POTs overvåking, avlytting og ransakinger av leiligheten til Arne Treholt frem mot pågripelsen i 1984 var ulovlig, fastslår EOS-utvalget.

Utvalget besluttet 22. september 2010 å undersøke om POT eller annen EOS-tjeneste benyttet ulovlige metoder i Treholt-saken - og ville avklare hvem som kjente til og eventuelt godkjente metodebruken.

- Ikke rettslig grunnlag for romavlytting
EOS-utvalgets undersøkelse av Treholt-saken har vist at POT overvåket Treholt og hans familie i deres leilighet i Oscars gate 61 ved å benytte romavlytting, videoovervåking og gjentatte ransakinger i en tidsperiode på vel ett år.

- POT hadde rettslig grunnlag for telefonavlyttingen, men ikke for romavlyttingen, deler av videoovervåkingen og de gjentatte ransakingene, sier EOS-utvalgets leder Helga Hernes.

Undersøkelsen har vært rettet inn mot å kartlegge de faktiske forhold ved POTs metodebruk i tiden før pågripelsen av Treholt 20. januar 1984. Utvalget har blant annet gjennomgått arkivet i Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og gjennomført samtaler i avhørs form med tidligere tjenestemenn i POT. Videre har utvalget hatt samtaler med personer i departementer og overordnet påtalemyndighet.

Utvalgets undersøkelse har klarlagt at overvåkingen av Treholt i familiens leilighet i Oscars gate 61 startet mot slutten av 1982 og pågikk frem til pågripelsen. POT etablerte en kontrollpost i en leilighet i etasjen over Treholts leilighet. Inne i leiligheten til Treholt installerte POT tre mikrofoner – én i biblioteket, én på kjøkkenet og én på soverommet – som spanerne på kontrollposten lyttet til i sanntid. Fra kontrollposten fulgte POT også med på overføring av video fra et kamera i biblioteket, et kamera i trappeoppgangen, et utvendig kamera rettet mot hovedinngangsdøren/parkeringsplassen og et utvendig kamera rettet mot kjøkkenvinduet. POT gjennomførte minst ni hemmelige ransakinger.

- Departementet kjøpte leiligheten
Undersøkelsen har vist at riksadvokaten og Justisdepartementets ledelse hadde kjennskap til Treholt-saken, men ikke hvorvidt disse også hadde kjennskap til den samlede metodebruken. Det er likevel brakt på det rene at Justisdepartementet bevilget midler til POTs kjøp av dekkleiligheten, så vel som ”teknisk utstyr” brukt i overvåkingen.

- Overordnede myndigheters eventuelle kunnskap om og godkjenning av metodebruken gir ikke hjemmel for iverksettelse av overvåkingstiltak som etter legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov, eller som uttrykkelig er forbudt ved lov, presiserer Hernes.

Utvalget har fått inntrykk av at POT var forventet å gjøre det som var nødvendig for å ivareta hensynet til rikets sikkerhet, og har ingen grunn til å tro at POT forsøkte å skjule overvåkingen av Treholt for overordnet myndighet. Legaliteten av metodebruken skulle likevel ha vært vurdert i forkant og vurderingene burde vært nedfelt skriftlig, spesielt av notoritetshensyn.

For å vurdere det rettslige grunnlaget for metodebruken, særlig hvorvidt vilkårene for nødrett var oppfylt, har utvalget innhentet en betenkning fra professor dr. juris Erling Johannes Husabø, som er ekspert i strafferett. Professor Husabøs konklusjon er at nødrett ikke hjemlet POTs metodebruk. Utvalget slutter seg til Husabøs konklusjon. Betenkningen er et vedlegg til utvalgets melding til Stortinget.

- Hernes påpeker at det siden den gang har skjedd en betydelig utvikling av tjenesten, dens regelverk og kontrollen av den.

Frp: - Uakseptabelt
Frps Anders Anundsen, som er leder av Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité, mener det er leit at Treholts familie opplevde belastningen det var å bli utsatt for den omfattende overvåkningen.

- Den ulovlige overvåkningen av Arne Treholt og hans familie var uakseptabel, sier Anders Anundsen (Frp).

Han mener det er viktig å se Treholt-etterforskningen i lys av hvilken tid dette skjedde

- Det er alvorlig at POT overvåket Treholts familie ulovlig. I dag er det vanskelig å akseptere at man på forhånd ikke undersøkte hjemmelsgrunnlaget og sørget for at ting ble gjort i tråd med lovens bokstav, sier Anundsen.

Han understreker at det nå er et omfattende system på plass for å hindre at folk utsettes for ulovlig overvåking.

- Overvåkingstjenesten er siden den gang betydelig utviklet. Det samme er regelverket for - og kontrollen av – tjenesten, sier Anundsen, som også peker på at EOS-utvalgets funn ikke har noen innvirkning på dommen i spionsaken mot Arne Treholt.