Til sammenligning lå gassprisen på 320 euro per MWh på sitt høyeste i slutten av august. Få dager senere var den nede i cirka 230 euro per MWh.

Det er denne typen voldsomme prissvingninger EU-kommisjonen vil til livs med sitt forslag, som ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Dette er en siste liten-mekanisme for å hindre episoder med ekstraordinært høye priser, sier EUs energikommissær Kadri Simson.

Norge advarer mot tak

Kommunikasjonsrådgiver Jo Henrik Egeland Jarstø sier at Olje- og energidepartementet er i god dialog med EU om den krevende situasjonen på gassmarkedet, men har foreløpig ikke rukket å sette seg inn i kommisjonens nye forslag.

– Vi er ikke en del av EU og er derfor ikke involvert i de EU-prosessene som nå pågår. I vår dialog med EU har vi advart mot pristak, blant annet fordi det kan gjøre gassmangelen i Europa enda større ved å øke etterspørselen, redusere tilbudet og hindre markedet i å balansere tilbud og etterspørsel, sier Egeland Jarstø.

Gjelder fra nyttår

Et utkast til forslaget har sirkulert i EU-kretser siden forrige uke.

Gassprisen har sunket betraktelig siden toppen i sommer og ligger i skrivende stund på rundt 160 euro per MWh.

– Men vi er fortsatt eksponert for ødeleggende prishopp, sier Simson.

Pristaket skal gjelde fra 1. januar 2023 og omfatter deler av gasshandelen som foregår på den nederlandske TTF-børsen. Prisen som settes her er styrende for gassprisen også i resten av Europa.

To vilkår

For at pristaket skal aktiveres, må to vilkår være oppfylt:

* For det første må den såkalte month-ahead-prisen på gass ligge over 275 euro per MWh i to uker.

* For det andre må TTF-gassprisen koste 58 euro mer enn flytende naturgass (LNG) på verdensmarkedet i samme periode.

Dersom begge vilkårene er møtt, aktiveres pristaket automatisk. På samme måte deaktiveres pristaket dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Kan gripe inn

Kommisjonen har også fullmakter til å gripe inn dersom pristaket svekker forsyningssikkerheten eller fører til en økning i gassetterspørselen.

Pristaket skal i første omgang vare i ett år.

Kommisjonens forslag skal nå til behandling i EU-rådet, som består av medlemslandene. EUs energiministre samles til krisemøte i Brussel allerede torsdag.

En rekke EU-land har i lang tid etterlyst et overordnet pristak på gass. Kommisjonen har på sin side understreket at pristaket som nå er lagt fram, ikke vil senke gassprisen generelt.