OSLO (Nettavisen): - Oslo kommune og skoleledelsen spilte russisk rulett med min sikkerhet som lærer, sier lektor Clemens Saers til Nettavisen. Den voldsutsatte læreren møter tirsdag i Borgarting lagmannsrett til ankesak. Sakens kjerne gjelder arbeidsgivers ansvar for å sikre lærere et trygt arbeidsmiljø og hva slags informasjon lærere skal ha om potensielt farlige elever.

Norsk Lektorlag: - Vi er bekymret

I prosesskriv til lagmannsretten peker tre lærerorganisasjoner - Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Lærernes Yrkesforbund i Delta - på at saken er prinsipiell.

- Vi er bekymret når elevenes personvern går foran Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler. Dette handler om lærernes sikkerhet og trygghet på jobb. Vi har erfart at skoler ikke gjør noen risikoanalyse selv om de er pålagt dette og selv når de har utagerende elever. Det er punkt én. Punkt to er at lærerne må bli informert om elever som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for dem eller for andre elever, sier Else Leona McClimans, leder av juridisk kontor i Norsk Lektorlag, til Nettavisen.

Utdanningsforbundet: - Nasjonal interesse

Utdanningsforbundets advokat Ruth-Line Meyer Walle-Hansen skriver at saken har «nasjonal interesse» og at rettens vurderinger «kan være med å sette standarder for arbeidet med fullt forsvarlig arbeidsmiljø i norske skoler».

Utdanningsforbundets advokat skriver videre at Saers-saken «har avdekket omfattende svikt når det gjelder det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet i skolen» og at tingretten ikke tok stilling til det såkalte organansvaret.

Tok tak i strupehodet

Det var i mai 2014 at Clemens Saers ble angrepet i klasserommet på Oslo handelsgymnasium da han forsøkte å hindre en elev fra en annen klasse, en 18-åring, å trenge seg inn. Nettavisen skrev om saken første gang i 2015. Eleven tok tak i strupehodet på læreren og vred om. Rask inngripen fra en av Saers' elever satte en stopper for angrepet. Saers mistet stemmen og ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. 18-åringen ble dømt til fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler.

Saksøkte arbeidsgiver

Saers anla privat søksmål mot sin arbeidsgiver for manglende informasjon om elevens voldshistorikk og for manglende risikovurdering. Lektoren var blant annet ukjent med at skoleledelsen på et tidspunkt hadde engasjert en vekter for å passe på denne eleven. Tingretten ga ham medhold i at elevens atferd og rulleblad - før angrepet - var av en slik karakter at hele skolens personale skulle fått informasjon. Retten fant likevel ikke at det var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven. Dermed ble kommunen og Utdanningsetaten frikjent. Det er denne konklusjonen som nå skal prøves i lagmannsretten.

Saers har drevet kronerulling og engasjert Advokatfirmaet Grette for å føre sin sak. Han mener det dreier seg om en systemsvikt ikke bare i Oslo-skolen, men i skoleverket generelt:

- Kommunene prøver å organisere seg vekk fra ansvar. Rektorene har ansvaret, men blir detaljstyrt av kommunen, sier han.

Norsk Lektorlags advokat forteller om lektorer i Oslo-skolen som opplever at de ikke får gehør hos arbeidsgiver for sine bekymringer om vold og trusler og som føler at de ikke har arbeidsgiver i ryggen den dagen de blir rammet, for eksempel ved at forhold ikke blir politianmeldt av arbeidsgiver.

1383 Oslo-lærere opplevde vold eller trusler

I sitt skriv til retten gjør Lektorlaget rede for sine bekymringer knyttet til at lærere i økende grad utsettes for vold og trusler i Oslo-skolen. En rapport laget av Utdanningsetaten viser at én av ti lærere (8,8 prosent) i 2018 ble rammet av elevers trusler eller vold. I tall utgjør det 1383 ansatte. Sammenlignet med 2017 utgjorde dette en økning på 7,6 prosent eller 1164 ansatte. Ifølge den samme rapporten har også antallet hendelser som beskrives som «svært alvorlige» økt fra 201 i 2017 til 340 i 2018.

Lektorlaget viser videre til Arbeidstilsynets dokumentasjon på at undervisning nå regnes som en av de fem mest utsatte næringene når det gjelder vold og trusler og at alenearbeid er ett av forholdene som gir økt risiko. Nettopp lektorer utfører det meste av sitt undervisningsarbeid som alenearbeid, påpeker lektorlaget.

Saers meldte seg inn i Norsk Lektorlag noen måneder etter voldshendelsen i mai 2014.

Det er satt av fire dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Prosessfullmektig for Oslo kommune er kommuneadvokat Toini Oulie-Hauge, mens Thorkil Howlid Aschehoug fra Grette representerer Clemens Saers.