I denne artikkelen kommer Edvartsen med beskyldninger mot NFF om at de ikke tar rasisme på alvor.

Bakgrunnen er at han selv varslet om rasisme i mai 2017, men ennå ikke har fått svar fra Norges Fotballforbund (NFF).

Nettavisen stilte dem flere konkrete spørsmål som går på rasismesaken, men forbundet har ikke villet svare på disse.

Tredelt arbeid

Vi stilte også flere generelle spørsmål om hvordan de jobber med forebyggende arbeid for å hindre uakseptabel atferd i organisasjonen. Her er svrene deres i sin helhet.

NFF har ikke villet stille opp på intervju og har bare svart på spørsmål gjennom kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen:

1. Hvilke rutiner har NFF i tilfeller der det blir varslet om rasisme eller annen uakseptabel atferd? Har dere en handlingsplan i organisasjonen?

- Vi har utarbeidet handlingsplaner (protokoller) med rutiner for håndtering og forebygging av rasisme og annen diskriminering, samt vold, trusler og seksuelle overgrep, både for NFF/krets og klubbene. Rutinene tar for seg hele saksbehandlingsløpet fra vi får en sak på bordet til reaksjon/dom. NFF har nulltoleranse for alle former for diskriminering og vold/trusler. Det vil si at det alltid skal føre til en reaksjonen. Reaksjonsnivået avhenger av situasjonen. Alle varsler tas alvorlig og følges opp av NFF/krets – ofte sammen med involverte klubber. Med oppfølging menes innhenting av informasjon, dokumentasjon, ivaretakelse av utøver og den som er utsatt både underveis og i etterkant av en reaksjon, og samarbeid med involverte klubber for å iverksette effektive tiltak.

- De siste års søkelys på negative hendelser i fotballen har medført økt oppmerksomhet rundt problematikken samt en tydelig forventning til NFF om at det skal handles.

NFFs arbeid er tredelt:

• Analyse, innsikt og saksbehandling

• Forebygging

• Prosjekt likeverd og inkludering

Analyse, innsikt og saksbehandling

- Kunnskap om art og omfang av uønskede hendelser er en avgjørende faktor for å kunne iverksette gode tiltak. Den sentrale databasen utgjør grunnlaget for beskrivelser og analyser, og den vil være i kontinuerlig videreutvikling.

- I forkant av sesongen 2020 opprettet NFF en åpen varslingskanal hvor alle som har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser i fotballen kunne varsle. Varsler kan velge å være anonym, og kanalen senker terskelen for å melde fra også om hendelser som ikke oppfyller alle krav til formell saksbehandling og eventuelle sanksjoner.

- Regelverk mot vold, trusler og diskriminering har alltid vært en del av fotballen, og NFFs lovverk gir klare normative føringer og er et tydelig og godt utgangspunkt for saksbehandling og reaksjoner. I 2020 ble det foretatt en evaluering og revisjon av NFFs system og rutiner på området for å bli enda bedre på god og rask saksbehandling samt kommunikasjon til både offer og utøver.

- NFFs forbundsstyre vedtok i 2020 at NFF skal politianmelde saker om vold og trusler hvor sakene er så alvorlig at de i NFFs domsorganer vil bli behandlet som straffesaker.

- Et godt samarbeid mellom NFF og politiet har medført det er etablert et landsomfattende nettverk av politikontakter som skal kunne bistå både kretser og klubber.

- Det er utarbeidet separate protokoller for forebygging, reaksjoner og oppfølging av fornærmede og gjerningspersoner i saker som omhandler vold og trusler, diskriminering og seksuelle overgrep. Rask og god saksbehandling er avgjørende for alle involverte i en konkret sak og det er avgjørende for NFFs troverdighet som mottaker av varsler. Protokollene vil revideres årlig for å sikre at de er adekvate i forhold til hva som faktisk skjer.

- Forebygging:

NFFs forebyggende arbeid har to hovedpilarer – Fair play og Trygg på trening.

- NFF har drevet Fair play-konseptet i over 20 år for å sette søkelys på, og arbeide for, gode holdninger og verdier blant spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og andre frivillige i norsk fotball. I 2021 vil særlig rollene Fair play-ansvarlig i klubb og kampvert forsterkes, et digitalt Fair play-kurs lanseres i februar, materiell, retningslinjer og verktøy er revidert, en ny landingsside på fotball.no er klar og Fair play vil bli forsterket som et element i alle NFFs kurs og aktivitetskonsepter.

- NFF samarbeider med Redd Barna om det klubbnære kurset «Trygg på trening» som er et tiltak for å sikre barnas trygghet, samt hjelpe klubbene med å få på plass beredskapsplaner og etiske retningslinjer for sine trenere og andre frivillige. Kurset gir klubbenes frivillige kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Prosjekt likeverd og inkludering:

- Senhøsten 2020 ble «Prosjekt likeverd og inkludering» satt i gang. Prosjektets hovedmål er:

- Evaluere NFFs arbeid for likeverd og inkludering, inkludert arbeid mot hets og trakassering.

- Utarbeide en tiltakspakke på basis av kunnskapsstatus for å minske hets og trakassering i fotballen.

Prosjektet svarer ut de fem hovedutfordringene som utvalget «Rasisme i idretten» la frem i september 2020. Det er nedsatt fire arbeidsgrupper som har definerte mål:

- Dokumentasjon og innsikt: Utarbeide status og foreslå nye tiltak for en best mulig innsamling og analyse av hets, trakassering og inkludering.

