Bompengeandelen er 28 prosent sier regjeringen, men tall Nettavisen nå kan presentere tegner et annet bilde.

Mens bompengeopprøret har spredd seg, har regjeringen med Frp i spissen hamret inn det samme budskapet:

- Med den forrige regjeringen betalte bilistene en bompengeandel på 40 prosent, mens denne regjeringen har redusert andelen til 28 prosent, uttalte finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

- Med denne regjeringen har de statlige samferdselsinvesteringene økt med nær 75 prosent siden den rødgrønne regjeringen i 2013. Bompengeandelen som var stigende under rødgrønn regjering har vi snudd i riktig retning, fra 40 prosent til 28 prosent, fordi vi prioriterer mer statlige midler til veibygging, samtidig som vi har høyt fokus på å bygge kostnadseffektivt og få mer vei for pengene, sa samferdselsminister Jon Georg Dale til Nettavisen.

Bruker nye tall

Tallene som Frp nå opererer med er annerledes enn da Samferdselsdepartementet forsøkte å få frem det samme poenget for et par år siden:

- Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan, skrev departementet i en pressemelding i 2017.

Betydelig høyere andel i nye veiprosjekter

Tallene skjuler at det i denne totalpotten inkluderer mange prosjekter med svært ulik karakter. NTP beskriver alt fra lokal skredsikring og krabbefelt på eksisterende vei, via sluttføring av nesten ferdige veier - til gigantprosjekter som Ferjefri E39, som det er økende usikkerhet om i det hele tatt vil bygges.

Hvis vi bare ser på nye veiprosjekter som ligger inne i NTP, viser Nettavisens gjennomgang at staten forventer at bompenger skal finansiere 43 prosent av veiene. Staten har satt av 110,5 milliarder kroner - mens bompengeandelen er 83 milliarder.

Ser vi utelukkende på veiprosjektene med bompenger, betaler staten 85 milliarder, mens bilistene skal finansiere 83 milliarder kroner.

Det utgjør en bompengeandel på 49,5 prosent.

Store regionale forskjeller

Bompengeandelen på prosjektene er derimot svært ujevnt fordelt.

Grovt sett er det slik at veiprosjekter i det sentrale Østlandsområdet og i Rogaland får minst hjelp fra staten, mens veiene i Sogn- og Fjordane og store deler av Nord-Norge i stor grad får finansiert prosjektene av staten.

Innbyggerne rundt statsministerens hjemby Bergen, ser også ut til å måtte ta vesentlig mindre av regningen enn de som bor i Oslo. Bilistene i hovedstaden må ta rundt 75 prosent av regningen på nye prosjekter, mens staten tar halvparten eller mer av regningen i Hordaland.

Bompengeregningen er reelt mye høyere

Det som ikke kommer frem i disse tallene, er at bilistene reelt må betale mye mer enn bompengeandelen skulle tilsi.

Bompenger finansieres i all hovedsak gjennom låneopptak. Ved en rente på 3 prosent over 15 år må man legge til rundt 25 prosent i rene rentekostnader, i tillegg til innkrevingskostnadene. Hva innkrevingskostnadene vil være fremover er svært usikkert grunnet omstrukturering av norske bompengeselskaper.

Det har vært forholdsvis vanlig at bompengefinansieringen har ført til doblet regning for bilistene.

Senterpartiet: - Bekrefter at lite er gjort for å redusere bompenger

Leder av næringskomiteen og tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad (Sp), sier til Nettavisen at tallene er svært interessante:

- Beklageligvis er Frp mer opptatt av å bortforklare med finurlig retorikk og kreative regneøvelser enn å kutte bompenger. Dette er veldig interessante tall, og det bekrefter vel egentlig også at det i sum er gjort lite for å redusere bompenger. Også i Nasjonal Transportplan 2014-2023 som ble lagt frem av Stoltenberg-regjeringen var det forutsatt at bompengeandelen skulle falle utover i perioden, sier Pollestad.

- Realiteten er at aldri før har bilistene betalt mer i bompenger enn under denne regjeringen. Aldri før har gjelden til bompengeselskapene vært høyere. Dette er penger som bilistene skal betale tilbake de neste årene med renter. Og aldri før har noen regjering lagt frem forslag om så mye nye bompenger, sier Pollestad.

- Når vi ser på den enorme veksten i oljepengebruk som har vært under denne regjeringen, uten at bompengene er gått ned, så er det tydelig at det ikke prioriteres. De siste 6 årene har Solberg-regjeringen brukt svimlende 500 milliarder mer oljepenger enn det ble gjort på åtte år under forrige regjering.

Dale: - Den måten å regne på er helt søkt

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke begeistret for bompengetallene som viser at bompengeandelen er 43-49 prosent.

- Den måten å regne på er helt søkt. Vi har mange prosjekter der vi har 100 prosent statlig andel. Hvis vi hadde hatt statlig finansiering av alle prosjekter, med ett unntak på 80 prosent bompenger, så kunne man på denne måten sagt at bompengeandelen var svært høy, sier Dale til Nettavisen.

- Det er enkelte prosjekter som har ligget i NTP med høy andel, her har vi gjort grep for å redusere belastningen. Men det er fortsatt en del prosjekt som har en del bompenger i seg, så da har vi sagt at når vi nå skal rullere dette, må vi få ned andelen enda mer.

- Har du noen nyheter her?

- Nei, det er for tidlig, neste Nansjonal Transportplan skal legges frem i 2021, men i Granavollen-plattformen ligger det klart at vi skal fortsette arbeidet med å redusere bompengebelastningen for bilistene, sier Dale.

Dropper bompenger når det blir uforholdsmessig dyrt

- Hva tenker du om de store geografiske forskjellene?

- Vi har på en del plasser klart å ta ned bompengene. Vi prøver å bruke bompenger så sjelden som mulig. På en del strekninger er bompengepotensialet lite, og da blir det uforholdsmessig dyrt.

- Så det betyr at de som bor i de sentrale områdene må regne med at staten også i fremtiden vil ta en mindre andel her?

- Nei, det betyr det ikke. Når vi skal ytterligere ned i bompengeandel i neste Nasjonal transportplan, så håper vi at det også vil gi utslag her.

- Hva vil du si til de som bor ved et bompengeprosjekt der de må betale 60-70 prosent av regningen, mens dere snakker om 28 prosent bompengeandel?

- Til de er det bare én ting å si: Større oppslutning til oss, gir mindre bompenger i fremtiden, sier samferdselsministeren.