Faktisk er det slik at vi overproduserer sauekjøtt og det er ikke småtterier det er snakk om. Hele 1200 tonn sau og lam overproduseres av sauebøndene hvert år. Vi har altså ikke bruk for alt sauekjøttet som produseres av sauebøndene. Av den grunn kan og burde vi nedlegge sauebruk som ligger nær eller i ulvesonen. Det henger ikke på greip å skulle skyte ulven, som hos enkelte har et ufortjent dårlig rykte, mens bøndene produserer alt for mye sau. Vi har rett og slett ikke bruk for alle sauebøndene.

Ulven har et ufortjent rykte fordi den ikke er farlig for mennesker. Ikke siden 1800-tallet har et menneske blitt tatt av ulv i Norge. Sammenligner vi oss med for eksempel Romania, så har de 2500 ulver. I Polen er det 2000. Sauebestanden i Romania er 9.8 Millioner. Det er Europas 3. høyeste. Allikevel er Ulvene totalfredet i begge land. Men de gjeter dyrene sine.

Men selv om ulven hadde vært farlig, skulle vi likevel utryddet den? Nei selvfølgelig ikke. Jeg ser ikke det samme suget etter å jakte på jerven, som for øvrig tar flere sau en ulven. På Svalbard forsøker de å bevare isbjørnen og jakt er ulovlig. De som bor der klarer å leve side om side med bjørnen selv om den er svært farlige for mennesker.

Visit Svalbards nettside står det følgende:

”Størrelsen på en voksen isbjørn varierer fra ca. 200 til 800 kg. Mennesket er et fremmedelement i isbjørnens rike. Bjørnen har voldsomme krefter, og kan se på oss som et potensielt byttedyr. Selv ungdyr under 100 kg kan være svært aggressive og farlige. På Svalbard kan du møte isbjørn overalt hele året. Vær særlig oppmerksom når du beveger deg utenfor bosetningene, og gå helst i følge med lokalkjent guide. Isbjørnen har vært fredet for jakt siden 1973. Det er også straffbart å forfølge, lokke til seg, mate eller forstyrre isbjørnen unødig, og overtredelse av bestemmelsene straffes strengt”.

Man får altså streng straff bare for å forstyrre bjørnen, og menneskene som bor der klarer fint å ha et godt liv med de 3000 isbjørnene på øya og i nærområdet i Barentshavet. Jeg skulle ønske ulven og andre rovdyr i norske skoger fikk de samme rettigheter og friområder som isbjørnen på Svalbard har.

Noah - For Dyrs Rettigheter, skriver på sin facebookside at det er 1 million alligatorerer i Florida, jeg har selv vært der, både i sumpene og innsjøene der jeg var hver vinter på vannskisamlinger. Det finnes alligatorer i alle innsjøer i Florida, likevel bader folk der. Hvorfor? Fordi alligatorer ikke er så farlige for mennesker, de kan være det. Men i Florida lærer man hvordan man skal omgås med rovdyr i nærheten.

Vi nordmenn skriker om rettferdighet da løver blir drept på savannen i Afrika eller en tiger blir skutt i India, og alle vet at disse dyrene er farlige for mennesker. Likevel ønsker vi at lokalbefolkningen beskytter disse dyrene.

Samtidig ønsker noen å utrydde ulven i Norge som faktisk er både sky og så å si ufarlig for mennesker. Ser man utelukkende på dyr som er farlige for oss mennesker så burde vi jaktet på mennesket beste venn, som er hunden. Den tar livet av 35.000 mennesker i året på verdensbasis. Myggen alene dreper 75.000 mennesker i året. Men det er altså ikke slik at vi må drepe alt vi er redd for, man kan ta forholdsregler slik man må gjøre uansett hvor man beveger seg rundt om i verden, men jeg vil påstå at norske skoger er blant tryggeste stedene i verden å ferdes i. Om det er noen vesener man bør være redd for i øde skogsområder i Norge så er det vel strengt ikke ulven men ustabile mennesker vi bør være oppmerksomme på.

Vi vet at rovdyrene er viktige for fauna, natur og dyreliv. Derfor burde man burde gjøre som de gjør på Svalbard, å gi strenge straffer for å forstyrre- eller å jakte på ulv. Vi har ingen ulver å miste. Faktisk er det slik at ulven og andre dyr i Norge fortjener fredete områder i form av nasjonalparker der all jakt er ulovlig.

Når det er nevnt så burde bøndene selv stå for tap av sauene. Det er ganske surrealistisk at bøndene skal få erstatning for tap av sau fordi de ikke har giddet å passe på dyrene sine. Hvorfor bønder sender forsvarsløse dyr ut i bygd, fjell og langs veiene våre for å utsette de for alle farene dette medfører uten å passe på de er uforståelig. Ikke minst med tanke på all overproduksjonen som skjer her i landet bør dette være unødvendig.

At bøndene ikke passer på sauene sine gjør at vi skattebetalere betaler kr ca 45 millioner kroner i erstatning hvert år til de.

Totalt for 2016 er tap av sau og lam 37.132 stk (av disse er normaltap 13.195 og 17.848 tatt av rovdyr = 3.283 sau og 14.424 lam)

Dette utløste 45.148.137,- (ca 45 millioner) i erstatning

(snitt 2.550,- pr sau/lam).

Og det er ikke ulven som er verst: Kun 9% av sauene ble tatt av ulv, av jerv 34%. Men over 50 prosent av helt andre årsaker. Likevel er det ulven som skal utryddes, dette er faktisk helt uforståelig.

Kilde: Miljøverndepartementet og rovdata

Jeg leste et sted at for ytterligere 45 millioner kunne staten lønnet 750 sauegjetere...ville ikke det vært en bedre idé? Det er nok, arbeidsledige å ta av, samtidig ville vi altså fått betydelig mindre dyrelidelser for både ulv og sau. Men det hele bunner ut i at norske bønder må slutte å syte og rope fordi vi har noen få ulv i skogen, pass på sauene deres og slutt med klagingen fordi vi har noen få individer av ulv i Norske skoger.

Vi andre som eier dyr må passe på så de ikke blir skadet. Om jeg har med en hund i skogen og den blir tatt av ulv så er det verken ulven eller hunden sin skyld , det er ene og alene meg selv som ikke passet på.

Det paradoksale er altså at bønder får erstatning når de har vært uansvarlige og mister sau da de ikke har gjort jobben sin – som i dette tilfellet var å passe på dyrene sine. De burde heller fått bøter for hver sau de mistet. De samme bøndene går dessuten villig ut i skogen for å jakte på ulv i dagevis, så de har da tid til overs, og da kunne de i stedet vært ute i skogen å passet på dyrene sine.

Jeg vei ikke om noen andre som kan holde på slik som sauebøndene gjør, de skaper unødvendig frykt, og ikke minst øser seg rundt med feilkunnskaper om ulv. Heldigvis er majoriteten av befolkningen klokere og vil verne alle rovdyrene våre. Nå må politikerne få på plass en skikkelig rovdyrpolitikk som gagner rovdyrene våre.

Man må også se at verden og Norge som sådan er i stor endring mot et kosthold som ikke er avhengig av dyrehold og slakting, det er nærmest en revolusjon på gang over store deler av verden så behovet for kjøtt- og saueproduksjon vil også fremover i tid avta. Derfor ville det vært klokt av både politikere og kjøttproduserende bønder å endre retning for annen type mat som ikke innebærer slakting av dyr. Lik det eller ei, men retningen er klar. Vi vil ha noe annet enn det dere tilbyr.