- Kommunikasjon: Proaktivt sette agenda på områder NFF jobber med. Gjøre publikum og ulike målgrupper kjent med Fair play-verktøy samt reaksjoner på uønskede hendelser.

- Tiltak, retningslinjer og verktøy: Evaluering av eksisterende tiltak samt utvikle nye og målgruppespesifikke rutiner, retningslinjer og tiltak.

- Mangfold: Identifisere og motvirke barrierer som hindrer deltakelse samt utvikle og gjennomføre proaktive strategier for å øke deltakelsen.

Disse tre elementene med sine tilhørende tiltak vil til sammen utgjøre en bred og fokusert innsats for å minske uønskede hendelser i norsk fotball.

17 nye varselssaker i 2020 og 2021

2. Hvor mange varselsaker mottok NFF i 2018, 2019, 2020 og så langt i 2021?

- 2018 og 2019 har ikke jeg tall på. I 2020 mottok vi 14 varsler om vold, trusler eller diskriminering. Så langt i 2021 har vi mottatt 3 varsler – hvor 2 av varslene gjelder samme sak.

3. Hvilke type varsler var dette?

Se svar på spm. 2.

4. Var noen av varslene fra de nevnte årene fra dommermiljøet?

Ja.

5. Hvem er det som har det overordnende ansvaret for å håndtere rasismevarsler?

- Seksjon Klubb og aktivitet i samarbeid med fotballkretsene.

6. Hvordan jobber NFF med forebyggende arbeid for å hindre at rasistiske ytringer forekommer i organisasjonen, men også internt i ulike miljøer?

- NFF har drevet Fair play-konseptet i over 20 år for å sette søkelys på, og arbeide for, gode holdninger og verdier blant spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og andre frivillige i norsk fotball. I 2021 vil særlig rollene Fair play-ansvarlig i klubb og kampvert forsterkes, et digitalt Fair play-kurs lanseres i februar, materiell, retningslinjer og verktøy er revidert, en ny landingsside på fotball.no er klar og Fair play vil bli forsterket som et element i alle NFFs kurs (trener, dommer og leder) og aktivitetskonsepter.

- Senhøsten 2020 ble «Prosjekt likeverd og inkludering» satt i gang. Prosjektets hovedmål er:

- Evaluere NFFs arbeid for likeverd og inkludering, inkludert arbeid mot hets og trakassering.

- Utarbeide en tiltakspakke på basis av kunnskapsstatus for å minske hets og trakassering i fotballen.

- Prosjektet svarer ut de fem hovedutfordringene som utvalget «Rasisme i idretten» la frem i september 2020. Det er nedsatt fire arbeidsgrupper som har definerte mål:

- Dokumentasjon og innsikt: Utarbeide status og foreslå nye tiltak for en best mulig innsamling og analyse av hets, trakassering og inkludering.

- Kommunikasjon: Proaktivt sette agenda på områder NFF jobber med. Gjøre publikum og ulike målgrupper kjent med Fair play-verktøy samt reaksjoner på uønskede hendelser.

- Tiltak, retningslinjer og verktøy: Evaluering av eksisterende tiltak samt utvikle nye og målgruppespesifikke rutiner, retningslinjer og tiltak.

- Mangfold: Identifisere og motvirke barrierer som hindrer deltakelse samt utvikle og gjennomføre proaktive strategier for å øke deltakelsen.

Digitalt fair play-kurs

7. Hvordan jobber NFF konkret for å skape en kultur med positive holdninger, uavhengig av hudfarge og etnisk bakgrunn eller personlig tro?

- NFF har drevet Fair play-konseptet i over 20 år for å sette søkelys på, og arbeide for, gode holdninger og verdier blant spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og andre frivillige i norsk fotball. I 2021 vil særlig rollene Fair play-ansvarlig i klubb og kampvert forsterkes, et digitalt Fair play-kurs lanseres i februar, materiell, retningslinjer og verktøy er revidert, en ny landingsside på fotball.no er klar og Fair play vil bli forsterket som et element i alle NFFs kurs (trener, dommer og leder) og aktivitetskonsepter.

Senhøsten 2020 ble «Prosjekt likeverd og inkludering» satt i gang. Prosjektets hovedmål er:

- Evaluere NFFs arbeid for likeverd og inkludering, inkludert arbeid mot hets og trakassering.

- Utarbeide en tiltakspakke på basis av kunnskapsstatus for å minske hets og trakassering i fotballen.

Prosjektet svarer ut de fem hovedutfordringene som utvalget «Rasisme i idretten» la frem i september 2020. Det er nedsatt fire arbeidsgrupper som har definerte mål:

- Dokumentasjon og innsikt: Utarbeide status og foreslå nye tiltak for en best mulig innsamling og analyse av hets, trakassering og inkludering.

- Kommunikasjon: Proaktivt sette agenda på områder NFF jobber med. Gjøre publikum og ulike målgrupper kjent med Fair play-verktøy samt reaksjoner på uønskede hendelser.

- Tiltak, retningslinjer og verktøy: Evaluering av eksisterende tiltak samt utvikle nye og målgruppespesifikke rutiner, retningslinjer og tiltak.

- Mangfold: Identifisere og motvirke barrierer som hindrer deltakelse samt utvikle og gjennomføre proaktive strategier for å øke deltakelsen.

8. NFF sier i mail til oss at: "Verdispørsmål på og utenfor banen er arbeid som vi er opptatt av og bruker betydelige ressurser på."

Hva legger dere i denne formuleringen? Og hva definerer dere som "betydelige ressurser"?

- Svarene ovenfor dekker dette spørsmålet.