Biltrafikken øker og øker, men færre og færre dør i trafikkulykker.

Fra 1990 til 2008 økte biltrafikken på norske veier fra 42,7 til 56,0 milliarder passasjerkilometer. I samme periode falt antallet drepte i trafikken fra rundt 330 per år, til 214 dødsfall i fjor .

Biltrafikken har aldri vært større, men både i alvorlige ulykker og i dødsulykker må vi tilbake til midten på 50-tallet for å finne tilsvarende lave tall. Og da var som kjent bilkjøring mye mindre utbredt.

Bare siden 1990 har sjansen for å omkomme i trafikken når du tar en biltur falt med rundt 50 prosent!

Hvorfor er det slik?

Trolig er det en kombinasjon av bedre veier, bedre biler og bedre bilførere. I fjor falt alle typer dødsulykker, og bildøden rammet alle aldersgrupper mindre - bortsett fra de yngste.

Fortsatt er det møteulykker og utforkjøringer (singelulykker) som krever desidert flest liv. Men særlig møteulykkene faller hvis vi ser statistikken over flere år, og det kan ha sammenheng med flere midtdelere.

Dessverre er det lagt opp til svært beskjeden utbygging av nye midtdelere i perioden fra 2010 - 2019. Bare 75 mil med nye midtdeler står på kartet de neste ti årene. Man skal ikke har kjørt mye rundt i Norge for å skjønne at behovet er så mye større, og fortsatt dør det altså rundt 90 personer i året i møteulykker.

Bare to milliarder kroner er avsatt til trafikksikkerhet de neste ti årene, og ambisjonen når det gjelder bygging av trygge, sammenhengende sykkelveier i landets 100 største byer og tettsteder er også beskjedent.

Ulykkesnedgangen må ikke bli en sovepute, for selv med stadig færre ulykker, er den samfunnsøkonomiske kostnaden blytung - for ikke å snakke om de mange personlige tragediene som følger med en alvorlig trafikkulykke.

Norge har en nullvisjon for trafikkulykker. Det er selvsagt en visjon vi aldri vil nå, men like fullt et viktig mål.

218 drepte i trafikken er 218 for mange, og i Nasjonal transportplan beregner man de samfunnsøkonomiske kostnadene for trafikkulykker til 26 milliarder kroner i året.

Det gledelig er likevel at veitrafikken er et område hvor man kan si at det kombinerte innsatsen til staten, bilistene og bilbransjen faktisk nytter.

Hadde biltrafikken vært like farlig som i 1990, ville det vært over 200 flere dødsofre i trafikken i fjor - og flere tusen flere alvorlige skadde.