Nettavisen har i flere artikler satt fokus på utbyggingen av riksvei 4 på Hadeland, som har nærmest en unik historie med planlegging i flere tiår, vedtak, anker, avslag, snuoperasjoner, trusler og sanksjoner.

Les også: Denne veien har blitt en parodi

Alle ser ut til å være enige om at en utbygging av den dårlige veien er høyst nødvendig, men en ser ikke ut til å være enige om hvor veien faktisk skal egges.

Gikk mot faglige råd
Det hele toppet seg nylig da et samlet kommunestyre gikk mot rådmannens innstilling til behandling av Statens vegvesens rapport.

Samferdselsminister Kleppa: - Denne veien er et godt eksempel på et prosjekt som blir liggende

Ordfører i Lunner kommune, Anders Larmerud, mener saken er helt grunnleggende for hans kommunes fremtid.

- Rv. 4 er, som du sikkert forstår, en sak som opptar Lunners befolkning og dermed politikerne sterkt. I utgangspunktet er det et spørsmål om vi er villige til, med åpne øyne, å godta «en rasering» av et viktig jordbruks og kulturlandskap når det er alternative traseer til å unngå dette, sier Larmerud til Nettavisen.

Han har en klar melding til de som lurer på om kommunen egentlig ønsker en ny vei.

- Svaret på dette er et ubetinget ja. Vi er fullt klar over at en ny vei er nødvendig, ikke minst for å få en funksjonell og trafikksikker løsning som vil tjene egne innbyggere og ikke minst næringsliv og befolkning nord for Lunner, sier han.

Mener ny vei vil rasere lokalsamfunn
Årsaken til at kommunen så sterkt har gått mot Statens vegvesens innstilling, er at de mener det får betydelige konsekvenser.

- Statens vegvesen fremmet tre forslag til utredning, hvorav to var dagalternativ og ett med kort tunnel forbi dagens tettsted Volla. Ett av dagalternativene ville medføre stor nedbygging av dyrket mark, og det andre ville medføre en ødelegging av tettstedet Volla, sier Larmerud.

Kommunestyret valgte enstemmig å fraråde disse alternativ med begrunnelsen «Dagalternativ A7 justert, med nedbygging av dyrket mark. Uaktuell, beroende bl.a. på føringer fra sentrale myndigheter i tillegg til innbyggernes eget ønske om å verne dyrket mark» og «Dagalternativ C3 med nedbygging av tettstedet Volla. Uaktuelt for kommunestyret å kunne anbefale dette grunnet bl.a. "rasering" av tettstedet Volla.»

- Det er ikke unikt at politikere har en annen oppfatning en Rådmannen, sier ordføreren.

Fokuserer på landbruksråd
Larmerud viser til, som Nettavisen tidligere har skrevet, at Landbruksdepartementet har gitt klare signaler om at de ønsker at jordvernet skal styrkes. Han påpeker at det i Nasjonal transportplan står følgende om prioriteringer i området:

«Bygging av firefelts veg på rv 4 Gran – Jaren i Oppland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging av rv 4 Roa – Gran.»

- Kommunestyret mener at SVV ikke har tatt hensyn til disse signaler, sier Larmerud.

Kommunen har derfor anbefalt fire alternativer som de mener etterkommer kravene både i NTP og fra landbruksdepartementet.

- Vi mener at vi ved dette enstemmige vedtak har gitt signaler om Lunners befolknings ønsker og tatt på alvor de retningslinjer vi har fått fra sentrale myndigheter, påpeker Larmerud.

Oppgitt over ulike holdninger
Samtidig kommer han med en klar oppfordring til Samferdselsministeren:

- Det hadde vært hyggelig om Statsråd Kleppa hadde tatt en prat med sine regjeringskolleger for å få avklart de retningslinjer som gis fra sentralt hold.

At et tunnelalternativ vil bli vesentlig dyrere, og føre til dyrere bompenger, mener ordfører Larmerud at er en akseptabel konsekvens.

- Jeg tror Lunners befolkning er villig til å ta sin del av kostnadene ved en bompengeinnkreving, sier han, og legger til at en statlig regulering bør være fullstendig unødvendig i saken.