STORTINGET (Nettavisen): Mandag morgen la regjeringen fram statsbudsjettet for 2013, og meningene er delte om innholdet.

- Regjeringens budsjett er mer av det samme, og mangler en langsiktig satsing på kunnskap og konkurransekraft. En satsing som kan bidra til å skape trygge arbeidsplasser også for fremtiden, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Ikke nok til transport
- Det er gledelig at regjeringen endelig foreslår økte bevilgninger til veiformål. Baksiden av medaljen er at de rødgrønne velter en stadig større del av regningen over på bilistene gjennom bompenger. Fortsatt er mange store prosjekter på vent på grunn av manglende gjennomføringskraft og liten vilje til nytenkning, sier Sanner.

- Venstre er fornøyd med at regjerings varslede økning av belønningsmidler og jernbaneinvesteringer, men det er fortsatt et stort gap mellom dagens bevillinger og behovet for investeringer i og rundt de store byene. Jeg hadde håpet på gode nyheter for bybanen i Bergen og Stavanger, for Fornebubanen og for T-banen i Oslo. Det ser vi dessverre ikke spor av, sier Venstres Borghild Tenden.

Lite til politi

- Den største overraskelsen er at budsjettet ikke innebærer det forventede løftet for sikkerhet og beredskap, sier Sanner.

- Gjørv-kommisjonen understreket at politiet må være på jobb når kriminaliteten faktisk skjer. Regjeringen gir midler til nye ansettelser, men det er langt fra nok til å nå målet om to politimenn per tusen innbyggere. Det er også skuffende at gjennomføringen av nytt nødnett svikter, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide.

- Må skape, ikke skatte
Høyre er skuffet over at regjeringen ikke tar seg råd til en kraftfull satsing på forskning eller kompetanseheving for lærerne. Han sier at Høyres løsninger er å prioritere økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, forskning, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene.

- Skal vi trygge velferden i årene som kommer, må vi skape mer og ikke skatte mer, sier Sanner.

- Venstre er svært skuffet over at det ikke finnes noen signaler om at flere lærere skal få videreutdanning. Dette er kanskje det viktigste grepet som må til for å løfte kvaliteten i norsk skole. Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på skole, høyere utdanning og forskning, men regjeringen har nok en gang latt sjansen gå fra seg, sier Trine Skei Grande og poengterer at regjeringen i fjor la ned Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen, og at våre universitet kommer langt nede på listen når internasjonale studiesteder rangeres.

God økonomi

Sanner er likevel glad for at budsjettet viser at Norge går bra.

- Mens verden rundt oss preges av økonomisk uro, viser budsjettet for 2013 at Norge fortsatt har solid en økonomi som gir oss handlefrihet. Høyre er enig i behovet for å holde igjen på oljepengebruken, sier han.

Frp mener at selv om statsbudsjettet er rekordstort så blir pengene bare smurt lett utover uten å ta grep for å effektivisere byråkratiet og frigjøre ressurser til mer eldreomsorg, helse, skole, sikkerhet og samferdsel.

- Ingen annen regjering har hatt større økonomisk handlingsrom. Men regjeringen nøyer seg med å gi litt mer til alle gode formål. Det er skuffende at de ikke evner å gjøre strukturelle grep slik at vi får mer velferd for hver krone vi bruker. Vi skal ha respekt for at det er skattebetalernes penger, sier Frps finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen.

Lite nytt i helsesektoren
Budsjettet viser også at aktiviteten i sykehusene fortsetter om lag på samme nivå som i år. Sanner mener imidlertid at budsjettet er uten noen nye ideer eller løsninger for å få ned sykehuskøene - som har vokst med over 80.000 under den rødgrønne regjeringen.

- Høyre vil slippe alle gode kreftene til, og ikke opprettholde et kvotesystem for offentlig betalt behandling i private klinikker, sier Sanner.

- Med dette budsjettet virker regjeringens mål om 12 000 nye sykehjemsplasser innen 2015 helt urealistisk, sier Hareide.

- Så langt er det bygget under 1000 nye plasser, og i budsjettet foreslås kun 1750 nye plasser neste år. Det er uholdbart, fordi det ikke oppfyller regjeringens løfte, sier Hareide.

Han sier også at pasientene som ble skuffet over regjeringens nedprioritering av rus, rehabilitering og psykiatri for 2012, har lite nytt å glede seg over.

- Høyre er overrasket over at det ikke er satt av øremerkede midler for å styrke pasientsikkerheten, sier han.

Mer fattigdom og rus
Venstre er skuffet over at de rødgrønne ikke priortiterer bekjempelse av rus og fattigdom sterkere.

Regjeringen gir 270 nye stillinger til barnevernet men Venstre poengterer at det er langt fra nok for landets 429 kommuner. Venstre mener også at de rødgrønne burde ha satt minstenormen for sosialhjelp tilsvarende livsoppholdssatsene til SIFO.

KrF mener regjeringen svikter studenter og småbarnsfamilier som bare får en engangsstønad på 35.000 kroner, mens yrkesaktive får opp mot en halv million kroner i fødselspenger.

- Denne grove urettferdigheten mot studenter og unge foreldre burde regjeringen ha rettet opp. Alt for mange unge kvinner oppgir dårlig økonomi som årsak til abort, og økt engangsstønad ville vært et viktig bidrag for å hjelpe kvinner til å bære frem barnet, sier Hareide og fortsetter.

- Nok en gang glimrer de konkrete tiltakene mot fattigdommen i Norge med sitt fravær. Rusomsorgen prioriteres fortsatt ikke og det er heller ikke tilstrekkelig satsing på arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nettavisen følger Statsbudsjettet 2013