I en rapport til Kunnskapsdepartementet, som behandler klagen på vedtaket i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDis), anbefaler konkursboet at Født Fri sin klage blir tatt til følge.

Bostyre ble oppnevnt av Oslo byfogdembete etter at Født Fri slo seg konkurs tidligere i år. Kunnskapsdepartementet ba deretter bostyret om kommentarer i forbindelse med Født Fris klage på IMDi stoppet støtten til Født Fri.

Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble trukket tilbake.

Du kan lese hele uttalelsen fra bostyret til departementet her.

Tvert om skriver bostyrer i rapporten at uregelmessighetene som er beskrevet finnes i de fleste firmaer i Norge.

Bostyret viser i tillegg til at IMDi selv ikke har funnet grunnlag til å politianmelde Født Fri, slik Ernst & Young anbefalte i notatet (noe bostyrer altså støtter, fordi hun mener det ikke har skjedd så graverende ting som EY skrev i notatet).

Avviser kritikken fra EY

Det var tidligere i år ble stiftelsen Født Fri slått konkurs. Det skjedde etter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) stoppet å utbetale statsstøtte.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sa IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding i november, da pengestøtten på 3 millioner kroner for andre termin ble stoppet.

Rieber-Mohn viste til notatet fra Ernst & Young, som hadde kritisert økonomistyringen i stiftelsen, og mente at pengene kunne ha blitt brukt på ulovlig måte.

Født Fri konkursbo har gjennomgått notatet fra EY og regnskapet til Født Fri, og har i all hovedsak avvist at det skjedde kritikkverdige forhold slik notatet konstaterte. Brevet går detaljert til verks, men oppsummerer slik:

- Uforholdsmessig reaksjon

- På bakgrunn av de undersøkelser boet har foretatt så langt i bobehandlingen er det ikke avdekket forhold som gir grunnlag for politianmeldelse. Det er avdekket enkelte kritikkverdige forhold ved at enkelte innkjøp skulle vært Iønnsinnberettet. Boet deler også EY s oppfatning at stiftelsen må forbedre bilagshåndteringen. At kostnadene mangler konkrete underbilag og bare er henvist mot bankavstemming etc. tilsier imidlertid ikke at kostnadene ikke virksomhetsrelaterte. Etter det boet kjenner til forefinnes slike feil i større eller mindre grad i de fleste firmaer i Norge, skriver bostyrer i brevet til IMDi, og fortsetter:

- Bostyrer deler ikke IMDis oppfatning at det er strukturelle mangler ved Stiftelsens økonomihåndtering.

Boet mener at IMDi utelukkende har tolket funnene til Ernst & Young (EY) som at stiftelsen Født Fri har brutt forutsetningene i tilskuddene. Den konklusjonen er boet altså uenig i.

- Avslutningsvis skal det videre bemerkes at tilbaketrekkingen av vedtatt statsstøtte fremstår som å være i strid med proporsjonalitetsprinsippet i forvaltningsretten, skriver boet.

Boet mener at veiledning og/eller strengere rapporteringskrav ville vært et mer naturlig tiltak, og at IMDi har misligholdt sin veiledningsplikt.

EY svarer Nettavisen at de ikke ønsker å kommentere saken.