Bør to av feltene på E6 øst i Oslo gjøres om til kollektivfelt, slik at kapasiteten for vanlige biler nær halveres på Norges kanskje viktigste veistrekning?

Det er kjernen i en pågående krangel mellom Oslo kommune og Statens vegvesen - en krangel som nå går på tredje året.

15-milliarders krangel

Det er nemlig en ny debatt om veiutbygging til mange milliarder på gang i Oslo.

Les også: Byrådet i Oslo er mot ny E18 - fordi motorveien vil gi mindre trafikk i Oslo

Øst i Oslo finner vi et nav for noen av landets viktigste og mest trafikkerte gjennomfartsårer. Et lappeteppe av veier utgjør både E6, E18 og Ring 3.

Svært mye av godstrafikken fra utlandet via Sverige kommer inn her. Tungtrafikken har knapt noen muligheter til å velge alternativer på vei til blant annet Alnabruterminalen og Gardermoen.

Der Ring 3, E6 og E18 møtes på Ulven, finner vi landets mest køutsatte sammenflettinger. Trafikken forbi Bryn og Ryen er et trafikalt mareritt og en utfordring for nærmiljøet. At det er bratt og til dels svingete hjelper ikke på kø og utslipp.

Vil bygge omkjøringsvei

Planen har derfor i noe tid vært å bygge den såkalte Manglerudtunnelen - et prosjekt som etter hvert har est ut til 13 milliardersprosjektet E6 Oslo øst.

Noen sier 15 milliarder.

Nesten alt må finansieres med nye bompenger.

Prosjektet har tre hovedhensikter:

  • Fjerne flaskehalsen på Ryen/Manglerud, og sende trafikken i tunnel fra Abildsø til Alnabru. Dermed lages en ny vei som leder trafikken under bakken og bort fra Ring 3. Den nye veien leder rett til Alnabruterminalen for tungtrafikken.
  • Bygge ned dagens Ring 3 mellom Bryn og og Ryen til det som omtales som «urban riksvei» for å bedre lokalmiljøet.
  • Når kapasiteten er forbedret på det som er dagens E6, kan veien også håndtere E18-trafikken som i dag går på Mosseveien. Dermed kan gamle Mosseveien nedgraderes til lokalvei.

Prosjektet er svært ønsket i lokalmiljøet. Arbeiderpartiet har stått som garantist for at tunnelen skulle bygges, og dagens byrådspartier har ikke minst vært veldig begeistret for muligheten til å nedgradere Mosseveien til noe som fungerer bedre for lokalmiljøet.

Les også: Begge smiler av motorvei-dobbeltnyhet - men av veldig forskjellig grunn

Har blitt en verkebyll

Men den som skulle tro det er en enkel sak å bygge ut motorvei i Oslo, må tenke seg om to ganger. Det hjelper ikke at hensikten i stor grad er å forbedre lokalmiljøet.

Arbeiderpartiet i Oslo har snudd i synet om prosjektet skal bygges. I utkastet til nytt kommunevalgprogram har partiet gått fra å si at de «vil arbeide for å realisere Manglerudtunnelen», til bare si at «prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet», uten at det er klart hva det betyr.

Endringen er i ferd med å føre til at partitoppen i lokallaget truer med å trekke seg.

Utover miljøhensyn er det milliarder i bompenger det handler om. Milliarder som byrådet i Oslo heller vil at skal gå inn i Oslopakke 3.

Les også: Byrådet i Oslo er mot ny E18 - fordi motorveien vil gi mindre trafikk i Oslo

I et leserinnlegg i Aftenposten i oktober gikk Oslo MDG-leder Einar Wilhelmsen ut og slo fast: «Gigantveien på E6 blir aldri bygget».

Dette til tross for at det allerede er bevilget milliardbeløp til prosjektet.

Krangel om kollektivfelt stanser fremdriften

Dagens E6 går forbi et område som omtales som den siste store tomtereserven i Oslo, kalt Gjersrud-Stensrud som ligger helt ned mot kommunegrensen i nærheten av Klemetsrud. Byrådet i Oslo ønsker å bygge en ny gigantisk drabantby med 10.000 boliger.

Det vil kunne bety en ny bydel i Oslo med like mange innbyggere som byer som Halden og Larvik.

Planen for å bygge ut området ble hastet gjennom politisk behandling fordi det var behov for å bruke området som dumpingsted for masse fra Follobanen-utbyggingen.

Utfordringen er at dette området ikke ligger i nærheten av store kollektivknutepunkt. Verken trikk, T-bane eller tog går i nærheten, og det skaper utfordringer for hvordan alle innbyggerne skal reise til og fra området.

Det er enighet om at det må lages «et robust kollektivtilbud» - men hva dette innebærer er det stor uenighet om.

I november 2016 mente byrådet at løsningen ganske enkelt kunne være å gjøre om et felt i hver retning på E6 til kollektivfelt for å slippe frem hurtige bussavganger. Dette til tross for at Sweco i en analyse fra 2013 anbefalte forlengelse av T-banen.

