Sterkere investorvern med nye regler

I dag ble forslag til nye EU-harmoniserte lover for verdipapirmarkedet overlevert finansminister Kristin Halvorsen. Sjekk ut hva de viktigste endringene blir her:

19.05.08 00:15

(Korrigert)I dag kunne professor Rune Sæbø, leder av verdipapirmarkedslovutvalget, fremlegge sin innstilling og NOU "Om markeder for finansielle instrumenter" til finansminister Kristin Halvorsen.Se video fra overleveringen her

Det foreslås å innføre to direktiv i norsk rett, disse er MiFID, som omhandler verdipapirmarkedet, og Transparency, som omhandler rapportering.- Reguleringen av finansmarkedene er i endring. Dette medfører at det er et uoversiktlig område, sier Sæbø.Utvalget peker på at norsk rett allerede har regulering som i all hovedsak fyller de formål de to direktivene bygger på.Direktivenes detaljgrad og mål om harmonisering i EU/EØS-området innebærer imidlertid at den norske reguleringen må endres. Særlig medfører MiFID en omlegging av reguleringen av investeringstjenester.Blant de endringene som utvalget kommer med er blant annet at flere grupper nå blir omfattet av konsesjonsplikt og tilsyn. Blant annet blir finansielle rådgivere nå omfattet av konsesjonsplikt, mens rene agenter for finansielle selskap ikke omfattet.Dette betyr at plasseringsrådgivere som Optimum og andre sine rådgivere, eller andre som gir plasseringsråd samt utfører dette, blir underlagt konsesjon - dersom utvalgets innstilling går igjennom. Det var kun en dissens i høringsutvalget tilknyttet språk, og finansminister Kristin Halvorsen sa at hun forventer at innstillingen kan ligge klar for godkjenning i Stortinget til høsten. Endringene forventes innført fra og med november 2007.Tilstramning

Sæbø sa på dagens pressekonferanse at endringene vil føre til en tilstramning og dermed bedre beskyttelse for investorer. Blant annet blir mellommannsvirksomhet i varederivatmarkedet nå omfattet av konsesjon, samt at megleres plikt til å opplyse om risiko ved plassering i finansielle instrumenter blir mer håndfast enn i dagens regelverk.Det blir også langt flere dokumenstasjonskrav for aksjemeglere. Norsk Fondsmeglerforbund kommenterer disse endringene her:- Mer byråkrati

Åpner for lengre kreditter

Utvalget har også vurdert om verdipapirsforetak som ikke er kredittinstitusjoner bør kunne yte kreditt som har lengre løpetid enn en måned. I dag fungerer lovene slik at et meglerhus kan få tillatelse fra finansdepartementet om de vil gi kunder kreditter, men denne kreditten må gjøres opp etter en måned.Kravet om at kreditten bare skal vare en måned vil utvalget nå gå vekk i fra, og de harmoniserer dermed regelverket EU har med det norske.Utvalget forelår også at gjeldende bestemmelser om organisasjonskrav endres slik at også aksjeselskaper, i tillegg til ASA-er og kredittinstitusjoner kan gis tillatelse som verdipapirforetak.Kredittilsynet

Utvalget foreslår på noen punkter å styrke tilsynsmyndighetenes kompetanse til å føre tilsyn med verdipapirforetak og regulerte markeder, for å bringe norsk rett på linje med kravene til MiFID.Videre foreslår utvalget å innføre en administrativ sanksjonsbestemmelse om overtredelsegebyr ved visse brudd på verdipapirhandellovens regler om flagging om finansiell rapportering.Informasjonsplikt

Utvalget forelsår også å oppheve bestemmelsen i børsloven om oversendelse av informasjonspliktige opplysninger til børsen. I stedet kan denne informasjonen publiseres via andre kanaler, men på en slik måte at det foregår effektivt og ikke diskriminerende.Dermed oppheves børsens monopol på å offentliggjøre børsmeldinger.Det foreslås at informasjonspliktige opplysninger skal sendes et offisielt lagringssystem, som etter forslaget vil være det regulerte markedet hvor det aktuelle omsettelig verdipapiret er opptatt til handel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.