Obduksjon viste at hunger drev storfe til kannibalisme på en gård i Snertingdal. Nå har Gjøvik tingrett dømt eieren til fengsel, skriver Oppland Arbeiderblad .

Retten uttrykker forferdelse over dyremishandlingen.

«Det sier seg selv at underernæringen har påført dyrene ufattelige lidelser over en relativt lang periode.» «I tillegg har det påført levende dyr en ekstra lidelse ved at de har gått og bokstavelig talt tråkket i døde artsfrender.», heter det i dommen.

«Det må også antas at de gjenlevende ble utsatt for særlige farer for sykdom ved at de var omgitt av kadavre, som de til dels spiste av selv. Dette siste tyder på en særlig desperasjon blant dyrene.»

«Tiltalte har ikke gjort noe for å avverge eller beskytte dyrene mot disse lidelsene, til tross for at han over minst fem måneder hadde all anledning til selv å sørge for at smertene og lidelsene ble avverget, eller til å søke om hjelp», står det videre.

Strengere enn vanlig
Tidligere har norske domstoler i all hovedsak nøyd seg med å idømme betinget fengsel, bot eller en kombinasjon av dette for dyreplageri. Det finnes lite presedens for ubetinget fengsel, selv i alvorlige saker, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Gjøvik tingrett mener imidlertid at gardbrukeren i Snertingdal må sone bak murene.

«Vår sak gjelder etter rettens syn en særlig grov overtredelse av dyrevelferdsloven, særlig på grunn av den langvarige vanrøkt som har pågått, med langvarige lidelser, smerte og stress som følge for et relativt stort antall dyr. Beskrivelser av forholdene i fjøset og de bilder som ble framlagt for retten viser grufulle forhold for dyrene. Dette ble dyrene påført med tiltaltes vitende», skriver retten.

- Sviktet totalt
Tingretten mener tiltalte hadde en rekke muligheter til å redde dyrene.

«I stedet var han unnvikende når fetteren spurte om hvordan det gikk på gården og løy overfor fetteren om at naboen var avløser. Han låste dørene når han forlot gården, åpenbart for at ingen skulle komme inn og se tragedien som utspant seg fjøset. Tiltalte har vært skjødesløs i sin ivaretakelse av dyrene, og sviktet totalt i husdyrholdet», konstaterer tingrettsdommer Ola Rambjør Heide og meddommerne Per Olav Strande og Unni Elisabeth Berg De Jose.

Derfor dømmes den agronomutdannede mannen i slutten av 20-årene til fengsel i 75 dager. I tillegg er han fradømt retten til å drive husdyrhold i ti år framover.

Gjemte de døde
Tiltalte avga en uforbeholden tilståelse til politiet og i retten. Han sa at han vanskjøttet dyrene fordi han hadde personlige problemer. I en rettspsykiatrisk undersøkelse ble det imidlertid ikke funnet noe som tilsier at mannen var ute av stand til å ta seg av dyrene, eller i det minste be om hjelp.

Ni storfe ble funnet døde i fjøset hans 6. februar i fjor. Ytterligere to hadde ifølge bonden selv omkommet på et tidligere tidspunkt. Disse dro han ut av fjøset og brant opp.

Han ble varslet om at Mattilsynet skulle komme innom i februar, så han sørget for at åtte levende, men avmagrede dyr ble hentet og kjørt til slakting. Disse befant seg på låven. Sjåføren på slaktebilen reagerte på tilstanden deres, og visste at garden skulle ha større besetning. Derfor tok han seg inn i fjøset, som var avsperret med rundballer foran døra. Der fant han alle kadavrene. Sjåføren ringte Mattilsynet, som da framskyndet sin inspeksjon og tok med seg politiet til gården neste dag.

«Etter at tiltalte skjønte han var under Mattilsynets oppsikt, handlet han på en måte som ikke kan forstås annerledes enn at han fortsatt forsøkte å skjule dyretragedien», skriver Gjøvik tingrett.

Les flere saker på Oppland Arbeiderblad.