Det omstridte og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD) ligger an til å bli Sveriges nest største parti etter valget om snaut tre uker. Selv om SD skulle havne på vippen, er det ingen av de øvrige partiene som ønsker å samarbeide med dem.

Nettavisen har intervjuet Sverigedemokraternas tidligere partileder og nåværende gruppeleder i Riksdagen, Mattias Karlsson. Han sier at partiets viktigste saker i dette valget er innvandringspolitikk, kriminalitet og eldrepolitikk.

- Den viktigste saken for oss er innvandringspolitikken fordi det påvirker såpass mange. Vi ønsker oss et midlertidig asylstopp inntil vi har håndtert de problemene vi nå står overfor i Sverige, sier Karlsson til Nettavisen.

Innvandringspolitikk

Nettavisen har gjennomgått partiprogrammet til Sverigedemokraterna. SD har følgende forslag til endringer i innvandringspolitikken i Sverige:

* Endre asyllovgivningen slik at Sverige bare skal ta imot asylsøkere fra naboland og innføre asylsstopp så lenge Sveriges naboland er trygge.

* Endre reglene for arbeidsinnvandring slik at det svenske arbeidsmarkedets behov blir gjeldene samt at arbeidsgiverens mulighet til å utnytte utenlandsk arbeidskraft for å omgå svenske arbeidsvilkår umuliggjøres.

* Skjerpe forsørgerplikten ved familieinnvandring samt kontroller av slektskap for å umuliggjøre utnytting av systemet og overbelastning av velferdssystemet.

* Skjerpe kravene for å bli svensk statsborger, inklusiv språk- og samfunnskunnskapstest, samt muliggjøre tilbakekallelse av statsborgerskap som innvilges på feilaktige grunnlag.

* Bekjempe skyggesamfunnet gjennom å gi politiet verktøy og ressurser til å etterforske personer som oppholder seg i landet ulovlig, øke antallet varetektsplasser og muliggjøre for lengre opphold i varetekt hvis utvisning ikke kan iverksettes umiddelbart.

* Etterstrebe avtaler med andre land for å kunne utvise flere personer, enten til deres hjemland eller til land som kan tilby plass og grunnleggende beskyttelse mer effektivt enn Sverige.

* Knytte oppholdstillatelse til tydelige begrunnelser og tilbakekalle oppholdstillatelse om begrunnelsen ikke lenger er gjeldende.

Kriminalpolitikk

Karlsson trekker også fram kriminalitetsbekjempelse som ett av de viktigste spørsmålene i det svenske valget. I grove trekk ønsker partiet strengere straffer og mer ressurser og økt myndighet til politiet.

- Vi synes det skal bli obligatorisk å sende ut utenlandske borgere som begår grove lovbrudd i Sverige. I dag er det bare én av fem utenlandske borgere som sendes ut av landet etter å ha begått forbrytelser, hevder Karlsson.

Videre sier Karlsson at SD ønsker å innføre reell livstidsdom for spesielt grove forbrytelser.

- Det handler om de grove forbrytelsene som drap, grove seksualforbrytelser og pedofile (personer som forgriper seg på barn red.anm.). Og ikke minst terrorister, sier han.

SD ønsker også å utrede muligheten for at domfelte i Sverige skal kunne sone fengselsdommen i utlandet.

- Dette er en mulighet vi ser på. Vi vet at Norge har hatt fengselsplasser i Nederland. Det ønsker vi å utrede. Hvis straffene skal skjerpes, slik vi ønsker, vil vi få en kapasitetsbrist i fengslene, sier han.

SDs forslag i partiprogrammet til endringer i kriminalpolitikken er som følgende:

* Innføre strengere straffer og spesielt øke minimumsstraffen for gjentatte og grove forbrytelser, grenseoverskridende kriminalitet, særlig smugling av våpen og innføre faktisk livstidsstraff for de spesielt farlige kriminelle.

* At staten skal garantere for skadeserstatning for offeret og senere kreve inn beløpet fra gjerningspersonen.

* Innføre obligatorisk utvisning av grove kriminelle utlendinger og mulighet for å tilbakekalle statsborgerskap ved terrorhandlinger.

* Åpne muligheten for å hyre fengselsplasser i andre europeiske land for livstidsdømte og utenlandske statsborgere.

* Gjøre det attraktivt å bli politi gjennom kraftig økning av bevilgninger til politiet, økte lønninger og flere karrieremuligheter ved at høye stillinger i politiet krever politiutdanning og erfaring fra politiyrket.

* Gjøre det trygt å være politi gjennom økt nødvergerett, skjerpe straffen for trusler mot tjenestemenn og at ulovlige trusler mot politi alltid skal betraktes som grov kriminalitet, gjøre det enklere for politiet å kunne bruke overvåkningskameraer og utrede muligheten for utvidet politiarrest for midlertidig frihetsberøvelse av personer som forstyrrer ro og orden og opptrer aggressivt mot politiet.

* Gi politiet økt myndighet og gjøre det lettere å bære tjenestevåpen utenom tjenestetiden.

* Gjøre politiet sterkere og kraftig utvide antallet politistillinger og gjenopplive beredskapspolitiet.

Eldreomsorg

SD trekker også fram eldreomsorg som et viktig satsningsområde, der de blant annet ønsker å bedre situasjonen for pensjonister og beboere på eldrehjem.

- Vi er opptatt av fattige pensjonisters situasjon. Der ser vi at Sverige har flere fattige pensjonister enn vi noensinne har hatt. Vi har en større andel fattige pensjonister enn noen av de andre nordiske landene, hevder Karlsson.

- Vi ønsker blant annet å øke pensjonen, legger han til.

