Gå til sidens hovedinnhold

Strengere straff for voldtekt av Tor-Erik

Tor-Erik Håvie følte at tingretten diskriminerte ham som homofil voldtektsoffer. I lagmannsretten ble han hørt.

- De hadde ikke tenkt slik hvis jeg var kvinne og ikke homofil, sa voldtektsoffer Tor-Erik Håvie (32) til Nettavisen etter at hans overgriper ble dømt i Oslo tingrett i desember 2020.

Les egen sak: Ble voldtatt: - Straffen hadde blitt strengere hvis jeg var kvinne og ikke homofil

Håvie ble voldtatt mens han sov på en fest. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre og et halvt års ubetinget fengsel, og minstestraff er tre års fengsel. Den domfelte ble dømt til fengsel i tre år, der to av dem ble gjort betinget. Han måtte dermed sone ett år.

Nå har Borgarting lagmannsrett dømt mannen til tre år ubetinget fengsel. Dommen blir anket til Høyesterett. Mer om det lenger nede i saken. Først:

- Jeg er fornøyd med vurderingen som nå er gjort. Det viktige for meg, er at dommen er bygget på saklig grunnlag, og ikke er diskriminerende, sier Håvie til Nettavisen etter dommen.

Voldtekten

En lørdag morgen i november 2019 var Håvie på nachspiel sammen med domfelte og flere andre menn. Det var en god tone mellom alle på festen. Utpå morgenen sovnet Håvie på sofaen, mens domfelte fortsatte festen med tre andre utover formiddagen. På dette tidspunktet var de svært beruset og spilte klespoker.

Det var på dette tidspunktet domfelte begynte å tulle med Håvie. Han stakk penisen inn i munnen hans mens han sov. Det hele ble fotografert med Håvies telefon. En annen festdeltaker filmet hendelsen og sendte videoen som en snap til Håvies venninne. Hendelsen blir av domstolene beskrevet som at den varte i kort tid og at penisen ikke var erigert eller fikk utløsning. Den ble altså ikke definert som «ikke seksuelt ment».

Håvie ble selv klar over voldtekten først etterpå da han fikk se bilder og video. Les mer i denne saken.

Pekte på spøk og miljø

Oslo tingrett mente den domfelte spøkte, og at det aldri var noe seksuelt ved voldtekten. Blant argumentene for lav straff var også at de begge var del av et homofilt miljø der såkalt «dick slapping» og hard festing er vanlig.

Les også: Statsminister klandret voldtektsofre for å kle seg «med veldig lite klær»

«Forsvareren har anført som formildende at tiltalte kan ha vært i uaktsom rettsvillfarelse om straffbarheten av handlingen, ved at han trodde at voldtekt forutsetter et seksuelt motiv» skriver lagmannsretten og fortsetter:

Borgarting lagmannsrett mente at voldtekten ikke var en spøk, og fant heller ikke holdepunkter for at domfelte hadde trodd at det var en spøk. Domstolen konkluderer uansett med at motivet ikke er relevant.

«Det kan ved straffutmålingen uansett ikke legges særlig vekt på om overgrepet ikke var seksuelt motivert. Overgrepet kan være like krenkende om motivet var å ha det morsomt på fornærmedes bekostning», skriver lagmannsretten i dommen.

Ikke noen spøk

Borgarting slo også fast at en eventuell festkultur i det homofile miljøet ikke kan påvirke straffeutmåling for den aktuelle voldtekten.

Les også: Henla voldtektssak - dømt etter DNA-match flere år senere

«Lagmannsrettens flertall anser dette som irrelevant for straffutmålingen. Om det er slik at et miljø kjennetegnes av en liberal holdning til seksualisert atferd, kan det ikke føre lavere straff for seksuelle overgrep. For øvrig har verken tiltalte eller vitner hevdet at et slikt seksuelt overgrep som denne saken gjelder, inngikk som del av den aktuelle festkulturen», står det i dommen.

Selv om lagmannsretten har skjerpet straffen, er den likevel helt i nedre sjikt av voldtektsdommer.

«Flertallet legger i denne vurderingen vekt på at den seksuelle omgangen, slik tiltalte selv har beskrevet den, hadde preg av en ren impulshandling, uten tanke om å krenke fornærmede. Handlingen hadde dessuten kort varighet. Tiltalte har anslått varigheten til et par minutter. Tvil om dette må komme ham til gode. Samlet sett fremstår det seksuelle overgrepet som mindre grovt enn de mer "ordinære" voldtektene, herunder sovevoldtektene, som normalstraffen særlig er myntet på» står det i dommen.

Vil anke til Høyesterett

- Vi er skuffet over lagmannsrettens dom. Jeg er enig i tingrettens flertall og lagmannsrettens mindretall i at i denne saken burde to år vært gjort betinget, sier advokat Bernt Heiberg, som forsvarer den nå domfelte mannen.

Han påpeker at hans klient er dømt til lovens minimumsstraff, men mener at det ikke er lavt nok i denne typen voldtekt.- Hovedproblemet er at lovgiver ved innføring av minstestraffer hindrer domstolen i å utmåle den straff som er riktig, sett hen til handlingens objektive straffverdighet. Jeg er sikker på ar denne saken, hvor en fullstendig mislykket nachspielspøk blir klassifisert som voldtekt til samleie, ikke ville medført samme fengselsstraff dersom det ikke var satt en tilnærmet ufravikelig minstestraff. Samfunnet tjener ingen ting på å putte denne tiltalte i fengsel i tre år.

Heiberg mener at Høyesterett bør vurdere hva som er naturlig straffeutmåling i denne saken.

- Siden både tingrettens flertall og lagmannsrettens mindretall kom til at deler av straffen kunne gjøres betinget, tenker jeg det er naturlig å få Høyesteretts syn på straffeutmålingen.