Dårlig forklart og mye bråk
Regionreformen er en av Solberg-regjeringens mest prestisjefylte reformer. Den er vedtatt i Stortinget, ikke en gang, men faktisk to ganger. Men dette er det ikke alle som vil innrette seg etter. Mest bråk ble det av at Finnmark plent nektet å bli sammenslått med Troms. Dette måtte tvinges på plass av kommunalministeren til stor misnøye lokalt.

Det har murret andre steder også. I Hedmark og Oppland er det mange som ikke synes noe om at fylkene slås sammen og blir til storfylket Innlandet. På Vestlandet blir det tynt befolkede Sogn og Fjordane slukt av storebror Hordaland som har fem ganger så mange innbyggere. Dette blir det nye storfylket Vestland. I Sogn og Fjordane, der den samlede befolkningen ikke tilsvarer stort mer enn et par bydeler i Bergen, er dette lite populært.

Det er hevdet fra regjeringen at større fylker er nødvendig for å kunne delegere mer oppgaver og dermed desentralisere. At dette skulle være nødvendig har regjeringen overhodet ikke lykkes med å forklare. Derfor fortsetter bråket.

Viken er svært svakt begrunnet
Mens Troms og Finnmark har blitt presset på plass, så bare øker bråket og misnøyen i det nye storfylket Viken. Viken blir det klart største av de nye fylkene med en befolkning på 1,2 millioner og det eneste nye fylket som er en sammenslåing av tre gamle; Østfold, Akershus og Buskerud.

Det første de nyvalgte fylkespolitikerne i Viken har gjort er å gå inn for å oppløse fylket. Opposisjonen i Stortinget støtter opp og kan reversere deler av regionreformen etter stortingsvalget i 2021. Dette kommer høyst sannsynlig til å bli et populært valgløfte.

Hovedproblemet med Viken er at fylket blir svært langstrakt. Det er langt fra Halden til Hallingskarvet. Å bygge opp en ny fylkesidentitet som skal dekke disse ytterkantene blir ikke lett. I midten ligger Oslo og deler det nye storfylket på midten. Fylket henger altså ikke godt sammen.

Viken vil ha en befolkning som er mye større enn de andre fylkene. Med 1,2 millioner er befolkningen nesten dobbelt så stor som i Oslo, det nest folkerikeste fylket etter regionreformen. Den store befolkningen svekker begrunnelsen for Viken. Så lenge de andre fylkene har mye lavere befolkning, er det svært vanskelig å begrunne Viken ut fra at fylket må bli så stort for å ha «kritisk masse».

Tvert imot kan størrelsen på Viken gi styringsproblemer. Alt blir større og mindre oversiktlig enn i andre fylker. For innbyggerne vil avstanden til dem som styrer føles lengre enn i noen andre fylker. Dette er nok en viktig grunn til den lave oppslutningen om Viken.

Akershus – et pussig fylke
Problemer som påpekes med det nye storfylket Viken er problemer som allerede i dag preger Akershus fylke. Akershus blir dessuten liggende i midten, og får dermed antakelig merke minst til at Viken blir såpass langstrakt. I lys av dette er det litt merkelig at Akershus-politikerne protesterer såpass kraftig.

Det er nemlig flere ting som er ganske pussig med Akershus og som regionreformen burde ha ryddet opp i. Det ene er at fylket ikke henger sammen. Mens mesteparten av Akershus ligger øst for Oslo, ligger de folkerike kommunene Asker og Bærum for seg selv vest for hovedstaden. Det lyder derfor hult når Akershus-politikere kritiserer at Viken deles i to av Oslo.

En annen pussighet er at fylket ikke engang har klart å lokalisere fylkesadministrasjonen på eget territorium. Dette gir opphav til et ganske morsomt Quis-spørsmål: Finnes det en fylkeskommunal administrasjon i Oslo? Her vil de fleste gå rett på limpinnen og si: Riktignok er Oslo et fylke, men ikke en fylkeskommune – derfor har Oslo kommuneadministrasjon, ikke fylkesadministrasjon. I og for seg riktig, men likevel feil svar. Midt i Oslo sentrum, i utskjelte Galleri Oslo, ligger nemlig kontorene til Akershus fylkeskommune.

