I januar i fjor sprakk nyheten om at en kjent tingrettsdommer i Oslo var siktet for å ha skaffet seg tilgang til og vært i besittelse av overgrepsmateriale som viser seksualisert innhold med barn.

Nettavisen og en rekke andre medier omtalte nyheten. Den gangen nektet mannen straffskyld. Han søkte avskjed på dagen da han ble oppdaget og fikk dette innvilget.

I slutten av mai er det berammet en straffesak mot ham. Den tidligere tingrettsdommeren har valgt å tilstå forholdene han er anklaget for og møter i en såkalt tilståelsessak (se faktaboks under) som er en forenklet behandlingsform og som går raskere.

Begikk lovbrudd i arbeidstiden

I siktelsen mot ham går det frem at han i perioden fra oktober 2013 til januar 2019, på sin egen bopel og i Oslo tingretts lokaler, og andre steder, oppsøkte flere nettsider som han var klar over distribuerte overgrepsmateriale.

Deretter skal han ha lastet dette ned og oppbevart det.

- Det ligger i saken at han har gitt en tilståelse som er i henhold til siktelsen som er sendt inn til retten. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt, hvorfor han har valgt å tilstå eller noe om når han tilstod forholdene, sier forsvarer Vegard Aaløkken til Nettavisen.

- Noen av de straffbare forholdene ble begått i arbeidstiden. Det går også frem av siktelsen at det har skjedd på arbeidsplassen, men det har ikke vært et fokus for oss.

Mannen har selv tjenestegjort som dommer i over to tiår, og avsagt dommer i flere store straffesaker. Han har også vært dommer i overgrepssaker.

Da politiet slo til mot mannen ble det beslaglagt ti datalagringsenheter. Her ble det funnet minst 3600 bilder og 1300 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn.

På beslagstidspunktet var mesteparten av materialet slettet, går det frem av siktelsen.

Fersket av arbeidsgiver

Det er utvilsomt at den anklagede mannen blir dømt til fengselsstraff, men Kripos ønsker ikke å kommentere hva de har foreslått som påstand til fengselsstraff.

Øvre strafferamme for forholdene tingrettsdommeren er anklaget for er tre år i fengsel. Men det er lite trolig at det er snakk om en straff på dette nivået.

- Kripos har etterforsket denne saken etter oversendelse og ordre fra Riksadvokatembetet (landets øverste påtaleorgan, red. anm.). Dette har vært en viktig sak å etterforske fordi den omhandler befatning av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, skriver politiadvokat Ole Kristian Bjørge i en mail til Nettavisen.

- Det er generelt viktig å etterforske slike saker fordi befatning av slikt materiale bidrar til å opprettholde etterspørselen. Det fører igjen til ytterligere misbruk av barn. Det ligger således sterke allmennpreventive hensyn bak Kripos' prioritering av både denne og andre saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn.

I siktelsen går det fra at tingrettsdommeren brukte nettverket til domstolene til å laste ned overgrepsmaterialet som viser misbruk av både våkne og sovende barn.

Det var Domstolsadministrasjonen (DA), som alle domstolene er underlagt, som varslet om saken til politiet.

- Domstoladministrasjonen ble orientert om et mulig straffbart forhold, i forbindelse med en gjennomgang av systemaktiviteten på domstolenes server. Samme dag leverte DA inn en melding til Kripos om et mulig straffbart forhold, og ba Kripos om snarlig behandling. Domstoladministrasjonen orienterte Oslo tingrett om dette, skriver sorenskriver Yngve Svendsen i en mail til Nettavisen.

- Den daværende tingrettsdommeren ble suspendert fra stillingen samme dag som han ble meddelt siktelsen. Det stilles spesielle krav til dommere. De alvorlige forholdene i siktelsen, var ikke forenlig med å utøve dommergjerningen.

Ble gransket

NRK og nettstedet Rett24 har tidligere omtalt at Oslo tingrett gransket den tidligere dommeren. Undersøkelsene viste at han har avgitt dommer i seks saker som omhandler overgrep mot barn i en periode på fem år, fra 2013 til utgangen av 2018.

Undersøkelsen viste ifølge NRK og Rett24 at han:

  • ikke behandlet noen barnevernssaker
  • ikke behandlet noen foreldretvistesaker eller andre saker etter barneloven der mulige overgrep mot barn har vært et tema
  • avsa dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn. Fire av disse sakene har senere vært behandlet i lagmannsretten, én er tilståelsessak og én er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.

Oslo tingrett mener handlingene ikke har gått på bekostning av jobben han utførte som dommer.

- Vi kjenner ikke til forhold som skulle tilsi at de straffbare forholdene han er siktet for skal ha gått ut over arbeidsoppgavene han hadde som dommer i tingretten. Alle avsagte dommer de siste fem årene ble gjennomgått i samarbeid med Advokatforeningen, og det ble ikke funnet noe påfallende, skriver Svendsen.