I statsråd onsdag vil regjeringen å avvikle de særskilte trygdereglene for flyktninger i folketrygden.

Her kan du finlese detaljene i Prop. 85.

Samtidig foreslås det å øke botidskravene til fem år for en rekke trygdeytelser.

– Vi må oppmuntre flyktninger til å komme i jobb og stå på egne ben. Det styrker integreringen. Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger, blir de også likebehandlet med norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Les også: Regjeringen vil fjerne særfordeler for flyktninger

Dette er de viktigste forslagene

 • Avvikle de fleste av de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygden. I dag har flyktninger rett til en rekke ytelser, uavhengig av botid i Norge, dersom de ellers fyller vilkårene for å få den aktuelle ytelsen. Dette gjelder alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser som gjenlevende ektefelle, barnepensjon, overgangsstønad og grunn- og hjelpestønad.

 • Erstatte de to viktigste særordningene, om alderspensjon og uføretrygd, med den behovsprøvde ordningen supplerende stønad, som gir ytelser på et nivå som omtrent tilsvarer det som i dag følger av særordningene. Supplerende stønad er imidlertid behovsprøvd og avkortes mot annen inntekt og formue, og må søkes på nytt hvert år. Mottagerne kan i dag oppholde seg i utlandet inntil 90 dager hvert år. Dette foreslås redusert til inntil 45 dager pr. år.

 • Innføre botidskrav på 5 år for kontantstøtte og skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og stønad til enslige forsørgere.

 • Fjerne botidskrav for å få tilgang på hjelpemidler.
  navideo
  10 bilder som viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen
  {"duration":55344,"embed_url":"http://navideo.blogg.no/video/embed/e489caf8b077416a90ae7f889686416f","length":0,"uid":"e489caf8b077416a90ae7f889686416f","is_private":0,"uploaded_file":"http://stream.blogg.no/e489caf8b077416a90ae7f889686416f-720.mp4 ","on_videolist_only":0,"blog_url":"http://navideo.blogg.no/","tags":["innvandring","Perspektivmeldingen"],"height":1080,"vi_id":492011,"article_url":"http://navideo.blogg.no/v_1490964428_10_bilder_som_viser_hvorfor_regjeringen_frykter_innvandringen.html","width":1920,"status":"publish","category":"Nyheter","date_created":"2017-03-31 12:45:23","description":"Regjeringen har lagt frem perspektivmelding om fremtiden til Norge, og denne gangen er det blitt lagt betydelig vekt på innvandring.","blog_id":2036512,"has_ads":0,"name":"10 bilder som viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen","thumbnail":"http://stream.blogg.no/e489caf8b077416a90ae7f889686416f.jpg","dpconfig":{"title":1,"profile":0,"share":1,"shareBtn":0,"showCount":1,"autoplay":0}}

Unntak:

For en rekke andre ytelser, som opparbeides gjennom arbeid, foreslås det ikke innført botidskrav. Dette gjelder:

 • sykepenger
 • dagpenger
 • foreldrepenger
 • pleiepenger
 • omsorgspenger
 • opplæringspenger
 • den inntektsbaserte delen av ny alderspensjon

Det foreslås heller ikke innført botidskrav for:

 • engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • barnetrygd
 • grunnstønad
 • hjelpestønad
 • stønad ved gravferd
 • supplerende stønad.