SD fremmer følgende forslag i partiprogrammet til tiltak innenfor eldreomsorgen:

* Øke bostedstillegget og garantipensjonen og avskaffe pensjonsskatten.

* Innføre bindende krav på bemanning døgnet rundt for dem som bor på eldrehjem og avvikle de ufrivillige delte turnusene for personalet, innføre en matreform med minimumskrav om nylaget, velsmakende og næringsrik mat (…).

* Innføre eldreomsorgssentraler for effektivisering av omsorgen, opprette et hurtigspor for akuttpleien for å forbedre omsorgen og gi eldre spesialisthelsetjenester raskere, tilby kostnadsfri avskjerming for personer som er 85 år eller eldre og øke tannhelsebidraget.

* Gi en skattereduksjon og lovfestet rett til deltid for eldre som blir værende i arbeidsmarkedet.

- En bisarr skrekkpropaganda

På en fersk måling rykker SD ned på en oppslutning på 18,8 prosent, noe som er litt dårligere enn snittet for de siste ukene. Hvis dette blir det endelige valgresultatet, vil SD bli Sveriges tredje største parti bak Socialdemokraterna og Moderaterna.

- Det er vanskelig å uttale seg om denne enkeltmålingen. Man får heller se på Poll of polls hvis man skal få et ordentlig inntrykk. Jeg tror vi har en god sjanse til å konkurrere om førsteplassen, sier Karlsson.

- Havner dere i regjering etter valget?

- Det ser fortsatt ganske mørkt ut på den fronten. Det viktigste for oss er hvor stor innflytelse vi vil få på politikken.

- Hva tror du er grunnen til at så mange velgere er kritiske til SD?

- Sverige har vært ganske venstreradikalt i lang tid og er et land hvor Socialdemokraterna har hatt makten veldig lenge. Det vil prege samfunnet. Men det er også historiske feilgrep fra 1990-tallet som mange fortsatt bærer med seg videre. Vi må jobbe mer for å styrke omdømmet vårt. Det finnes en bisarr skrekkpropaganda fra de øvrige partiene som dessverre sikkert påvirker en del mennesker om hva de tror vi mener og står for, sier han.

- Har du noen eksempler?

- Det finnes mange eksempler. Stefan Löven har sagt at vi sprer nazistiske konspirasjonsteorier. I helgen var det en kjent debattant på venstresiden, Alex Schulman, som sa at hvis SD får makten, kommer Sverige til å ligne på landet i Handmaid’s Tale, sier han.

Karlsson henviser til den populære HBO-serien som omhandler et dystopisk, amerikansk fremtidssamfunn hvor ulydige borgere blir straffet på bestialsk vis.

- Hvor stor valgoppslutning tror du SD komme til å få under valget?

- Hvis jeg skal gjette tror jeg det blir et sted mellom 20 og 25 prosent.

- Tror du dere får regjeringsmakt ved valget om fire år?

- Det tror jeg faktisk. Jeg tror vi tar et stort sprang ved dette valget og sitter i regjering ved neste valg.

Utenriks, forsvar, EU og nordisk samarbeid

Nettavisen har også gjennomgått SDs mer eller mindre konkrete planer og endringer de ønsker å innføre innen utenrikspolitikken, forsvarspolitikken, EU-politikken og det nordiske samarbeidet.

Utenrikspolitikk:

* Støtte forfulgte, sekulære, kristne og andre minoriteter og anerkjenne folkemordet under Det osmanske riket og folkemordet som Den islamske stat (IS) har begått i Irak og Syria.

* Anerkjenne Somaliland som en selvstendig stat, arbeide for at den kurdiske regionen i Irak får erklære sin selvstendighet, for at Ninevesletten i Irak blir mer autonom og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

* Forenkle og fremme internasjonal handel.

* Utvikle en langsiktig strategi for å fremme menneskerettigheter i Russland.

Forsvar:

* Øke forsvarsbudsjettet til 2,5 prosent av bruttonasjonalprodukt og øke antallet vernepliktige.

* Sikre virksomheten til frivillige organisasjoner gjennom en egen grunnbevilgning og utfylle heimevernet og lokalforsvaret med sivilplikt i rednings- og opprydningspersonell.

* Anskaffe et moderne, strategisk luftforsvar basert på svensk radarteknologi, som for eksempel ASTER.

* Utvide militærets mulighet til å bistå politiet med for eksempel ordensskapende innsats ved spesielt vanskelige ordensproblemer og beskyttelse og overvåking av visse politiutstyr, kjøretøy og anlegg.

Den europeiske union (EU):

* Avholde en ny folkeavstemming om EU-medlemskapet.

* Kjempe mot den høye EU-avgiften og gjennomføre en radikal sanering av EUs budsjett.

* Sikre et permanent svensk nei til euroen og bankunionen for å beskytte svenske skattebetalere mot å tvinges til å finansiere kollapsende europeiske banker.

* Bekjempe tigging og europeisk menneskehandel.

Nordisk samarbeid:

* Arbeide for en felles nordisk ytre grensebevoktning, et forbedret nordisk samarbeid mot radikalisering, terrorisme, terror-reiser og et forbedret nordisk forsvar- og sikkerhetssamarbeid.

* Styrke innsatsen med å verne om og vise fram nordisk kultur i nordiske skoler og forbedre og styrke den nordiske språkforståelsen.

* Forsøke å harmonisere den nordiske dyrevernslovgivningen slik at en dyrevernlovgivning som er betydelig verre enn den svenske ikke skal innebære et konkurransefortrinn.

* Opprette et nordisk juridisk råd for å forebygge grensehindre ved lovgivningen.