Gå til sidens hovedinnhold

Vil verne sumpskogen ved Ljanselva

WWF mener den rike sumpskogen i Bogerudmyra og ved utløpet av Ljanselva må vernes. De håper den nye loven om naturmangfold skal sikre at disse områdene får bestå.

Østensjø/Nordstrand: Regjeringen jobber nå med å lage den nye loven og vi regner med at den legges frem rett før jul. Vi håper politikerne har skjønt hvor viktig dette er, sier Kristin Thorsrud Teien i WWF.

Truet skogtype

Rik sumpskog er den mest truede skogtypen vi har og går under fellesbetegnelsen edelløvskog. Den dekker svært små arealer i Norge, er tilholdssted for en lang rekke truede arter, samt at den er svært viktige i et landskapsøkologisk perspektiv, særlig for fugl på grunn av høy insektproduksjon. Alle lokaliteter bør derfor vernes for å sikre biologisk mangfold i en sterkt truet naturtype, sier Eirik Thorsen i WWF.

Han forteller at Oslo ikke har vernet noe edelløvskog i naturreservater. Rike sumpskoger er definert som fuktige skoger på rik mark, der dominerende treslag er svartor, gråor, ask, vierarter, bjørk og gran.

Rødlistede arter

Thorsen og Teien tar med Nordstrands Blad til én av tre rike sumpskoger i Oslo, nemlig Bogerudmyra.

Denne skogtypen er særdeles sårbar for arealendringer som oppdyrking, drenering, vassdragsregulering, veibygging, hogst og treslagskifte. Bogerudmyra er en vierskog med busker, kratt og tett vegetasjon. Den har en rik jordart med mye kalk og næring, noe som gjør at området har en rik utforming av planter. Her finnes to rødlistede arter, rankstarr og tuestarr. Rankstarr er sterkt truet, forteller Thorsen.

Han legger til at sumpskogen ved Ljanselva består av svartor, bjørk og gran og at den bare er på tre mål. Der finner vi den rødlistede bunkestarren.

Det skal ikke mer til enn at kommunen velger å anlegge en turvei i området, før hele denne sumpskogen kan forsvinne. Kommunen har mye makt, men ofte lite kunnskap om dette, sier Teien.

Bogerudmyra grenser til Østensjøvannet naturreservat og er ikke like truet. Likevel er det viktig at det ligger en juridisk binding for kommunene når det gjelder å verne slike områder, slik at de ikke kan omreguleres til formål som kan ødelegge mangfoldet. Derfor krever WWF en sterk naturmangfoldlov, som sikrer den mest truede naturen i Norge, sier Teien.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler