SV, MDG, Rødt og Venstre ber Jonas Gahr Støre (Ap) komme på banen i saken om vindkraftproduksjonen på Fosen i Trøndelag. De fire partiene ber statsministeren fortelle hva som blir konsekvensen av dommen i Høyesterett, skriver NTB.

I oktober slo nemlig Høyesterett fast at konsesjonen til utbyggingen av de to vindkraftanleggene er ugyldig, fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Det er snakk om to av anleggene til Fosen Vind: Storheia vindpark i Åfjord og Roan vindpark på Haraheia. Reindriftssamene, Norske Samers Riksforbund, MDG og Motvind Norge er blant de som ber om at anleggene rives.

Les også: Strømmangelen i Europa blir verre: – Vi må strupe eksporten

Til sammen huser anleggene 151 vindturbiner som produserer 1,9 terawattimer (TWh) årlig. Til sammenligning forbruker hele Trondheim kommune 3,5 TWh i elektrisitet og fjernvarme på et år, ifølge en rapport fra kommunen i 2017.

Midt-Norge har et årlig kraftunderskudd på 1-2 TWh, opplyser Trønderenergi til E24. Dermed vil dette minst doble seg ved en riving.

Vindturbinene blir nå stående mens Olje- og energidepartementet vurderer saken.

3,1 millioner kroner per rein

Ifølge Landbruksdirektoratet er det 32 personer som driver til sammen 1838 rein i Fosen reinbeitedistrikt, som dekker 4439 kvadratkilometer. I driftsåret 2020/21 ble det slaktet 4710 kilo.

Slaktekvantumet har vært synkende i flere år.

Jurist og siviløkonom Oddmund Enoksen er blant de som tar til orde for å la anleggene stå. Han legger til grunn en salgspris på 50 øre for kilowatt-timen, som han mener er en realistisk pris.

- Det er godt under dagens pris, men den vil gå ned, og da handler det om en årlig driftsinntekt på 1 milliard kroner fra de to anleggene. Levetiden antas til 30 år, så man snakker en samlet levetidsinntekt på 30 milliarder kroner.

Les også: Tidligere toppbyråkrat: - Nettleien bør bli «gratis»

– Den årlige driftsinntekten til hele reinbeitedistriktet basert på de siste tallene fra desember, var slaktekvantumet sist år 4710 kilo. Det utgjør cirka 370.000 kroner i verdi, sier han.

Enoksen mener det er reindriften som må vike i dette regnestykket.

– Sammenlignet med en produksjonsverdi på 1 milliard kroner utgjør hele slaktekvantumet 0,3 promille. Er man nødt til å velge etter samfunnsøkonomiske betraktninger, er det ingen tvil om hva som i så fall må velges bort. Det er reindriften.

– Men min vurdering er at det vil være fullt mulig å opprettholde driften, i hvert fall delvis. Derfor er kravet om å rive anleggene umiddelbart helt meningsløst, konkluderer Enoksen. Han mener det er riktig at departementet vurderer om man kan sette inn nye avbøtende tiltak for reindrifta.

Les også: Strømenighet med SV får slakt: – Mikroskopisk endring

Så mye øker strømprisen

På bestilling fra næringslivsavisen MN24, som eies av Adressa, har Thema Consulting levert en rapport som viser effekten av å fjerne de to anleggene på Fosen.

I 2025 vil en husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh i året betale 1000 kroner mer i strøm i året dersom de to anleggene rives. Strømprisen ville også økt i Nord-Norge, på grunn av utveksling mellom regionene.

Les også: Dyr strøm gir penger i kassen til storbyene

«Dersom vi ikke hadde hatt kraftproduksjon på Fosen i 2021, ville kraftprisen i NO3 vært knyttet sterkt opp mot prisen i SE3 og i Sør-Norge som er betydelig høyere enn i NO3» skriver Thema.

NO3 er strømregionen Midt-Norge, mens SE3 er en region i Sverige som huser både Stockholm og Göteborg.

– Et moralsk spørsmål

Dommen i Høyesterett sier ikke at turbinene må rives, men det er et åpent spørsmål hvordan olje- og energidepartementet vil tolke dommen. Enkelte jurister mener turbinene må rives, mens ander mener det er usannsynlig med riving.

Konstituert leder i Norske Samers Riksforbund, Vidar Andersen, er helt uenig i med juristen i at dette er et samfunnsøkonomisk spørsmål.

– Det er ikke sånn at det skal regnes ut på den måten. Dette er en Høyesterettsdom, og de skal følges. Den kan ikke håndteres på den måten som juristen gjør.

Andersen er klar på at dette er et juridisk spørsmål og ikke et samfunnsøkonomisk spørsmål.

– Vi lever i en rettsstat og saken behandles ikke på den måten juristen beskriver.

Les også: Nå topper Norge skrekk-listen for strøm: – Dyrest når det gjelder

Det er juridisk hold i å la turbinene stå, mener Enoksen.

– Hvis det foreligger et brudd på artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som omhandler retten til kulturutøvelse, er det slik at hvis det er fullstendig uforholdsmessig å fjerne et tiltak som er i strid med konvensjonen. Da er det ikke et krav om at det må gjennomføres, sier Enoksen.

– Du legger til grunn et samfunnsøkonomisk regnestykke, men kulturutøvelse har vel en egenverdi utover penger?

– Ja, det kan du si. Men ett sted går grensen, også for hvilken kostnad en kulturutøvelse skal ha. Hvis den innebærer at man så å si må gi avkall på årlige driftsinntekter på 1 milliard kroner over 30 år, er det etter mitt syn helt klart at kulturen har fått en for høy pris.

Les også: Vil reforhandle Norges kraftavtaler med utlandet - nå har hun fått svar

Andersen i Norske Samers Riksforbund stiller seg ikke bak juristen.

– Jeg er ikke jurist, men Høyesterett har vurdert saken og veid dette. Vårt utgangspunkt er at Høyesterett har sagt at departementet ikke har fulgt norsk lov.

– Synes du det er rett og forholdsmessig at trøndere skal betale en høyere strømpris av hensyn til 1900 rein?

– Det er en forutsetning som jeg synes er feil. Du kan heller spørre om det er moralsk riktig å ta livet av kultur. Det er et etisk spørsmål. Er det riktig å ødelegge samisk kultur? spør Andersen.