fire år.

Pullerter kan senkes

Det er Politidirektoratet som på oppdrag fra Justisdepartementet som har gjennomført en vurdering av sikkerheten ved Slottet og de andre kongelige eiendommene.

Direktoratets rapport forelå i 2015, og med utgangspunkt i disse konklusjonene har Det kongelige hoff arbeidet med videreutviklingen av sikkerheten.

Etter prosjektering ble arbeidet satt i gang i fjor høst, og nå starter altså den synlige delen, med bygging av porter, pullerter, gjerder og murer.

Det vil bli dynamiske pullerter i Slottsbakken, som kan heves og senkes etter behov. Noen steder vokser trær nær parkgrensen, og det er sannsynlig at enkelte vil måtte felles.

Veien omreguleres

Slottsbakken blir samtidig omregulert fra offentlig kjørebane til park og fortau.

«I 2014 ble arealet opparbeidet med parkmessig utforming, der tidligere kjørebane og fortau ble omgjort til gangareal. Planforslaget åpner ikke for ombygging av anlegget, men har som hensikt å sikre dagens bruk og utforming av Slottsbakken slik at Slottsbakken får samme reguleringsformål som resten av Slottsparken», skrev Bymiljøetaten i Oslo kommune i sitt saksframlegg til Oslo bystyre før sommeren.

Bymiljøetaten påpekte at en realisering av planforslaget innebærer at det unntaksvis kan tillates kjøring over Slottsbakken i forbindelse med offisielle arrangementer, samt for utryknings-, drifts- og vedlikeholdskjøretøy.

Videre åpnet planforslaget for at det kan etableres sikkerhetstiltak innenfor planområdet som skal uautorisert kjøring over Slottsbakken, og sikre Slottet og publikum i Slottsparken mot terrorhandlinger ved bruk av bil og større kjøretøy.

Slottsbakken fikk i 2014, sammen med Slottsplassen, nytt spesialgrusdekke og ny parkmessig utforming. De asfalterte kjørebanene og fortauene ble fjernet.