Domstolen fastslår i dommen onsdag at vedtakene som ble fattet i desember 2017 om lisensfelling av ulv, var ugyldige. Det tredje vedtaket, fra februar året etter, om felling av tre ulvevalper i revirene Julussa og Osdalen er gyldig, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

– Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, heter det i dommen.

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta dermed truet bestandens overlevelse.

Sårt tiltrengt seier

Organisasjonen gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. For hvert eneste år mister vi mer natur, så vi må ta vare på våre kritisk truede dyrearter i Norge. Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sørskandinaviske ulvebestanden, sier fungerende generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond.

Tapte i tingretten

WWF tapte søksmålet i Oslo tingrett rett etter nyttår 2018. Lagmannsretten kommer imidlertid til motsatt konklusjon når det gjelder to av de tre ankepunktene: Lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5, samt lisensfelling i revirene Julussa og Osdalen.

Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett fra 2. til 6. desember. Andaur forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter truet norsk natur fremover.

– Vi står midt i en naturkrise. På verdensbasis har vi allerede mistet over halvparten av våre ville dyr de siste femti årene. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent kritisk truet nivå, sier Andaur.

Les også: Sju ulver er skutt på få dager

Les også: Trygve Slagsvold Vedum om dem som lever med ulv tett på seg: - De føler seg umyndiggjort