Av Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister for Frp

Utslippene av såkalte klimagasser har gått ned under dagens regjering. En rekke tiltak er gjennomført - og de gir resultater. Og nedgangen kommer selv om folk reiser mer, industrien produserer mer, og folks levestandard har økt.

Selv om utviklingen går i riktig retning, velger derimot venstresiden - og spesielt selverklærte miljøpartier - å hevde det motsatte. Man kan spørre seg hvorfor. Man burde jo jublet over at man er på rett vei, fremfor å skremme vettet av unge generasjoner som nå tror de voksne ikke bryr seg, og at ekstreme, autoritære grep er nødvendig.

Sist ute er SVs Inga Marte Thorkildsen som gjesteredaktør i Nettavisen.

Hun hevder på «lederplass» at «Fortsatt øker klimagassutslippene». Kritikken rettes mot staten. Det er åpenbart usant. Miljødirektoratets oversikt viser at disse utslippene var høyere da Thorkildsens parti selv satt i regjering. Ved stortingsvalget 2009 var norske utslipp 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2013 var de økt til 54. Og i 2018, siste år med tall, er de på 52,9. Det skal ikke mye mattekunnskaper til for å se at trenden fra siste rødgrønne regjeringsperiode er snudd. Verden har gått fremover etter at den rødgrønne regjeringen gikk av.

Venstresidens feilinformasjon er uheldig, fordi det skaper motløshet, mistillit og grobunn for ekstreme tiltak. Det er bekymringsfullt når enkelte vil bruke miljødebatten til å innskrenke vårt demokrati, rangere velgere og sette til side folkevalgte organ.

Opposisjonen kan selvsagt nevne noen tiltak som har blitt nedstemt. Ja, ekstreme tiltak fra ytre venstre gir ofte liten nytte og har stor kostnad. Derimot er det gjort mange fornuftige grep. Listen over tiltak fra regjeringen er faktisk lang. Man kan selvsagt være enig eller uenig i hvilke som er viktigst, men man kan ikke ignorere at mye gjøres.

La meg nevne noen eksempler:

 • Opposisjonen etterlyser tiltak for havbasert vindkraft. Og ignorerer at det er utlyst områder, og 2,3 milliarder kroner er bevilget til det som kan bli verdens største flytende havvindpark.
 • Opposisjonen etterlyser tiltak for elektrifisering av ferjeflåten. Og ignorerer at allerede er det planer for å få batteri om bord på rundt 60 ferjer.
 • Opposisjonen etterlyser bedre kollektivløsning. Og ignorerer at kollektivsatsingen allerede er mangedoblet under dagens regjering.

Tilsvarende kan jeg liste opp:

 • Det er satt av én milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport.
 • Nysnø opprettet for å investere i norske bedrifter og selskaper som bidrar til å få ned de norske klimautslippene. De får neste år tilført 700 millioner kroner i ny kapital.
 • Jernbanen har nesten fått doblet budsjettet, antall avganger er økt kraftig, vedlikehold er tilnærmet doblet. Vi snakker et tosifret milliardbeløp. En rekke nye prosjekt er igangsatt. Nå startes elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
 • Det er lagt fram handlingsplan for grønn skipsfart for å elektrifisere nærskipsflåten og fulgt opp med bevilgninger.
 • Bevilgningene til ENOVA er nesten doblet. Fra 1,8 milliarder i 2013 til 3,2 milliarder nå. Disse bidrar til utslippsfri transport og energibruk
 • Nesten annenhver nybil som ble solgt i Norge i juni i år var en elbil. SV bidro med gammeldagse elbiler i byene.
 • Regjeringen har lagt fram en plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025, og for alternative drivstoff.
 • Gjennom Klimasats har kommunene fått rundt 600 millioner kroner til lokale tiltak.

Med andre ord - man får en fornuftig miljøpolitikk med regjeringen. Skremsler, ekstreme tiltak og sløsing med penger bør derimot aldri være en del av en ansvarlig miljøpolitikk.

Vi må klare å ha perspektiver, holde hodet kaldt og hjertet varmt. Man kan ikke skremme hverandre til en bedre verden.

Man må forstå at kull fortsatt er verdens største energibærer. Det er en realitet. Nye tall viser at Kinas utslipp per innbygger snart er høyere enn Norges. Utslippene per innbygger i Norge går ned, mens de går opp i Kina. Den årlige økningen i CO2-utslipp fra Kina og India de siste to årene har vært 10 ganger større enn Norges totale utslipp i 2018.

Verden er ikke grønnere utenfor Norges grenser, den er gråere og brunere. Norge produserer olje og gass fordi andre land trenger energi, og alternativet deres er kull. Jeg vet hva som er renest.

På lang sikt kan man se for seg at fornybar energi gjøre stor forskjell. På kort sikt er alternativet å kutte energiforsyningen i disse landene. Hva tror man det gjør for innbyggerne? Uro rundt mat- og energiforsyning pleier være første skritt til ustabile samfunn. Da er miljø garantert taperen. Alternativt er det land som Venezuela, Russland og Saudi-Arabia som øker sin oljeproduksjon. Jeg tror ikke det er bra for miljøet.

Derfor må Norge bidra i miljøarbeidet gjennom positive virkemidler. Vårt næringsliv er dyktig, og både kan og vil utvikle teknologi som kan kutte utslipp både i Norge og utlandet. VI må forbedre energiforsyningen samtidig som vi gjør miljøvennlige løsninger bedre tilgjengelig.

Det vil gi langt større globale resultat enn om vi pisker oss selv til å betale enda litt mer penger i bomringen.

Derfor bør Thorkildsen og resten av venstresiden innrømme at norske utslipp går ned, ikke opp. De er lavere nå enn da den rødgrønne regjeringen styrte - selv om mediedebatten gir et annet inntrykk.

Norge er med og leder vei på mange områder. Nettopp fordi de voksne faktisk bryr seg. På veldig mange områder er det et langsiktig samarbeid mellom nettopp næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter/politikere. Det bør ikke undergraves - verken av media eller venstresiden.