POLITIDIREKTORATET (Nettavisen): Riksadvokat Tor-Aksel Busch varsler en gjennomgang av den rollen hans embetsverk har hatt i Transocean-saken og erkjenner allerede nå at de kunne vært mer aktive. Spørsmålet om Riksadvokaten er habil til å granske sin egen rolle og Økokrims rolle i saken er også ett av spørsmålene som skal opp til vurdering.

Les også: Anmeldte seksuallovbrudd øker

Busch tok opp Transocean-saken under Politidirektorates presseseminar tirsdag ettermiddag og fikk mange spørsmål om saken.

- Skal finne ut hva som gikk galt

- Transocean-saken må bli underkastet en gjennomgang. Vi fikk i går et innspill fra sjefen for Økokrim om læringstiltak som skal følges opp. Vi skal ha en gjennomgang og se hva som gikk galt i den saken. I dette må vi også se på riksadvokatembetets egen rolle, sa riksadvokat Busch.

- Noen har etterlyst større aktivitet fra vår side. Tiltalespørsmålet har aldri vært til behandling ved vårt kontor, men det kan likefullt reises spørsmål om vi burde vært mer aktive aktive i kravene og avklaringene til Økokrim, sa han videre.

Trakk saken etter elleve år

Etter elleve år og en tapt runde i retten, besluttet Økokrim i forrige uke å trekke hele Transocean-saken.

Tre Transocean-selskaper og tre skatterådgivere ble i 2011 tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik med over 11 milliarder unndratt fra beskatning. Sommeren 2014 ble alle de tiltalte frifunnet.

Mange har krevd Økokrim-sjef Trond E. Scheas og førstestatsadvokat Morten Eriksens avgang etter Økokrims totalhavari. Riksadvokaten har også måttet tåle hard kritikk for at han ikke brøt inn og stanset saken.

Les: Presset øker på Økokrim

Forsvarerne i Transocean-komplekset har i lang tid kritisert Morten Eriksen for å føre saken slik han ønsker at jusen skal være, og ikke etter det som er gjeldende rett.

Han ble fjernet som hovedaktor rett før ankesaken skulle opp etter at både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten ga Eriksen kritikk for håndteringen av saken.

- Kunne satt foten ned

- Vi er en lærende organisasjon, og vi gjør nå en vurdering på hvordan vi skal ta denne prosessen videre. Dette kommer vi tilbake til i løpet av kort tid, sa Busch.

- Kunne og burde Riksadvokaten ha satt foten ned og stanset Økokrims etterforskning i Transocean-saken?

- Hadde vi gjort det, ville det vært en ny praksis, men det er ikke noe i regelverket som er til hinder for det.

- Når du sier at dere kunne vært mer aktive om krav og avklaringer til Økokrim, er det en selvkritikk?

- I det ligger en vilje til å se på spørsmålet, så får vi se på graden av selvkritikk når vi har hatt denne gjennomgangen, sier Busch til Nettavisen.

I evalueringen av Transocean-saken vil rollefordelingen mellom etterforskere og påtalemyndighet også bli et tema. Objektivitetskravet skal stå sentralt i politiets etterforskning, understreket Busch. Hos Økokrim jobber politi og påtalemyndighet under samme tak, men Busch peker på at dette er en tverrfaglighet som var viktig da Økokrim ble etablert i 1989 og som har vært viktig for kompetanse og gjennomføringsevne fra politiets side når det gjelder å bekjempe økonomisk kriminalitet.

På pressekonferansen fikk han også spørsmål om hvor habil Riksadvokaten er når det gjelder å granske egen rolle.

- Det er et spørsmål som hører med i vurderingen, sa Busch. Han la til at det uansett ikke vil være snakk om å gransk seg selv, men å sette ned et utvalg. Han peker på at selve tiltalebeslutningen i Transocean-aken ikke skulle avgjøres av Økokrim og ikke kunne påklages til Riksadvokaten, ei heller bli vurdert av Riksasdvokaten.

Omorganisering av Økokrim?

Kritikken mot Schea og Busch har blant annet gått på at Eriksen ikke ble fjernet fra saken på et tidligere tidspunkt.

Etter at anken ble trukket, har det pågått en debatt knyttet til organiseringen av Økokrim. Politienheten er i en særstilling som både etterforskende organ og påtalemyndighet.

Forrige uke varslet justisminister Anders Anundsen at han vil vurdere politiets særorganer. Han vil blant annet se på om ressursbruken og organiseringen er god nok i Økokrim.

Anundsen var varsom med å kommentere Transocean-saken, men sa at spørsmålet om organisering av Økokrim blir et tema i to utredninger departementet venter på, nemlig påtaleanalysen og særorganutredningen.