UDI har imøtekommet klagen og opphevet avslaget til au pairen hos familien til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

10. mai måtte hun reise fra Norge til Filippinene, men nå har hun altså lov til å være au pair i Norge.

- Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet, opplyser UDI i en pressemelding.

- Hun vil tilbake til familien Kallmyr

- I klagesaken har det kommet frem nyanseringer og nye opplysninger.

Nettavisen har snakket med au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg.

- Hun er veldig glad og vil tilbake til familien Kallmyr, sier Hornburg til Nettavisen.

Ny vurdering: - Mindre alvorlig

UDI gjentar at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men de vurderer nå det som «mindre alvorlig karakter».

Det er derfor ikke lenger grunnlag for avslaget:

- UDI mener det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet.

Avslagsbrevet kom i retur

Ved avslag får man tre ukers frist på å reise ut av Norge. Hvis man klager, oppheves utreiseplikten automatisk.

- En uheldig omstendighet i denne saken var at avslaget av ukjent årsak ikke kom fram til au pairen på den oppgitte adressen, men kom i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut. Hun ble kjent med avslaget ved et oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen, og valgte å reise ut umiddelbart, opplyser UDI i pressemeldingen.

- På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet.

Hvorfor søknaden må leveres hos politiet

Et spørsmål som har kommet opp, er hvorfor ikke au pairen kan begynne å virke så snart den elektroniske søknaden er levert og gebyret betalt.

- Årsaken til at man må levere fullstendig søknad hos politiet, er at norske myndigheter ønsker å kontrollere at utlendinger som får tillatelse til å være i Norge på gitte vilkår, ikke omgår regelverket. Dette er regulert i utlendingsforskriften (§4-22) (eksternt nettsted).

- En annen hensikt med oppmøtet er å sikre at den nye familien ikke har noen heftelser fra tidligere forhold, kontraktens innhold, at de kjenner forutsetningene for au pair-tillatelsen og har gjennomført e-læringskurset for vertsforeldre.

Daglig leder i Energy Au PairTeam, Natalia Ravn-Christensen, er ikke overrasket over at UDI har omgjort vedtaket.

- Jeg er først og fremst veldig glad på au pairens vegne, dette har vært veldig urettferdig for henne, sier Ravn-Christensen til Nettavisen - og legger til at:

- Jeg har ikke vært i tvil om at dette kom til å bli omgjort, for hun har ikke gjort noe ulovlig.

- Kjedelig at mange har kritisert ordningen

Natalia Ravn-Christensen beklager all den negative oppmerksomheten au pair-ordningen har fått:

- Det er flere som begynte å kritisere ordningen på feilaktig grunnlag, og det synes jeg er kjedelig.

Hun gir UDI ros for å ha opptrådt ryddig i klagebehandlingen:

- Men saken har vist at det er behov for å rydde opp i tolkningen av regelverket, og det håper jeg UDI vil gjøre nå.

- Kulturutveksling?

UDI mener det ikke er i samsvar med regelverket å flytte inn hos ny vertsfamilie før fullstendig søknad er levert hos politiet, fordi det kan være vanskelig å sette grenser.

- Samtidig er au pair-ordningen en kulturutvekslingsordning, og selv om au pairen ikke utfører arbeidsoppgaver som er tillatt innenfor ordningen, er det vanskelig å si at en normal, daglig kontakt med en familie ikke er kulturutveksling.

UDI viser til utlendingsforskriftens §10-25a (eksternt nettsted).

Lang ventetid

UDI innrømmer at denne saken har rettet søkelyset på svakheter ved dagens system:

- Regelverket ved bytte av vertsfamilie er blitt feiltolket, og at informasjonspraksis hos eksterne aktører har bidratt til uklarhet. Det er også reist spørsmål ved om UDIs egen informasjon har vært tilstrekkelig eksplisitt når det gjelder bytte av vertsfamilie. Dette vil bli fulgt opp.

Ventetiden for å få time hos politiet er et stadig økende problem:

- Dette viser et behov for å vurdere regelverket rundt dette og alternative praktiske ordninger, i tillegg til politiets kapasitet. Dette vil bli fulgt opp i dialog med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Stavrum: - Mediene overser det vesentlige

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen skrev i sin blogg 31. mai at «justisminister Jøran Kallmyr er utsatt for en urimelig heksejakt. Alle medmennesker ville hjulpet en fortvilt ung kvinne i samme situasjon».

- I iveren etter å kritisere den nye statsråden fra Fremskrittspartiet overser mediene det helt åpenbare poenget: Å nekte en ny vertsfamilie å gi husrom til en au pair som vil bytte vertsfamilie, gjør de unge kvinnene enda mer sårbare for overgrep og misbruk, mener han.