*Nettavisen* Nyheter.

Stortinget må hastebehandle 75 saker for å rekke ferien

HEKTISK UKE: Siste innspurt for våre 169 folkevalgte denne uken. Her ser vi statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen i forbindelse med  flyktningekonflikten rundt Middelhavet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Dette er direkte uforsvarlig.

15.06.15 11:11

Vårsesjonen på Stortinget avsluttes fredag 19. juni.

Stortinget trer sammen igjen 1. oktober - med offisiell åpning av Kongen 2. oktober. Det betyr at «avbrekk» på 103 dager og at mye, kanskje for mye, skal rekkes innen midnatt fredag.

- Hastebehandler mest omfattende reform på 100 år

Den nye jernbanereformen har ført til politisk streik i protest streik og protester fra LO og medlemsforbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

De er bekymret for det de oppfatter som en hastebehandling av «den mest omfattende reformen for jernbanen på 100 år».

- Regjeringen legger opp til en storstilt privatisering og oppsplitting av jernbanen i Norge. Med store konsekvenser for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjoner. 10.000 ansatte blir berørt. Hele selskapsstrukturen på jernbanen endres. Ingen rekker å utrede konsekvensene for sikkerheten i løpet av en måned. Ingen rekker å sette seg inn i virkningene på lang sikt. Dette er en direkte uforsvarlig behandling, sier nestleder Hans-Christian Gabrielsen i LO i en pressemelding.

Her er ukeoversikten:

Storting mandag den 15. juni 2015 klokken 10:
Dagsorden nr. 89
1. Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen (Finanskomiteen)

2. Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) (Energi- og miljøkomiteen)

3. Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) (Arbeids- og sosialkomiteen)

4. Innstilling fra næringskomiteen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett (Næringskomiteen)

5. Innstilling fra næringskomiteen om evaluering av forvaltningen av kongekrabbe (Næringskomiteen)

6. Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014 (Næringskomiteen)

7. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett vei - reformer i veisektoren (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Jernbanereformen er i fokus mandag. Foto: Terje Pedersen


8. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett spor - reform av jernbanesektoren (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

9. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å sikre at det settes et klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny Nasjonal transportplan (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

10. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

11. Stortingets vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) (Justiskomiteen)

12. Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) (Justiskomiteen)

13. Stortingets vedtak til lov om endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) (Kommunal- og forvaltningskomiteen)

14. Stortingets vedtak til lov om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.) (Kontroll- og konstitusjonskomiteen)

15. Stortingets vedtak til lov om posttjenester (postloven) (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

16. Stortingets vedtak til lov om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

17. Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) (Transport- og kommunikasjonskomiteen)

18. Stortingets vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) (Familie- og kulturkomiteen)

19. Stortingets vedtak til lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger (Familie- og kulturkomiteen)

20. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) (Familie- og kulturkomiteen)

21. Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) (Justiskomiteen)

22. Stortingets vedtak til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) (Justiskomiteen)

23. Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) (Justiskomiteen)

24. Stortingets vedtak til lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (Justiskomiteen)

25. Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) (Justiskomiteen)

26. Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

27. Stortingets vedtak til lov om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

28. Stortingets vedtak til lov om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) (Næringskomiteen)

29. Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (Familie- og kulturkomiteen)

30. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) (Familie- og kulturkomiteen)

31. Stortingets vedtak til lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) (Familie- og kulturkomiteen)

32. Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) (Familie- og kulturkomiteen)

33. Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) (Arbeids- og sosialkomiteen)

34. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) (Arbeids- og sosialkomiteen)

35. Stortingets vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) (Helse- og omsorgskomiteen)

36. Stortingets vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) (Helse- og omsorgskomiteen)

37. Stortingets vedtak til midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (Utenriks- og forsvarskomiteen)

38. Stortingets vedtak til lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m. (Utenriks- og forsvarskomiteen)

39. Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak) (Kommunal- og forvaltningskomiteen)

40. Referatsaker

Merknad

-Det vil bli foreslått votering etter sak 3
-Møtet fortsetter utover kl. 16.00

Tirsdag 16. juni

Møter

Storting klokken 10:

1. Kommuneproposisjonen 2016

2. Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.)

3. Representantforslag om å styrke retten til ettervern i barnevernet

4. Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet

5. Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

6. Representantforslag om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og å utvikle lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus

7. Representantforslag om sykestuer i Nord-Troms

8. Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

9. Representantforslag om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt

10. Representantforslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene

11. Representantforslag om å sikre at det finnes Vinmonopol i alle kommuner som ønsker det

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Et pol til alle? Foto: Camllla Flaatten (Side2)


12. Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter

13. Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Merknad

-Møtet fortsetter utover kl. 16.00

Onsdag 17. juni

Møter

Storting klokken 10:

1. Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

2. Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

3. Representantforslag om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen

4. Representantforslag om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak

Merknad

-Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00
-Avslutninger for partigruppene

Torsdag 18. juni

Møter

Storting klokken 10:

1. Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

2. Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten

3. Representantforslag om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet

4. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

5. Riksrevisjonens melding om verksemda i 2014

6. Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014

7. Representantforslag om å gi tilslutning til streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte streknínger og i lengre tunneler

8. Representantforslag om å prioritere kollektivtrafikk og sykkel foran kapasitetsøkende veiprosjekter i storbyområdene

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Får vi et bedre sykkelnett? Foto: Poppe, Cornelius (SCANPIX)


9. Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel

10. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat

11. Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

12. Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane

13. Annen gangs behandling av lovsaker behandlet i Stortingets møte 15. juni

Merknad

-Møtet fortsetter utover kl. 16.00

Fredag 19. juni

Møter

Storting klokken 09:

1. Revidert nasjonalbudsjett 2015

2. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

3. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

4. Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger

5. Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015

Merknad

-Siste møtedag i vårsesjonen
-Møtet fortsetter om nødvendig utover klokken 16.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.