Den franske økonomiprofessoren Thomas Piketty står i spissen for en venstrevridd gruppe med europeiske økonomer, historikere, intellektuelle og eks-politikere som har sluttet seg til et manifest som har til hensikt å «redde Europa fra seg selv».

Piketty og co har utarbeidet det de selv omtaler som «et manifest for demokratisering av Europa».

Manifestets mål er å opprette en europeisk forsamling bestående av europeiske parlamentarikere (80 prosent) og EU-parlamentarikere (20 prosent), som skal ha mandat til å kreve inn 800 milliarder euro i årlige skatter og avgifter fra europeere.

Forsamlingen skal deretter forvalte ressursene for å håndtere økonomisk ulikhet, desillusjoner, klimaendringer, fattigdom, migrasjon og høyrepopulisme som preger dagens Europa.

«Vi, europeiske borgere, med ulik bakgrunn og fra forskjellige land, lanserer i dag denne appellen for en grundig forvandlingen av europeiske institusjoner og politikk. Manifestet inneholder konkrete løsninger, spesielt et prosjekt for en Demokratiseringsavtale og et Budsjettprosjekt som kan bli vedtatt og anvendt som den er, av stater som ønsker det,» skriver Piketty i et innlegg på Le Monde.

- EU har ikke lov til å kreve inn skatt

Samfunnsøkonom i tankesmien Civita, Haakon Riekeles, sier til Nettavisen at han er skeptisk til løsningene som fremmes i manifestet.

- Er det praktisk mulig å sette dette prosjektet ut i live, Riekeles?

- Nei, det tror jeg ikke er politisk mulig med det første. Manifestet etterlyser store endringer i EUs virkemåte og politikk, men EU-politikken har kommet på plass fordi det er sånn medlemslandene vil ha det, sier Riekeles.

- Det er to hovedting som etterlyses i manifestet. Det ene er å innføre en rekke skatter på EU-nivå. I dag har ikke EU lov til å kreve inn skatt. Mange ønsker at EU skal ha egne skatteinntekter for å drive bedre, mens i manifestet er hensikten å drive med omfordeling og utjevning. Men dette har ikke medlemstatene ønsket, og derfor har medlemsstatene monopol på skatteinnkreving, sier Riekeles.

- Det andre er at de vil gi en masse makt til en forsamling bestående av nasjonale parlamentarikere og EU-parlamentarikere. I praksis vil dette innebære at EUs nasjonale regjeringer vil tape makt, sier han.

- En modell som gagner de rike

«Manifestet for en demokratisering av Europa» påpeker blant annet at EU-institusjonene har kjørt seg fast i en «teknokratisk blindvei» som gagner de rike, skriver The Guardian.

Løsningen innebærer altså omfordeling og omfattende beskatning av multinasjonale selskaper, euromillionærer og økte avgifter på CO2-utslipp.

Manifestet vil at den europeisk forsamling skal operere med et årlig budsjett på 800 milliarder euro som skal finansieres via mer effektiv beskatning av store selskapers profitt, samt inntektsskatt, formueskatt og klimaavgifter.

Fire konkrete inntektskilder

Budsjettet vil tilsvare 4 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt. Manifestet skisserer fire konkrete inntektskilder: en ekstra 15 prosent skatt på resultatet til store selskaper, skatteøkning på individer som tjener mer enn 200.000 euro, en formueskatt på personlig formue som overstiger én million euro, samt en klimaavgift på minst 30 euro per tonn med CO2-utslipp.

«Hvis det er fastsatt til 4 prosent av bruttonasjonalprodukt, som vi foreslår, kan budsjettet finansiere forskning, opplæring og de europeiske universitetene, et ambisiøst investeringsprogram for å forvandle vår modell på økonomisk vekst, finansieringen av mottak og integrering av migranter og støtte til dem som er involvert i forvandlingen,» skriver Piketty.

Uenig i analysen

Riekeles sier han er uenig i analysen av hva som er galt med Europas økonomi i dag.

- Økonomisk ulikhet er et problem mange steder i verden og noen steder i Europa, men det største problemet har vært stagnerende økonomier i de landene det er mest uro i, spesielt i Italia. Og ja, det har vært høyere inntektsvekst blant de rike i en del land, men løsningen er å få bredest mulig vekst i alle EU-land, og ikke bare omfordele inntektsveksten bare noen har fått, sier Riekeles.

- Medlemslandene ønsker ikke å omfordele seg imellom. Tyske skattebetalere vil ikke at deres skatter skal gå til Hellas og Italia. Det tar manifestet høyde for, ved å si at den halvparten av EU-skattene som skal gå til økonomisk omfordelingen skal omfordeles internt i land, ikke mellom land. Men hvis man skal øke skattene for å omfordele internt i medlemsland, hvorfor kan ikke medlemslandene like godt gjøre denne omfordelingen selv?

Den resterende halvparten skal gå til blant annet grønn omstilling, bekjempelse av klimaendringer, forskning, utdanning og migrasjonstiltak.

- Dette er områder som EU-samarbeidet allerede lykkes godt med i dag, sier Riekeles.

- Hva synes du om Thomas Piketty, Riekeles?

- Han er en spennende og tankevekkende økonom. Han fikk mye oppmerksomhet for boken «Kapitalen i det 21. århundre». Men hovedtesen hans, hvor han prøver å forklare hvorfor det ble økonomisk ulikhet, er at i kapitalen blir avkastningen høyere enn veksten, og at det fører til ulikheter. Den tesen er omdiskutert, og det er ikke så mange som støtter den. Men den jobben han og mange andre har gjort med å dokumentere økonomisk ulikhet i Europa, er veldig interessant, sier han.

- Rettferdig sosial utvikling

Piketty skriver at 120 økonomer, historikere, rettsvitere, økonomer og politikere fra hele Europa har sluttet seg til manifestet, som er tilgjengelig for signering på www.tdem.eu.

Videre kritiserer manifestet bevegelser som er dedikert til å «jakte ned utlendinger og flyktninger». Manifestet er også kritisk til parter som forfekter det de omtaler som «hardcore liberalisme og spredningen av konkurranse for alle».

Manifestet lanseres i en tid hvor Europa sliter med utfordringer som migrasjon, klimaendringer og fremvekst av høyrepopulisme, i tillegg til avgifts-opptøyene i Frankrike og ikke minst britenes omstridte utmelding av EU.

«Etter Brexit og valget av antieuropeiske regjeringer i flere medlemsstater, er det ikke lenger mulig å fortsette som før. Vi kan simpelthen ikke vente på neste exit, eller ytterligere demontering uten å gjøre fundamentale endringer i dagens Europa,» lyder manifestet.

«Europa må bygge en ny modell som sikrer en rettferdig og vedvarende sosial utvikling for borgerne,» skriver Piketty, som er ekspert på fordelingsøkonomi og økonomisk ulikhet, i en kronikk i The Guardian.

EU har blant annet blitt anklaget for å mislykkes med å håndtere skjevfordelingen ved at enorme multinasjonale selskaper som Apple, Google og Amazon kanaliserer profitten via medlemsstater som har de laveste skattene, skriver The Guardian.