Nettavisen stilte spørsmål til Oslo kommune om språkutfordringene som noen Oslo-borgere med annen kulturell bakgrunn sliter med, og om disse utfordringene kan være forklaringsfaktorer når man skal finne årsaker til ungdomskriminaliteten i Oslo.

Denne artikkelen er et svar til denne artikkelen, der advokat Hilde Marie Ims stiller spørsmål ved hvorfor en del unge kriminelle i Oslo kan svært dårlig norsk til tross for at de er født og oppvokst i Norge. Hun mener de har fått manglende opplæring, og at det er en av forklaringene på hvorfor de bedriver kriminalitet.

Gjennom kommunikasjonsavdelingen gir Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), et fyldig svar.

- Vi vet at bydelene med levekårsproblemer har en høyere andel ungdomskriminalitet. Sosioøkonomiske faktorer, fattigdom og levekår er sentralt for å forklare utfordringene vi ser i byen vår. Bedre levekår er et godt forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet, svarer Hansen og fortsetter:

- Vi må utjevne de sosiale forskjellene gjennom å få flere i jobb. Det er det viktigste forebyggende tiltaket vi kan gjøre for å få ned ungdomskriminaliteten.

Hun svarer at gode språkkunnskaper er nøkkelen til å lykkes i skolen og senere i livet, og at språk er et svært viktig satsingsområde i Oslos barnehager og skoler.

- Selv om Oslo gjør mye bra: Hvorfor er det så en gruppe ungdom man ikke når fram til? Som likevel sliter med norskkunnskaper til tross for at de har bodd hele livet i Norge?

- Det er sammensatte sosioøkonomiske faktorer som bidrar til at noen ungdommer, også de som er født i Norge, ikke raskere oppnår nødvendig norskspråklig kompetanse, sier hun og viser til tiltakslisten nedenfor.

- Det jobbes på bred front med mange ulike tiltak også når det gjelder norskopplæring. Av tiltak for å styrke norskkunnskaper som kan trekkes fram, er at vi har jobbet for å øke andelen barn som går i barnehage og aktivitetsskole. Det vil gi dagens barn bedre forutsetninger for å beherske språket. Vi jobber også med å få til bedre overganger mellom grunnskole og videregående, der vi bedre kan fange opp de som har utfordringer med norskkunnskaper.

Tiltak

- Og som en storby med en mangfoldig befolkning har Oslo noen særlige utfordringer knyttet til språk, sier hun.

Foruten språkopplæring, som du kan lese mer om nedenfor, har kommunen flere tiltak rettet mot ungdom og foreldre:

 • - Kommunen og politiet samarbeider tett og godt om rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak retta mot unge (SaLTo-samarbeidet).
 • Arbeid til alle er et viktig satsingsområde. Blant annet skal tilbudet «Jobb NÅ!» gi jobb til personer med rusproblemer. Et annet viktig tiltak, er yrkesrettet utdanning med norskopplæring.
 • Oslo har flere språkkafeer (du finner dem her) som er et supplement til ordinær norskopplæring.
 • Flere ikke-statlige organisasjoner jobber også med å bedre integrering i Oslo. Blant dem er Bydelsmødre, som har egne integreringskurs og som fungerer som brobyggere mellom det offentlige og lokalsamfunnene.
 • FAU ved flere skoler har jobbet aktivt med å engasjere foreldre i skolen. I dette arbeidet kan de få støtte både fra KFU lokalt og nasjonale FUG.

Fra NA-serien om ungdomskriminalitet i Oslo: Slik vil Oslo hjelpe barn som kan bli unge kriminelle

Tiltak i skoler og barnehager

Hansen sier at utdanningsetaten har flere tiltak som skal sikre at skoler og ansatte får bedre kompetanse, veiledning og støtte i arbeidet med å bedre språkopplæringen:

 • I 2014 startet kommunen Språksenteret, som skal utvikle nye konsepter for intensiv norskopplæring, og kartlegge nyankomnes behov for norskopplæring.
 • I samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren har kommunen, gjennomført flere kursrekker knyttet til å sikre god språkopplæring i flerspråklige klasserom.
 • Osloskolen har utviklet ulike fagressurser som «ny i norsk» og «språkbroen», og kurset skolene i bruken av dem (du kan se alle tilbudene her).
 • Som et ledd i å styrke språkutviklingen i barnehagene har kommunen styrket bemanningen i fem levekårsutsatte bydeler med 50 millioner kroner, til 19 nye stillinger.
 • Kommunen har innført «Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagene». - Standarden sikrer en kontinuerlig kvalitetsvurdering av språkmiljøet i barnehagen, at vi sørger for ansatte med gode norskferdigheter, tett samarbeid med foresatte og god kontakt og informasjonsdeling med skolene for at overgangen skal bli god for skolestartere med behov for ekstra oppfølging. sier Hansen.
 • Ved tolv skoler i Groruddalen, Oslo indre øst og Søndre Nordstrand får elever tilbud om to sommeruker med lek og læring og språkstyrkende aktiviteter.