Bøter på tusenvis at kroner skal sørge for at både arbeidsgivere og leger følger opp de nye reglene for sykefravær.

Et forslag til endringer både av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble sendt ut på høring torsdag. Høringsfristen er 1. oktober, og lovendringene skal tre i kraft om nøyaktig ett år (1. juli 2011).

- Det vil bli vekt på tidligere og tettere oppfølging av den sykmeldte og reelle sanksjonsmuligheter overfor aktørene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Flere endringer
I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale med tilhørende protokoll ble regjeringen og partene i arbeidslivet i februar i år enige om flere tiltak som skulle sikre raskere og bedre oppfølging av sykmeldte.

Partene var også enige om behovet for en gjennomgang av sanksjonene overfor aktørene ved brudd på lovbestemte oppgaver i sykefraværsoppfølgingen.

Tiltakene krever at det gjennomføres flere endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Store bøter
I forslaget legges det blant annet opp til at arbeidsgivere skal betale 5.000 kroner i bot dersom ikke planer skrives eller dialogmøter holdes.

«Dersom plan fortsatt ikke er utarbeidet eller dialogmøte 1 ikke er avholdt innen dialogmøte 2, ilegges tilleggsgebyr på 10.000 kroner for hver av unnlatelsene, deretter tvangsmulkt. Mulkten skal utgjøre seks promille av grunnbeløpet for hver dag fram til planen utleveres eller arbeidsgiver møter til dialogmøte i regi av Nav», heter det i videre høringsbrevet.

Bedre kultur
- Hensikten med de nye forslagene er ikke sanksjoner i seg selv, men å stimulere til en langt bedre oppfølgingskultur i sykefraværsarbeidet, sier arbeidsministeren.

Forslagene til sanksjoner tar hensyn til ulikheter i de forskjellige rollene arbeidslivets aktører har. Det er også tatt hensyn til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar. (ANB)

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)