Økokrim har besluttet å anke deler av dommen fra Oslo tingrett om full frifinnelse av riggselskapet Transocean og tre skatterådgivere.

Dette opplyser sikre kilder til Nettavisen.

Sverre Koch er imidlertid helt ute av saken. Økokrim vil ikke anke hans frifinnelse fra Oslo tingrett.

Også selskapet Arcade Drilling AS, som er et av Transocean konsernets selskaper som ble frikjent, er også helt ute av saken.

Når det gjelder de resterende partene, det vil si to Transocean-selskaper, samt de to rådgiverne Einar Brask og Klaus Klausen, så er de omfattet av Økokrims anke.

Saken har vært etterforsket siden 2005, mens selve rettssaken tok ni måneder.

For to uker siden falt dommen om full frikjennelse i Oslo tingrett.

Økokrim hadde tatt ut tiltalte for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. Rådgiverne advokat Sverre Koch, advokat Einar Brask og revisor Klaus Klausen var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

Alle ble frikjent på alle punkter i det som er norgeshistoriens største skattesak.

«Etter dette blir alle tiltalte å frifinne for samtlige forhold som de er tiltalt for og for erstatningskravene som er rettet mot dem», heter det i tingrettsdommen.

- Spørsmål som gjelder de strafferettslige hovedtemaene ifølge tiltalebeslutningen – rekkevidden av opplysningsplikten – er ikke omtalt av tingretten i noen av skatteforholdene. Det er således lagt til grunn at feilinformasjon overfor ligningsmyndighetene prinsipielt ikke har betydning i noen av forholdene, skriver Økokrim i en pressemelding.

I helhetsvurderingen har Økokrim blant annet lagt vekt på hensynet til tidsmessig fremdrift av saken, samt habilitetsproblemene knyttet til aktoratets muligheter til å gjennomføre en ankeforhandling etter at Disiplinærnemnda hadde truffet sin avgjørelse 23. juni 2014.

Ved den avgjørelsen ble de to siste advokatene som har bistått påtalemyndigheten også ansett inhabile, til tross for at Høyesterett var kommet til motsatt løsning. Dette kom i tillegg til de mer enn 1000 advokatene som tidligere var ansett inhabile til å bistå påtalemyndigheten.

- Videre er det lagt vekt på behovet for å avklare mangel på samsvar mellom tingrettens straffedom og resultatet i de sivile sakene om samme forhold, fortsetter Økokrim.

I Polar Pioneer-forholdet ble den sivile saken rettskraftig avgjort med etterligning og tilleggsskatt for flere år siden. Tingretten i straffesaken kom til motsatt resultat under dissens 2:2.

- I utbytte-forholdet foreligger det motstrid mellom straffedommen til Oslo tingrett, og dom avsagt en uke tidligere ved samme rett i den sivile skattesaken om samme forhold. Sistnevnte avgjørelse var også i samsvar med resultatet til Skatteklagenemnda som behandlet utbytte-forholdet, skriver Økokrim.

Ankesaken i Arcade-forholdet over Oslo tingretts frifinnende dom i den sivile saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett i oktober.

- Konsernbidrags-saken er rettskraftig avgjort ved Skatt Vests vedtak, som ikke ble påklaget av skattyter fordi selskapene var avviklet og verdiene flyttet til selskap i Cayman Islands. Forholdet er komplisert og er etter en totalvurdering ikke påanket, fortsetter pressemeldingen fra Økokrim.

RELATERTE SAKER:

Et par timers arbeid kan koste Sverre 1,8 milliarder

- Jeg vil saksøke dem til jeg dør

Flere av Norges råeste skatteadvokater og revisorer har spilt hovedrollene i saken, som har inneholdt alt som man kan finne av pikant finansjus.

Noen av Norges mest profilerte næringslivsadvokater og aktører, ulike selskapskonstruksjoner i skatteparadis, alt for å minimerer skatten.

Innsatsen var skyhøy - i potten lå det flere milliarder kroner.

Formål var å spare skatt

Saken dreide seg om den tidligere norske virksomheten til verdens største bore- og riggselskap, Transocean.

Selskapet, som nå er børsnotert i USA, var tilbake i 1999 også notert med en norsk virksomhet i Norge.

Etter at det amerikanske moderselskapet foretok en utflagging til Cayman Island, ble det vedtatt at de norske delene skulle legges ned og verdiene flyttes oppover i konsernet.

For å gjøre dette, ble de norskeide riggene solgt internt i konsernet, og pengene sendt videre gjennom Transocean-systemet som utbytte og lån. Disse pengene ble via fikse løsninger, slust gjennom selskaper i Danmark og Panama.

Økokrim mente at måten deler av dette ble gjort på kun hadde et formål - å unndra skatt til norske myndigheter.

Det støttet altså ikke Oslo tingrett, men nå har Økokrim altså besluttet å anke deler av saken.

Advokat for Norges rikeste

Personene som ga Transocean de juridiske rådene den gang er Sverre Koch, landets kanskje fremste skattejurist, og Ernst & Young med deres skatteekspert Einar Brask i spissen.

(Saken opppdateres)