Den økologiske matbransjen i Norge har gått ut relativt høyt ut og angrepet konvensjonell matproduksjon. Påstandene går i stor grad på at økologisk mat har mer næringsinnhold og ikke store mengder farlige sprøytemidler, og kort og godt er bedre for kroppen.

Bransjen mener også at myndighetene forsøker å bagatellisere risikoen av å spise tradisjonelt dyrket mat.

Les også: - Økologisk mat er utrolig risikofylt

Nå har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjort en større sammenligning av økologisk og konvensjonell matproduksjon, og funnene er nedslående for forkjemperne for økologisk mat.

Ingen næringseffekt

- Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon, sier Bjørn Næss, medlem av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Rapporten konkluderer i stor grad med det som er kjent fra før, blant annet at økologisk matproduksjon er langt mindre effektiv enn tradisjonell produksjon.

- De fleste studier konkluderer med at det er større avlingstap på grunn av plantesykdommer, skadedyr og ugras i økologisk enn i konvensjonell produksjon. VKM mener at den mest sannsynlige forklaringen er at bekjempelsesmetodene som økologiske dyrkere kan bruke er mindre effektive enn de som brukes i konvensjonell dyrking, skriver VKM i sin analyse.

VKM slår også fast at det ikke er noe grunnlag for å si at økologiske grønnsaker inneholder mer eller mindre næringsstoffer eller andre stoffer enn vanlige stoffer, selv om det på enkeltprodukter kan være minimale avvik i den ene eller andre retningen.

Ingen helseeffekt

VKM mener også at det ikke finnes noe holdepunkter for at økoloisk mat er bedre for kroppen.

- Forskningen som finnes gir ikke grunnlag for å konkludere om det er forskjeller i nivået av miljøgifter mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede matplanter.

Heller ikke på mengden skadelig sopp er det noen vesentlige forskjeller på økologisk og tradisjonell matproduksjon.

Korn har vært et tilbakevendende tema, og ifølge VKM kan det være holdepunkter for at det er noe mer sopp i korn dyrket på tradisjonelt vis, mens det i epler er motsatt forhold.

VKM slår også fast at det ikke er noen forskjell i smitterisiko og antibiotikaresistens blant de som spiser økologisk og tradisjonelt dyrket mat.

Ingen forskjell for dyrene

Økologisk dyrehold ser heller ikke ut til å ha noen vesentlige positive sider.

- Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, sier Næss.

- Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Næss.

Ifølge Næss er årsaken til de små forskjellene at økolgisk jorbruk skaper omtrent like mange fordeler som ulemper.

Derimot mener Næss at om Norge hadde innført samme regler for økologisk matproduksjon som i Europa, der bruk av kaustisk soda er forbudt, vil det være større fare for spredning av sykdommer blant bier.

Økologiske produkter har ulovlige stoffer i seg

VKM har også gjort en større studie av plantevernrester.

- Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge, melder VKM.

Testresultatene viser ikke overraskende at økologisk mat har langt mindre plantevernrester enn tradisjonelt dyrket mat. Det er omtrent snakk om fire ganger så mye i tradisjonelt dyrket mat.

- Sammenligning av økologiske og konvensjonelle prøver fra frukt, grønnsaker og andre planteprodukter i EFSA-rapporten viste at 4,2 % av de konvensjonelle og 1,0 % av de økologiske prøvene oversteg MRL (grenseverdier for plantevernmiddelrester), mens 43,2 % av de konvensjonelle og 10,8 % av de økologiske prøvene hadde målbare plantevernmiddelrester under eller lik MRL.

Det som derimot er litt oppsiktsvekkende, er at de restene som ble funnet i de økologiske produktene, var rester av pantevernmiddelrester som ikke er tillatt brukt i økologisk landbruk.

Det betyr at produkter merket som økologisk, ikke nødvendigvis er økologiske.