Gå til sidens hovedinnhold

Tvinges til å flytte?

3500 kan få doblet husleien. Over halvparten av beboerne har så lav inntekt de vil ikke være i stand til å betale husleia om to år. Nesten halvparten befinner seg i bydel Frogner og en fjerdedel er på St.Hanshaugen

En ny rapport anslår at det er ca 3.500 husleieregulerte boliger i Oslo, skriver Leieboerforeningen.

I 1999 vedtok Stortinget at den strenge husleiereguleringen skulle oppheves over en periode på 10 år. I denne perioden skulle husleiene gradvis økes slik at de ved utgangen av 2009 skal ligge på et tilnærmet markedsnivå.

Husleiene har siden 2000 økt med 10 - 20 % i året.

Ingen register

Leieboerforeningen har gjennom mange år krevd at myndighetene må dokumentere hvordan situasjonene er for leieboerne i regulerte boliger, og nå foreligger endelig rapporten.

Undersøkelsen er utført av forsker Ingar Brattbakk ved Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Men det finnes ingen register som kan fortelle hvor mange regulerte leiligheter som finnes, men de har beregnet det til å bli rundt 3 500 her i Oslo etter å ha sjekket flere ulike kilder.

Nesten halvparten befinner seg i bydel Frogner og en fjerdedel er på St.Hanshaugen. Resten fordeler seg mellom bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Gjennomsnittsstørrelsen er om lag 77 kvadratmeter.

Eldre og aleneboende

Et flertall av leieboerne var eldre og aleneboende. Tre av fire pensjonister var kvinner. Halvparten av de som svarte var alders- eller uførepensjonister med relativt lav inntekt.

En fellesnevner for de alle er at de har basert seg på å være leieboere hele eller store deler av livet.

Botiden er på hele 30 år i for alle som svarte, mens dem som har nådd pensjonsalderen har en gjennomsnittlig botid på 40 år, sier Bratbakk.

Dermed er de veldig knyttet til leilighetene og har et klart ønske om å bli boende.

Låst situasjon

Mange oppgir at de føler seg låst i sin boligsituasjon. De ønsker å bli boende, men forstår ikke hvordan de skal klare det. Flere oppgir dessuten at de allerede i dag har problemer med å betale husleien - en husleie som vil dobles i årene fremover - og de opplever ikke at de har noen realistiske boligalternativer, sier forskeren.

84 prosent vurderer muligheten for å skaffe seg en alternativ bolig for vanskelig.

Det er særlig fire årsaker som oppgis for dette.

For det første at man er for gammel til å få boliglån.

For det andre at man har for lav inntekt til å få boliglån.

For det tredje at man har for lav inntekt til å kunne leie en bolig til ordinær markedsleie.

Den fjerde årsaken handler om at man har for høy inntekt til å få bostøtte, men samtidig for lav inntekt til å klare boutgiftene.

Jobber med tiltak

Forskeren bekrefter at det jobbes med tiltak for å at situasjonen ikke skal bli helt fastlåst for leieboerne.

- Signalene fra kommunal- og regionalminister Meltveit Kleppa er så langt svært positive. Men det haster. Mange har allerede i dag store problemer med å klare husleia, og med fortsatt økte husleier i de kommende årene vil problemene øke på. Ved innføring av gjengs leie i 2010 vil ganske mange få akutte betalingsproblemer, forteller Bratbakk.

Han mener at en ordning med økonomisk støtte til utsatte leieboere er helt nødvendig, og den burde egentlig ha vært virksom allerede.

- Vi ser at mange i denne gruppa i dag får avslag på søknad om bostøtte selv om de har reelle økonomiske problemer på grunn av høy husleie. Ordningen må derfor komme som en utvidelse av den ordinære statlige bostøtten, eller som en egen særskilt kommunal eller statlig ordning tilpasset denne gruppen.

- Botid, alder og økonomi bør være med i vurderingen. Dette vil uansett ikke bli en svært kostbar ordning for det offentlige, men den vil være helt avgjørende for å sikre en verdig alderdom for mange.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien