Mannen i 30-årene dømmes til betinget fengsel i 30 dager, og mister retten til å kjøre bil i minst halvannet år.

Ulykken skjedde i krysset Møllerveien/Brenneriveien på Grünerløkka i Oslo 27. februar i fjor. Den nå domfelte bilisten kom kjørende over Grünerbrua, svingte til venstre mot Brenneriveien, uten å være oppmerksom på en syklist i motgående felt.

I dommen fra Oslo tingrett står det videre at det skal ha vært flere myke trafikanter i krysset, da bilen skulle svinge. Tingretten konkluderer derfor med at mannen skal ha feilfordelt sin oppmerksomhet.

Syklisten ble hardt skadd i sammentreffet, og er fremdeles pleietrengende i dag.

«Det er på det rene og ikke bestridt at (syklisten) som følge av ulykken ble påført hjerneskade med flere blødninger og skade på nervebaner i hjernen, lungeskade, brudd i hodeskallen på venstre side, brudd i ansiktsskjelettet over øyet, ribbeinsbrudd, kragebeinsbrudd og brudd i hofteskålen. Hodeskadene førte til epileptiske anfall, samt nedsatt fysisk og kognitiv funksjon i lengre tid, som innebar blant annet helt eller delvis lammelse på venstre side av kroppen, redusert svelgfunksjon, manglende eller redusert sittebalanse, forvirret orientering for tid og sted, samt nedsatt hukommelse. Han er per dags dato fremdeles fullstendig pleietrengende», skriver Oslo tingrett.

Syklisten holdt høy fart

I dommen fra Oslo tingrett konkluderes det med at bilisten feilfordelte sin oppmerksomhet i det han skulle krysse veien.

Samtidig konkluderes det med at syklisten kom i høy fart, og det legges til grunn at syklisten skal ha hatt en gjennomsnittshastighet over fartsgrensen på stedet.

– Da enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode legger retten til grunn det alternativet som etter omstendighetene er mest fordelaktig for tiltalte, nemlig at fornærmede tilbakela den ovennevnte strekningen på 100 meter på 8 sekunder, hvilket gir en gjennomsnittsfart på 45 km/t. Videre legger retten til grunn at fornærmedes makshastighet i bunnen av bakken var ca. 53 km/t, skriver Oslo tingrett.

Syklisten skal ha bremset kraftig ned før sammenstøtet, havnet i asfalten og deretter blitt påkjørt av bilen.

– Fornærmede var kledd i mørke klær. Han hadde ikke lys på sykkelen og brukte ikke hjelm, heter det videre av dommen.

Betinget fengsel

At det legges til grunn at syklisten også kan ha brutt loven, trenger ikke ha betydning for straffutmålingen, ifølge retten.

– Det forhold at fornærmede opptrådte ulovlig kan være et moment i helhetsvurderingen av tiltaltes skyld, men ikke nødvendigvis avgjørende i seg selv, slår dommen fast.

I stedet konkluderer retten med at tiden det har tatt før saken har blitt behandlet, må tas med i betraktning.

Oslo tingrett sier at det i utgangspunktet skal reageres med ubetinget fengselsstraff når føreren har utvist alvorlig svikt i krav som stilles til en sjåfør, men fordi politiet har latt saken ligge, slik at det har tatt lang tid før den kom opp i retten, mente retten at en betinget straff var mer riktig.

Han ble derfor dømt til 30 dager betinget fengsel.

Nettavisen har vært i kontakt med domfeltes forsvarer. Han er på reise og har ikke lest dommen, og vil derfor ikke kommentere den.