Ber kommunen ryke og reise

Dette fikk Vegvesenet til å steile. I et brev til kommunen skrev de følgende:

«Vi har [...] akseptert at fase 1 kan utbygges, forutsatt at det er etablert et robust kollektivtilbud. Det innebærer ikke at kollektivfelt på E6 kan gjennomføres ved at en omgjør eksisterende bilfelt. Et robust kollektivtilbud innebærer kapasitetssterkt kollektivfelt på E6, samt kollektivfelt i Enebakkveien og i Ljabruveien».

De fortsetter med å understreke at E6 er en del av et europeisk hovedveinettverk med høye krav til standard. Samtidig lokker de med at utbygging av veien vil kunne muliggjøre en nedgradering av Mosseveien.

«Vi viser til tidligere brev av 27.11. der vi konkluderer med at omgjøring av et kjørefelt på E6 er uaktuelt som ledd i utbygging av Gjersrud-Stensrud», skriver de i brevet og fastholder at de ikke vil trekke en innsigelse til planforslag.

I et brev noen dager senere går Statens vegvesen enda lenger, der de to ganger forteller at «det er ikke aktuelt» å etterkomme kommunens krav, og at Oslo kommune ikke har noe med denne avgjørelsen å gjøre.

«Statens vegvesen som vegmyndighet definerer hvilken løsning som velges på riksveg, og Oslo kommune kan ikke overstyre det. Vår myndighetsutøvelse etter vegloven kan ikke eksproprieres. Det er ikke aktuelt å etablere kollektivfelt innenfor dagens vegbaner på E6.»

Krangelen fortsatte om blant annet lavere fartsgrenser

Selv om Statens vegvesen kategorisk avviste å høre på ønskene til Oslo kommune, fortsatte kranglingen.

Oslo kommune ønsket at det skulle utredes både kollektivfelt, samt at E6 skulle degraderes fra 90 km/t til 60 km/t mellom Ryen og kommunegrensen.

I oktober 2017 sendte derfor Statens vegvesen et langt, detaljert og svært krast brev der ønskene til kommunen ble helt avvist, og der de ikke viste noen tegn til at de ville komme kommunen i møte.

- Mer kø og mer utslipp

De gjør det klart at kommunens krav er trafikkfarlige, vil føre til mer kø og mer utslipp.

«Dersom ett felt gjøres om til kollektivfelt i begge retninger, må kollektivfeltet forutsettes opphevet ved rampene før og etter hvert kryss. Dette vil redusere trafikksikkerheten og samtidig bidra til økte køsituasjoner ved rampene, noe som bl.a. vil gi forsinkelser og uforutsigbar framkommelighet for bussene. En annen faktor som vil redusere trafikksikkerhet og framkommelighet, er minimal skulderbredde på dagens veg.»

«Ut fra den rolle og funksjon som E6 har, nasjonalt og internasjonalt, kan Statens vegvesen ikke planlegge for en situasjon som etter de beregninger som er gjort vil gi en betydelig forverret køsituasjon. Statens vegvesen, som de andre partene i Oslopakke 3, er forpliktet til å bidra til at de areal- og transportpolitiske målsettinger om at trafikkveksten skal tas med økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Til dette er det mange ulike virkemidler som må benyttes og spille samme. Å redusere framkommeligheten på E6 i den grad Oslo kommune foreslår anser Statens vegvesen ikke som aktuelt.»

Samtidig skriver Statens vegvesen at konsekvensene av et slik tiltak også blir at Mosseveien ikke kan nedgraderes:

«Med økende køproblematikk på E6 som følge av den foreslåtte omregulering, mener Statens vegvesen det ikke vil være forsvarlig å bygge ned Mosseveien til en lokalveg, og etablere en sykkelekspressveg, slik gjeldende planer for utviklingen av hovedvegnettet tilsier.

Mener ny motorvei løser alt for alle

Vegvesenet sier derimot at nettopp den store veiutbyggingen de ser på vil kunne skape nødvendig kapasitet for det kommunen ønsker.

«I våre planer for E6 Manglerudprosjektet inngår både sammenhengende kollektivfelt i begge retninger mellom Klemetsrud og Ryen, og sykkelekspressveg.»

«I ny revidert avtale for Oslopakke 3 (juni 2016) er prosjektet forutsatt delfinansiert med egen bompengeordning i tillegg til midler fra Staten og Oslopakke 3. Statens vegvesen vil legge vekt på fleksible løsninger der vi kan bruke variable skilt for å prioritere de trafikantgrupper som det er viktig å få frem, f. eks næringstransporter, nullutslippskjøretøy o.lign.», slår de fast.

Og det er den veiutbyggingen som nå MDG, som styrer Plan- og bygningsetaten, har slått fast at aldri skal bygges. Og som Arbeiderpartiet ikke lenger støtter.