Om ikke dette er nok, så har ikke Akershus engang klart å hente navnet fra egne trakter. Akershus festning, som er opphavet til navnet, ligger som kjent mitt i Oslo sentrum den også.

Stor usikkerhet hvor det ender
Slik det ser ut nå, ligger storfylket Viken an til å lage store problemer for regjeringen frem mot valget i 2021. Dette oppkonstruerte fylket ser på alle måter ut som en gedigen tabbe i forhold til å skape en vellykket reform.

Så vil mange spørre hva som er alternativet. Oppløsning av Viken mener både fylkespolitikerne og opposisjonen på Stortinget. I så fall blir dette et stort nederlag for regjeringen og ikke minst Høyre og Erna Solberg. Det er liten tvil om at regionreformen først og fremst har vært Høyres prosjekt.

Arbeiderpartiet har også i prinsippet støttet regionreformen, men det er ingen som vet hva Arbeiderpartiet egentlig mener lenger. Under Jonas Gahr Støres ledelse har partiet abdisert som ansvarlig styringsparti. Støre og resten av partiledelsen lytter ikke, men etter katastrofevalget i høst raver de nærmest rundt som øre høner på jakt etter saker som kan øke oppslutningen. Herunder reversering av regionreformen, i hvert fall deler av den, samt støtte til bygging av den ekstremt ulønnsomme Nord-Norgebanen.

Hvor regionreformen og storfylket Viken ender er ikke godt å si. Misnøyen og usikkerheten er stor. Skulle Stortinget finne på å reversere reformen og oppløse fylker, kommer det til å bli mye kaos. Innbyggerne blir skadelidende.

Slik burde det ha vært
Tatt i betraktning hvor svakt Viken er begrunnet, er det pussig at storfylket i det hele tatt har blitt vedtatt. Det finnes alternativer som er mer naturlige og ikke gir de store problemene som Viken har. Det er egentlig bare å se på kartet og geografien så ser man det.

Et stort problem med Viken er at fylket blir så langstrakt. Østfold passer ikke sammen med Buskerud. De to fylkene grenser ikke til hverandre. At et delt Akershus ligger i mellom retter ikke på dette.

Geografisk ville det vært mye mer naturlig å slå Buskerud sammen med Telemark og Vestfold. I stedet for et storfylke på 1,2 millioner innbyggere, ville man da fått et mer geografisk konsentrert fylke med rundt 700 000 innbyggere. En langt mer naturlig region både geografisk og befolkningsmessig.

Asker og Bærum er på mange måter en forlengelse av Oslo vestover. Mye taler derfor for å slå disse to Akershus-kommunene sammen med Oslo til et nytt Oslo fylke bestående av tre kommuner. Dette fylket ville få drøyt 850 000 innbyggere. Ikke minst viktige samferdselsprosjekter som Fornebubanen og E18 taler for en slik sammenslåing. Da kunne kanskje mye av den evigvarende krangelen om Oslopakke 3 vært unngått.

Da står en igjen med Østfold og Akershus øst for Oslo som en tredje naturlig region rundt Oslofjorden som ville henge godt geografisk sammen. Et slikt fylke ville få bortimot 750 000 innbyggere.

Med dette kunne man fått tre fylker rundt Oslofjorden som hver for seg er geografisk konsentrert og med noenlunde jevnstore befolkninger. Et "Vestre Viken" bestående av Vestfold, Telemark og Buskerud. "Østre Viken" bestående av Østfold og mesteparten av Akershus. I midten Oslo utvidet med Asker og Bærum.

Det blir pinefullt for regjeringen
Det er antakelig alt for sent å gjøre om på regionreformen for å skape en bedre fylkesammensetning rundt Oslofjorden. Slik dette utvikler seg nå er det ikke vanskelig å se at Viken kan bli pinefullt for regjeringen de neste to årene.

Storfylket Viken er regionreformens største tabbe. Muligens også Erna Solbergs største tabbe. Hverken regjeringen eller statsministeren har lyttet til kritikk av regionreformen. Slikt straffer seg.