OSLO (Nettavisen): Den voldsutsatte lektoren Clemens Saers tapte sin ankesak mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsrett, men opplever støtte og engasjement for sin kamp fra lærerhold og fra lærerorganisasjoner.

Norsk lektorlag: - Svært bekymret

- Saers tap i retten er nedslående. Norsk Lektorlag er svært bekymret for utryggheten lektorer og lærere kjenner på kroppen i norsk skole. Skoleeiere tar ikke vold og trusler mot undervisningspersonalet på alvor, uttaler generalsekretær i Norsk Lektorlag Nina Sandborg i en epost til Nettavisen.

Sitter igjen med millionregning

Saers sier han nå vil bruke tid på å vurdere om lagmannsrettens dom skal ankes til Høyesterett. Så langt har søksmålet og rettsrundene kostet ham over én million kroner. Fordi han ikke var organisert på det tidspunktet angrepet skjedde, har de to fagforeningene han nå er medlem av, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag, avvist å gå inn som parter i saken. Derimot gikk både Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Lærernes yrkesforbund inn med skriv til lagmannsretten som støttet Saers og pekte på at saken er prinsipielt viktig.

Les også: Masseslagsmål med 20 jenter i kantine

- Vanskelig avgjørelse

Overfallet som danner grunnlag for saken skjedde 15. mai 2014. Saers meldte seg inn i Norsk Lektorlag 25. august samme år.

- Norsk Lektorlag har derfor ikke kunnet gi juridisk bistand til hans sivile krav om oppreisningserstatning i denne saken. Det har vært en vanskelig avgjørelse, men som forvalter av medlemmenes kontingent må vi følge prinsippet om at du må være organisert for å få juridisk bistand. For å illustrere med et bilde fra dagliglivet: Du kan ikke tegne forsikring etter at skaden har skjedd, sier lektorlagets leder.

Sandborg beklager at lektorlagets skriftlige innlegg i lagmannsretten ikke bidro til et annet resultat. Hun sier fagforeningen nå vil gå nøye gjennom dommen.

Opplever støtte på grasrota

Samtidig forteller den voldsutsatte læreren om støtte og engasjement på grasrota:

- Jeg får høre fra mange opprørte og engasjerte lærere som stiller spørsmål ved om vi har et lovverk som ivaretar lærernes sikkerhet, sier Saers til Nettavisen og legger til at han setter enormt pris på den støtten som har kommet fra alle kanter av Norge.

Engasjementet kommer blant annet til uttrykk gjennom kronerulling og på sosiale medier. I tillegg forteller Saers om mange besøk på sin hjemmeside.

Saers sier han ikke har tatt denne saken for egen vinnings skyld, men for at lærere som kommer etter ham ikke skal oppleve det han gjorde.

Elev tok tak i strupehodet

Saers ble angrepet i klasserommet på Oslo handelsgymnasium i mai 2014 av en 18 år gammel elev fra en annen klasse. Nettavisen skrev om saken første gang i 2015. Eleven tok tak i strupehodet på Saers og vred om slik at han mistet bevisstheten og ble påført varige skader. Rask inngripen fra en jente i Saers klasse fikk satt en stopper for angrepet. 18-åringen ble dømt til fengsel og samfunnsstraff. Saers ble tilkjent oppreisningserstatning, erstatning for inntektstap og yrkesskadeerstatning.

Saers gikk til søksmål mot sin arbeidsgiver fordi han mente skoleledelsen ikke hadde gjort en god nok risikovurdering og for at informasjon om den aktuelle elevens farepotensial ikke nådde ham på forhånd.

Søksmålet ble først avvist i Oslo tingrett og deretter i lagmannsretten hvor konklusjonen var at det ikke var snakk om grov uaktsomhet og dermed erstatningsansvar for Oslo kommune.

Lagmannsretten fant det kritikkverdig at rektor ved Oslo handelsgymnasium ikke informerte alle skolens lærere senest i mars/april 2014 om det farepotensialet gjerningsmannen utgjorde.

Dommen i lagmannsretten falt 2. desember. For første gang kommenterer den nå pensjonerte lektoren og hans prosessfullmektig Thorkil Aschehoug fra Advokatfirmaet Grette kjennelsen.

Saers sier seg fornøyd med at også lagmannsretten kom til at det var et sikkerhetsmessig behov for å informere alle skolens lærere om eleven som angrep ham og at lagmannsretten fant det kritikkverdig av skoleledelsen ikke hadde gjort det. Lagmannsretten mener videre at skoleledelsen var godt kjent med at den 18-årige eleven hadde et aggresjonsproblem og et eksplosivt temperament. Saers kjente ikke til eleven fra før da denne trengte seg inn i hans klasserom.

Saers advokat: - Overrasket over dommen

- Med dette bevisbildet, samt flere andre nye bevisforhold som er unntatt offentlighet og derfor ikke kan kommenteres, er vi overrasket over at lagmannsretten ikke fant det sterkt klanderverdig å la være å informere lærerne ved skolen, Saers' advokat Thorkil Aschehoug.

Advokat Toini Oulie-Hauge, som førte saken for Oslo kommune i retten, sier til Nettavisen at hennes klient ikke ønsker å gi noen kommentar nå.

Etter lagmannsrettens dom må Saers dekke både kommunens og egne sakskostnader. Etter at dommen ble kjent har han mottatt over 100.000 kroner i støtte, opplyser Saers og hans advokat.

«Burde vært mye mer høylydt på banen»

På sosiale medier går diskusjonen om lærerorganisasjonene burde engasjert seg mer:

- Organisasjonene burde vært mye mer høylydt på banen. Det er svært sjelden en så graverende sak blir belyst. Kan ikke huske sist en sak angående læreres generelle arbeidsforhold var oppe til doms. Det hadde styrket saken betydelig dersom lærerorganisasjonene hadde vist solidaritet og stilt opp, selv om Saers ikke var organisert på tidspunktet for angrepet, skriver én lærer på Facebook-siden Livet bak fasaden i Osloskolen.

Både Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Lærernes yrkesforbund pekte i skriftlige innlegg i lagmannsretten på at saken var av nasjonal interesse. Saers var fagorganisert i Utdanningsforbundet fra 1977 til 2014 og hadde flere tillitsverv i den perioden. Noen måneder før angrepet meldte han seg ut av Utdanningsforbundet og overgangen til Norsk Lektorlag kom ikke i stand før etter at han ble utsatt for vold i klasserommet. Fra høsten 2018 har Saers vært medlem av både Utdanningsforbundet og Lektorlaget.